Op deze themapagina treft u diverse kerndocumenten aan in het kader van het Europees Semester 2013. 

Europa 2020 is de groeistrategie van de Europese Unie (EU) voor de komende 10 jaar. De EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang.

Alle EU-lidstaten hebben beloofd mee te werken aan Europa 2020 en de doelstellingen vertaald in nationale doelen en beleid. Maar alleen als de maatregelen van alle landen doelgericht en goed op elkaar afgestemd zijn, zullen zij leiden tot de gewenste groei. 

Daarom heeft de Europese Commissie besloten tot een jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie: het Europees semester. Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de economische en structurele hervormingen in de EU-landen en doet zij aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden.

Het Europees semester begint wanneer de Commissie, meestal tegen het einde van het jaar, met haar jaarlijkse groeianalyse komt. Daarin staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.

bron: website Europese Commissie


Europese Commissie

Op 28 november 2012 heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse groeianalayse voor 2013 gepresenteerd. De kern van de boodschap van de analyse is, dat de EU-beleidsmaatregelen resultaten beginnen te tonen – de tekorten nemen af, de spanningen op de financiële markten verminderen en er zijn tekenen dat de concurrentiepositie van sommige lidstaten verbetert – maar dat de hervormingen moeten worden voortgezet om duurzame groei en banen tot stand te brengen.

De Commissie is daarom van mening dat de in de analyse van vorig jaar aangewezen prioriteiten valabel blijven. Deze vijf prioriteiten zijn:

 • 1. 
  een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie voeren; 
 • 2. 
  de kredietverschaffing aan de economie normaliseren; 
 • 3. 
  groei en concurrentievermogen bevorderen, nu en voor de toekomst; 
 • 4. 
  de werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis aanpakken;
 • 5. 
  en het overheidsapparaat moderniseren.

Stabiliteits- en Hervormingsprogramma Nederland

De lidstaten van de Europese Unie moeten elk jaar in april twee programma's indienen waarin zij aangeven wat zij doen om de nationale Europa 2020-streefdoelen te halen.

 • Het stabiliteitsprogramma moet worden ingediend voordat de regering haar nationale begroting voor het volgende jaar vaststelt. Het moet zinvol overleg over openbare financiën en begrotingsbeleid mogelijk maken.
 • Tegelijk met het stabiliteitsprogramma wordt een nationaal hervormingsprogramma ingediend, dat de nodige elementen bevat om de vooruitgang op het gebied van de Europa 2020-streefdoelen voor slimme, duurzame en inclusieve groei voor een bepaald land en voor specifieke thema's te kunnen volgen.

Ondanks belangrijke budgettaire beperkingen moeten de regeringen in groei blijven investeren, bijvoorbeeld via onderwijs, onderzoek en innovatie, of efficiënt energiegebruik. 

Brief van de minister van Financiën van 18 oktober 2013 met de vertaling van de begrotingsafspraken 2014

Antwoorden van 7 juni 2013 op de vragen van de fracties van CDA, PVV en SP inzake het Stabiliteits- en Nationaal Hervormingsprogramma (EK, 21501-20, E) 

Verslag schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken over het Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2013 zoals vastgesteld op 25 april 2013 (EK, 21501-20, B).

Verslag schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het Nederlandse Stabiliteitsprogramma zoals vastgesteld op 25 april 2013 (EK, 21501-20, C)


Landenspecifieke aanbevelingen Europese Commissie

De landenspecifieke aanbevelingen omvatten elk jaar maatbeleidsadvies ter oriëntatie van het nationale beleid. Dit gebeurt op basis van een toets van de economische en sociale prestatie van elke lidstaat in het voorbije jaar en de EU-brede prioriteiten voor banen en groei die in de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie zijn opgenomen. 

De aanbevelingen zijn door de Commissiediensten opgesteld en door het college van commissarissen aangenomen. Zij zijn opgesteld na een grondige beoordeling van de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen van vorig jaar in combinatie met een gedetailleerde analyse van de nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- of convergentieprogramma's die de lidstaten in april hebben ingediend. Deze analyse is opgenomen in de werkdocumenten van de Commissiediensten die de voorstellen begeleiden.

De aanbevelingen hebben betrekking op een groot aantal kwesties waaronder overheidsfinanciën en structurele hervormingen op gebieden als fiscaliteit, pensioenen, overheidsbestuur, diensten, en de arbeidsmarkt, vooral jeugdwerkloosheid. 

bron: website Europese Commissie

Op 15 november 2013 publiceerde de Europese Commissie een aantal documenten met betrekking tot de aanbevelingen van de Raad van 21 juni 2013 om een einde te maken aan de situatie van het buitensporige overheidstekort:

De conceptbegrotingen die de lidstaten hebben ingediend, zijn besproken tijdens een extra Eurgroepbijeenkomst op 22 november 2013. De Europese Commissie oordeelt dat Nederland effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen maar tegelijkertijd heeft de Europese Commissie aangegeven dat voor Nederland binnen dit oordeel geen ruimte bestaat om af te wijken van de ingeslagen weg.


Eerste Kamer

Op 11 juni 2013 heeft de Eerste Kamer een plenair debat gehouden over het Nederlandse Stabiliteits- en Hervormingsprogramma waarbij ook de landenspecifieke aanbevelingen betrokken werden.

De handelingen van dit debat treft u hier en de voortzetting van deze behandeling hier.


Europese raad juni 2013

De landenspecifieke aanbevelingen werden bekrachtigd tijdens de Europese Raad van 27-28 juni 2013: conclusiesPDF-document

Op 21 juni 2013 werd de geannoteerde agenda voor de Europese raad van 27-28 juni 2013 aangeboden aan het parlement:


Andere lidstaten van de Europese Unie

Op 21 juni 2013 heeft de Deense Folketing een rapportPDF-document aangenomen met als doel het aanpassen van de regels van de Folketing opdat parlementaire controle van het Europees Semester door het parlement gewaarborgd is. 


Alle bronnen