In moties worden meningen en verzoeken van de Eerste Kamer vastgelegd. Over moties wordt gestemd. Pas als de Kamermeerderheid vóór stemt, heeft een motie politieke betekenis. Overigens kan de regering ook moties overnemen. Dan wordt er niet meer gestemd.

Bewindslieden zijn niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren.

Ieder Kamerlid kan in de plenaire vergadering een motie indienen over een onderwerp dat aan de orde is. Om in behandeling te komen moet de motie door ten minste vier andere leden worden medeondertekend of ondersteund.

Op grond van artikel 67, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer worden aangehouden moties geacht te zijn vervallen twaalf weken na het besluit tot aanhouden. De Kamer kan de vervaltermijn verlengen.

Bij het eindigen van een zittingsperiode vervallen alle aangehouden moties, tenzij de Kamer anders besluit (artikel 67, tweede lid).

De tekst van een motie komt in de Handelingen en verschijnt ook als afzonderlijk Kamerstuk.


verberg toon  selecteerfunctie

Moties selecteren

"Uitvoeringsstatus" is alleen beschikbaar voor aangenomen moties sinds 11 juni 2019 en voor overgenomen moties
 

verberg toon  zoekfunctie

Moties zoeken