Commissievergaderingen op dinsdag 2 juli 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag Cvf-vergadering 25 juni 2024

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 25 juni 2024.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

  Het College neemt kennis van de lange termijnagenda voor de aankomende periode.

  Het College spreekt kort over de plenaire vergadering van volgende week. Het betreft de laatste vergaderweek voor het zomerreces. De Voorzitter geeft aan dat op dit moment voorzien wordt dat de vergadering alleen op dinsdag kan worden gepland. Dit hangt echter af van eventuele wetsvoorstellen die vandaag nog vanuit de commissies worden voorgedragen voor plenaire behandeling en daarbij ingeschreven spreektijden. Eventueel dient te worden uitgeweken naar de maandag.
  Het College spreekt een voorkeur uit voor start van de plenaire vergadering dinsdagochtend in plaats van start om 13.30 uur, zodat de vergadering in de avond eerder kan worden gesloten.

  Geen van de fractievoorzitters geeft aan hoofdelijke stemming te wensen bij de geplande stemming aan het einde van de plenaire vergadering volgende week.

  3. Opties voor ontvangst ministers bij Algemene Politieke Beschouwingen

  Het College bespreekt de voorgelegde opties. Een meerderheid van het College spreekt een voorkeur uit voor een onderzoek naar het gebruik van een externe locatie voor de Algemene Politieke Beschouwingen, zodat het gehele kabinet in de zaal aanwezig kan zijn. De griffie wordt verzocht een onderzoek te starten en over de haalbaarheid en kosten hiervan volgende week terug te koppelen. Daarbij worden diverse suggesties gedaan van eventuele externe locaties.

  In geval een externe locatie onhaalbaar blijkt zal het College volgende week bij meerderheid een voorkeur uitspreken voor één van de voorgelegde opties voor de ontvangst van het kabinet in de plenaire zaal.

  4. Mededelingen en rondvraag

  Het College neemt kennis van de terugkoppeling van de Voorzitter over zijn aanwezigheid bij de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden en bij Veteranendag.

 • 13.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 XIV

  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco verslag uit en stelt voor op 9 juli 2024 over het wetsvoorstel (36550 XIV) te stemmen.

  2. 36518

  Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten

  De commissie besluit blanco verslag uit te brengen en het wetsvoorstel (36518) als hamerstuk af te doen.

  3. Stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en rapportages Programma stikstofreductie en natuurverbetering

  Verslag schriftelijk overleg (34682/35334, X)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 18 juni 2024 (34682, 35334, X) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Vervolg mondeling overleg 18 april 2023

  Verslag nader schriftelijk overleg (35334/33576, BP)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg (vijfde ronde) wordt woensdag 3 juli 2024 geleverd door de fractie van GroenLinks-PvdA (Kluit).

  5. COM(2024)223

  Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement Richtsnoeren voor de analyse van het evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden voor vlootsegmenten bestaande uit vaartuigen met een lengte van minder dan 12 meter in de ultraperifere gebieden volgens artikel 22 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid

  De commissie besluit af te zien van schriftelijk overleg met de regering en/of Europese Commissie over de Europese mededeling COM(2024)223.

  6. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA):
  - besluit de commissie de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 juni 2024 en de daarin aangeboden jaarrapportage van de NVWA (33835, C) te agenderen voor de commissievergadering van 9 juli 2024 en
  - wordt de griffie verzocht om bij het ministerie te bewerkstelligen dat publicaties van het RIVM die naar de Tweede Kamer worden verzonden, voortaan tevens aan de Eerste Kamer aan te bieden.

  7. Rondvraag

  De commissie besluit in een brief aan het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur te vragen de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de nakoming van toezegging T03843 die door de voormalig minister voor Natuur en Stikstof (met deadline 1 juli 2024) is gedaan.

 • 13.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 IX

  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 (Voorjaarsnota)

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties JA21 (Baumgarten) en 50PLUS (Van Rooijen) met als deadline donderdag 4 juli 17.00 uur.
  De commissie meldt het wetsvoorstel (36550 IX) aan voor plenair debat op dinsdag 9 juli 2024 met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op maandag 8 juli 2024 om 12.00 uur.

  2. 36442

  Wijzigingswet financiële markten 2024

  De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk.

  3. 36321 (R2181)

  Voorstel van Rijkswet Goedkeuring Verdrag met Malta over het vermijden van dubbele belasting en voorkomen van ontgaan van belasting

  De commissie besluit af te zien van het leveren van inbreng voor verslag en meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk.

  4. 36410, L en T03780

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over rapport grenseffecten en pakjesraaponderzoek; Miljoenennota 2024

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst (36410, L) op 9 juli 2024 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Het lid Bovens (CDA) heeft kenbaar gemaakt van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. Voorts besluit de commissie om de toezegging T03780 als voldaan aan te merken.

  5. 36418, Z

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over evaluatie van de extraterritoriale kostenregeling, de 30%-regeling en de partiële buitenlandse belastingplicht; Belastingplan 2024

  De commissie wenst de inhoudelijke kabinetsreactie op het rapport 'Kunde, Kosten en Keuzes' af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen. De commissie verzoekt -op initiatief van het lid Geerdink (VVD)- het kabinet de kabinetsreactie voorafgaand aan Prinsjesdag 2024 naar de Kamer te sturen.

 • 13.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 VII

  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissies brengen blanco verslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 XVI

  Wijziging van de begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

  2. 36403

  Regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  De commissie besluit op 9 juli 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het tweede verslag.

  3. Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de invoering van standaardverpakkingen voor sigaren en elektronisch dampwaar

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 7 juni 2024 (32011, E)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fracties van de BBB (Van Wijk), de VVD (Kaljouw) en de PVV (Bezaan). De conceptbrief zal zo spoedig mogelijk aan de leden van de commissie worden voorgelegd en daarna naar het ministerie worden verzonden.

  4. Voortgang preventieaanpak leefstijl

  Verslag nader schriftelijk overleg (32793, G)

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 27 juni 2024 (32793, G) een conceptcommissiebrief op te stellen gericht aan de staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport, met een gelijkluidende versie gericht aan de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, met het verzoek de Kamer ten aanzien van de uitvoering van de moties Visseren-Hamakers c.s. (36418, W en X) en Koffeman c.s. (36410, F) te informeren over zowel de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling als over het beoogde tijdpad.
  De conceptbrief zal op 9 juli 2024 ter bespreking en vaststelling geagendeerd worden.

  5. Toezegging T03611 - Resultaten verkenning aanvullende bevoegdheidsgrondslagen Wet publieke gezondheid

  Afschrift van brief van de minister voor Medische Zorg van 28 juni 2024 aan de Tweede Kamer inzake verkenning aanvullende bevoegdheidsgrondslagen Wet publieke gezondheid (36194, AE)

  Naar aanleiding van de brief van 28 juni 2024 (36194, AE) besluit de commissie:
  - op 9 juli 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg;
  - de status van toezegging T03611 als voldaan aan te merken.

  6. Mededelingen en informatie

  De voorzitter blikt positief terug op het op 25 juni 2024 gevoerde gesprek met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie.
  Mede naar aanleiding van dat gesprek besluit de commissie een conceptcommissiebrief op te stellen gericht aan de staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport, waarin wordt benadrukt dat de Eerste Kamer belang hecht aan eenzelfde betrokkenheid als de Tweede Kamer bij de op grond van de Wet integrale suïcidepreventie tot stand te brengen algemene maatregel van bestuur. In de brief zal tevens worden verzocht de Eerste Kamer op gelijke wijze als de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van de structurele financiële dekking, de uitvoerbaarheid van de wet voor gemeenten en over de uitkomsten van de uitvoeringstoets.
  De conceptbrief zal op 9 juli 2024 ter bespreking en vaststelling geagendeerd worden.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco verslag uit en meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk.

  2. 36136

  Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

  3. 36176, D

  Brief van de staatssecretaris van OCW over de stand van zaken met betrekking tot moties en toezeggingen bij investeringsverplichting voor grote streamers; Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  De commissie besluit de brief (36176, D) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit de ambtelijke adviezen over te nemen met betrekking tot de behandelde toezeggingen, behalve bij toezegging T03750. Op voorstel van het lid Veldhoen (GroenLinks) besluit de commissie deze toezegging als openstaand te beschouwen, in afwachting van verdere informatie.

  Toezeggingen T03750, T03751, T03752, T03754, T03755, T03756, T03757 en T03758 worden als openstaand gehandhaafd met als (nieuwe) deadline 1 januari 2025.

  Toezegging T03753 wordt als deels voldaan aangemerkt. De deadline blijft 1 januari 2027.

 • informeel overleg 14.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.550 VI

  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissies brengen blanco verslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

 • 14.35 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35.482

  Wet opheffing verpandingsverboden

  De commissie besluit 24 september 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het verslag.

  2. 36.364

  Wet drempelverlaging omgang grootouders

  De commissie besluit 24 september 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het verslag.

  3. 36.225

  Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

  De commissie besluit in een nader te bepalen vergadering in oktober 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het tweede verslag.

  4. T03473

  Toezegging Juridische acties belangenorganisaties (35.925 VI)

  De commissie besluit de status van toezegging T03473 als openstaand te handhaven en 24 september 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  5. T03832

  Toezegging Halfjaarlijkse rapportage ondermijning ook naar de Eerste Kamer (36.217)

  De commissie besluit de status van toezegging T03832 te wijzigen in 'voldaan'.

  6. 25.268, V en W

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de beleidsreactie op het eindrapport evaluatie Bureau Financieel Toezicht 2018-2022; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het eindrapport evaluatie Bureau Financieel Toezicht 2018-2022; Zelfstandige bestuursorganen

  De commissie besluit de brief (25268, W) voor kennisgeving aan te nemen.

  7. 31.753, I

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de elfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand; Rechtsbijstand

  De commissie besluit de brief (31753, I) voor kennisgeving aan te nemen.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 XV

  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 XIII

  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

  2. 36550 L

  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

  3. 36285

  Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd op 9 juli 2024.

  4. 36270

  Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

  De commissie stelt voor om op 9 juli 2024 over het wetsvoorstel te stemmen.

  5. 36453

  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing


  De commissie stelt voor om het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

  6. 35594, Q

  Brief van de minister voor K&E over studie naar de rol van thuis- en buurtbatterijen in het energiesysteem; Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Van Langen-Visbeek) en ChristenUnie (Holterhues).

  De commissie besluit om de inbreng voor verslag ten aanzien van de Energiewet (Kamerstukken 36378), die gepland stond op 9 juli 2024, aan te houden tot een nog nader te bepalen datum na het zomerreces, en eerst een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te houden. De commissie wenst op 9 juli 2024 te besluiten over de aanstelling van een voorbereidingsgroep en te inventariseren welke thema's de commissie wenst uit te diepen en welke sprekers wenst uit te nodigen.

  7. 36274 / 36410 XIII, K en T03797/T03793

  Brief van de minister voor K&E over kabinetsreactie evaluaties naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het klimaatbeleid en het overzicht bij klimaatuitgaven; Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de BBB (van Langen-Visbeek), ChristenUnie (Holterhues) en PvdD (Visseren-Hamakers).

  De commissie besluit om toezegging T03797 en T03793 als voldaan te beschouwen.

  8. 32645, L

  Brief van de minister voor K&E over verkennende gesprekken aandelen EPZ; Kernenergie

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Visseren-Hamakers).

  9. 32.645 EK, M

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor K&E over de stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales; Kernenergie

  De commissie besluit de brief van 19 juni 2024 (32645, M) voor kennisgeving aan te nemen.

  10. 32813 / 35668, BC

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor K&E over alternatief voor de biomassacentrale; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  De commissie besluit om op 10 september 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  11. 35561, E en T03876

  Brief van de staatssecretaris van EZK over de Staat van Groningen 2024; Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen

  De commissie besluit om op 10 september 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  De commissie besluit tevens om toezegging T03876 als voldaan te beschouwen.

  12. T03784

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK, de minister voor K&E en de staatssecretaris van EZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024

  De commissie besluit om toezegging T03784 als openstaand te handhaven en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025.

  13. E240011

  Commissiemededeling betreffende de Klimaatdoelstelling 2040

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman) en VVD (Petersen).

  14. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) besluit de commissie om het Speciaal verslag “Gasleveringszekerheid in de EU: EU-kader hielp lidstaten op de crisis te reageren, maar niet van alle responsmaatregelen kan impact worden aangetoond” van de Europese Rekenkamer ter bespreking te agenderen.

 • 15.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 XVII

  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

 • deskundigenbijeenkomst 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • informeel overleg 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)