De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie (ook wel griffie genoemd) ondersteunt de Eerste Kamer der Staten-Generaal bij de uitvoering van haar (grond)wettelijke taken. De griffie functioneert onder leiding van de Griffier van de Eerste Kamer. Het College van Voorzitter en Ondervoorzitters (CVO) houdt toezicht op het functioneren van de Griffie. De Griffier stuurt de Beveiligingsautoriteit en de directeuren aan.


Directie Organisatie

De directie Organisatie omvat alle taken op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie en protocol van de Eerste Kamer. Dit zijn bijvoorbeeld het secretariaat van de Voorzitter en Griffier, alle (buitenlandse) protocollaire bijeenkomsten en communicatie, veiligheid en huisvesting, financieel-economische zaken, personeel en organisatie, ICT, facilitaire zaken en de bodedienst.


Directie Inhoud

De directie Inhoud levert de inhoudelijke ondersteuning aan de vaste en bijzondere Kamercommissies, aan de Voorzitter en de leden van de Eerste Kamer. De afdeling bereidt onder andere de plenaire vergadering en commissievergaderingen voor. Ook zorgt de directie Inhoud voor verslaglegging en voor uitvoering van besluiten die de Eerste Kamer neemt. Tot slot ondersteunt de directie de voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstellen en de correspondentie met de regering.