Op deze themapagina treft u diverse kerndocumenten aan in het kader van het Europees Semester 2016.

Europa 2020 is de groeistrategie van de Europese Unie. De EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang.

Alle EU-lidstaten hebben beloofd mee te werken aan Europa 2020 en de doelstellingen vertaald in nationale doelen en beleid. Maar alleen als de maatregelen van alle landen doelgericht en goed op elkaar afgestemd zijn, zullen zij leiden tot de gewenste groei.

Daarom heeft de Europese Commissie besloten tot een jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie: het Europees Semester.

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de economische en structurele hervormingen in de EU-landen en doet zij aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden.

Het Europees Semester begint wanneer de Commissie, meestal tegen het einde van het jaar, met haar jaarlijkse groeianalyse komt. Daarin staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.

bron: website Europese Commissie


Eerste Kamer

De commissie Financiën (FIN) besprak op 27 september 2016 de brief van de minister van Economische Zaken van 21 september 2016 (EK 34.302, Y) over de verdeling van het WBSO-budget tussen mkb en grootbedrijf (naar aanleiding van de toezeggingen 'Ontwikkelingen Wbso nieuwe stijl' (T02296) en 'Wbso/RDA' (T02318)). De toezegging T02296 is op 26 april 2016 door de minister aan de heer Backer gedaan. De brief is voor kennisgeving aangenomen.

Tijdens de gezamenlijke vergadering op 28 juni 2016 van de commissie Financiën, Europese Zaken en Economische Zaken is de brief van de minister van Economische Zaken van 21 juni 2016 (EK, CXVII, I) over de toezegging inzake de invulling van de evaluatie topsectorenbeleid (T02297) voor kennisgeving aangenomen.

Op 7 juni 2016 hebben de commissies de brieven van de regering over de kabinetsappreciatie van de landenspecifieke aanbevelingen (EK, CXVII, F) en over de toezeggingen over het niveau van pensioenuitkeringen (EK, CXVII, G) en de geïntegreerde WBSO (EK, CXVII, H) voor kennisgeving aangenomen.

De minister van Financiën stuurde op 31 mei 2016 een brief naar aanleiding van de vraag van de heer Van Rooijen (50PLUS) (EK, CXVII, G), gedaan tijdens het mondeling overleg van 26 april 2016, om bij het CPB na te laten gaan hoe het niveau van de pensioenuitkeringen zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Op 31 mei 2016 stuurde de minister van Economische Zaken een brief naar aanleiding van een toezegging gedaan tijdens het mondeling overleg (EK, CXVII, H) over het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma 2016. De minister geeft aan de eerste resultaten van de geïntegreerde WBSO per 2016 te delen met de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag.

De ministers van Economische Zaken en Financiën stuurden op 27 mei 2016 de kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen (EK, CXVII, F) in het kader van het Europees Semester aan de Eerste Kamer.

De commissies FIN, EZ en EUZA hebben op 26 april 2016 mondeling overleg gevoerd met de ministers van Financiën en Economische Zaken over het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma 2016.

Op 25 april 2016 is het verslag van een schriftelijk overleg (EK, CXVII, D) vastgesteld tussen de commissies FIN, EZ en EUZA en de minister van Economische Zaken over het Europees Semester 2016 en naar aanleiding van het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma 2016.

Op 18 april 2016 is de brief aan de minister van Financiën en de brief aan de minister van Economische Zaken van de commissies FIN, EZ en EUZA inzake het Europees Semester 2016 verstuurd.

Het Stabiliteitsprogramma 2016PDF-document is na de vergadering op 12 april 2016 gepubliceerd.

De commissies Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken bespraken op 12 april 2016 het Nationaal Hervormingsprogramma 2016 ter voorbereiding op het mondeling overleg over het Europees Semester op 26 april 2016 met de ministers van Financiën en Economische Zaken. De commissies besloten uiterlijk vrijdag 15 april 2016 leveren de commissies schriftelijke inbreng over het Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma 2016 ter voorbereiding op het mondeling overleg met de ministers van Financiën en Economische Zaken op 26 april 2016.

Op 16 februari 2016 hebben verschillende leden van de commissies FIN, EZ en EUZA deelgenomen aan een conferentie van het Europees Parlement over het Europees Semester. Op 1 maart 2016 hebben de leden terugkoppeling gegeven over deze conferentie en de conferentie op 17 februari 2016 inzake artikel 13 van het Begrotingspact.

De commissies FIN, EZ en EUZA hebben op 19 januari 2016 besloten het mondeling overleg over het indienen van het nationale hervormingsprogramma en stabiliteitsprogramma te houden op 26 april 2016.

Op 22 december 2015 hebben de commissies FIN, EZ en EUZA gesproken over het Europees Semester 2016. De commissies wensen in april 2016 mondeling overleg te voeren over het in te dienen nationale hervormingsprogramma en het stabiliteitsprogramma. De staf zal in overleg met de Tweede Kamer en het ministerie van Financiën een geschikte datum voorstellen.

Op 11 december 2015 hebben de ministers van Financiën en Economische Zaken de kabinetsappreciatie (EK CXVII, A) gestuurd met daarin haar visie over de analyse en economische beleidsprioriteiten van de Europese Commissie inzake het Europees Semester 2016. Op 22 december 2015 bespraken de commissies FIN, EZ en EUZA de kabinetsappreciatie en de groeianalyse.


Tweede Kamer

Met de brief van 15 juni 2016 reageert de minister van Financiën op verzoek van de Tweede Kamer op het rapport van de Europese Rekenkamer van 19 april 2016 genaamd “Verdere verbetering noodzakelijk ter waarborging van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de buitensporigtekortprocedure”.

De Tweede Kamer stemde op 26 april 2016 over de ingediende motie bij het debat over het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma 2016 van de heer Nijboer. De motie is aangenomen.

De Tweede Kamer hield op 19 april 2016 een plenair debat over het Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma 2016.

Op 13 januari 2016 heeft de Tweede Kamer in een algemeen overleg over de Eurogroep en Ecofinraad de jaarlijkse groeianalyse en de kabinetsreactie op het Europees Semester 2016 besproken.


Nederlandse regering


Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 18 mei 2016 haar ontwerpaanbeveling voor de landenspecifieke aanbevelingen 2016 gepubliceerd (zie Commissiemedeling over het Europees Semester 2016 van 18 mei 2016). Ook voor Nederland heeft zij een ontwerpaanbeveling voor het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma 2016 uitgebracht.

Op 8 maart 2016 heeft de Europese Commissie haar beoordeling van de landenspecifieke aanbevelingen door middel van een Commissiemededeling gepresenteerd.

Op 26 februari 2016 heeft de Europese Commissie de landverslagen voor 2016 uitgebracht. De analyses beoordelen de economische situatie van de lidstaten van de EU. Volgens het waarschuwingsmechanismeverslag dat de Europese Commissie op 26 november 2015 heeft uitgebracht wordt aangegeven dat er voor Nederland een verdere diepgaande evaluatie nodig is. De analysePDF-document van de Nederlandse situatie geeft onder meer aan dat de crisis zijn sporen heeft nagelaten op de Nederlandse economie, maar dat het ''herstel van de economie is te danken aan de groei van de binnenlandse vraag'' en geeft aan dat er ''positieve vooruitzichten voor de woningmarkt'' zijn. Het overschot op de lopende rekening komt door lage winstuitkeringen dat samenhangt met de vestiging van multinationals in Nederland.

De Europese Commissie heeft een briefingPDF-document uitgebracht over de 'revamping' van het Europees Semester.

Op 4 februari 2016 heeft de Europese Commissie haar winterraming voor 2016PDF-document uitgebracht waarin de Europese economische vooruitzichten worden geanalyseerd.

Op 26 november 2015 heeft de Europese Commissie het startschot gegeven voor het Europees Semester 2016 met de publicatie van de jaarlijkse groeianalyse 2016. Daarnaast heeft zij een voorstel voor een aanbeveling over het economische beleid van de eurozone en het Waarschuwingsmechanismeverslag 2016 gepubliceerd.


Europees Parlement

Op 12 maart 2018 publiceerde de afdeling Ondersteuning economische governance (EGOV) van het Europees Parlement een studie (PE 614.490PDF-document) over de vergelijkingen van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2016 en 2017 en een assessment van de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2016.

De commissie ECON van het Europees Parlement heeft op 28 september 2016 gedebatteerd over de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen.

Op 29 juni 2016 heeft het Europees Parlement een vergelijking van de landenspecifieke aanbevelingenPDF-document gepubliceerd waarin de aanbevelingen van de Europese Commissie van 18 mei 2016 en de Raad van 17 juni 2016 naast elkaar zijn geplaatst.


Raad van de Europese Unie

Op 25 mei 2016 nam de Ecofinraad conclusies aan over de macro-economische onevenwichtigheden procedure, diepteonderzoeken en de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen.

Op 15 januari 2016 heeft de Raad van de Europese Unie conclusiesPDF-document aangenomen over de jaarlijkse groeianalyse 2016.


Andere organisaties

De Europese Rekenkamer heeft op 19 april 2016 een rapportPDF-document gepresenteerd over de noodzakelijke verbeteringen van de buitensporigtekortprocedure.

Het centraal planbureau heeft het Centraal Economisch Plan 2016 gepresenteerd op 21 maart 2016.


Alle bronnen