Algemene Europese Beschouwingen 2015Op dinsdag 14 april 2015 vond de eerste termijn plaats van de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen. De handelingen van de eerste termijn treft u hierPDF-document.

Vooruitlopend op het vervolg van de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) op 19 mei 2015 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken op 16 mei 2015 een brief naar de Kamer met de beantwoording van een deel van de vragen uit de eerste termijn van de AEB. Tijdens de tweede termijn van de kant van de Kamer op 19 mei werd een drietal moties ingediend waarover op 26 mei 2015 werd gestemd. Het verslag van de voorzetting van de AEB treft u hierPDF-document.


Staat van de Europese Unie 2015

Op 23 februari 2015 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken de Staat van de Europese Unie 2015 "Een democratische en concurrerende Unie die werkt voor alle burgers" naar het het parlement (zie ook kamerstukdossier 34.166).

Deze bestaat uit drie delen:

  • 1. 
    Een beschouwing van de belangrijkste uitdagingen waarvoor de Europese Unie zich ziet gesteld en het Europese aspect van de antwoorden die nodig zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit gebeurt aan de hand van de drie uitgangspunten die het kabinet heeft gekozen voor de invulling van het Nederlands voorzitterschap: hoofdzaken, innovatieve groei en banen en verbinding. Dit deel eindigt met een aantal observaties over de positionering van ons land in de Unie.
  • 2. 
    In dit deel worden een aantal onderwerpen uitgelicht waaraan het kabinet dit jaar speciaal aandacht wil besteden: de institutionele transitie; de versterking van de Europese economie en de noodzaak van een slagvaardig en effectief extern beleid van de Unie.
  • 3. 
    Een vooruitblik voor 2015 op een serie overige onderwerpen over welvaart en waarden.

De Tweede Kamer heeft op 2 april 2015 een plenair debat over de Staat van de Europese Unie 2015 gevoerd. De handelingen van dit debat treft u hier. Er is tijdens dit debat ook een groot aantal moties ingediend. Hierover werd op 7 april 2015 gestemd en hier treft u een overzicht.


Het Oostelijk Partnerschap en de relatie tussen de EU en Rusland


Het Europees Nabuurschapsbeleid


Het Nederlands EU-voorzitterschap 2016


Toetreding Europese Unie tot het Europees verdrag van de Rechten voor de Mens (EVRM)


Handelsverdragen TTIP en CETA


Alle bronnen