Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2018. In het kamerstukdossier (CXXV) zijn parlementaire stukken rondom het Europees Semester 2018 te vinden.

Europa 2020 is de groeistrategie van de Europese Unie. De EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang.

Alle EU-lidstaten hebben beloofd mee te werken aan Europa 2020 en de doelstellingen vertaald in nationale doelen en beleid. Als de maatregelen van alle landen doelgericht en goed op elkaar afgestemd zijn, zullen zij leiden tot de gewenste groei. Daarom heeft de Europese Commissie besloten tot een jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie: het Europees Semester.

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van het budget en de economische en structurele hervormingen in de lidstaten en doet zij aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden.

Het Europees Semester begint wanneer de Commissie, meestal tegen het einde van het jaar, met haar jaarlijkse groeianalyse komt. Daarin staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.

bron: website Europese Commissie


Eerste Kamer

Op 10 juli 2018 stuurde de minister van Financiën een brief waarin wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 (zie 34.844, D) en de vragen over risicoreductie in de Europese bankensector (T02570, zie 34.844, E). De commissie heeft de bespreking van dit verslag van een schriftelijk overleg aangehouden op 11 september 2018 en het verslag op 2 oktober 2018 voor kennisgeving aangenomen.

Op 5 juni 2018 stuurde de minister van Financiën een brief (CXXV, J) over de drie toezeggingen die zijn gedaan tijdens tijdens het mondeling overleg op 24 april 2018. Op 12 juni 2018 besprak de commissie Financiën de brief en besloot in nader schriftelijk overleg te treden over risicoreductie in de Europese bankensector (T02570). Voorts besloot de commissie de toezeggingen T02571 en T02572 als voldaan aan te merken. De brief met nadere vragen is op 29 juni 2018 aan de minister van Financiën verstuurd.

Op 22 mei 2018 stuurde de minister van Financiën bij brief een antwoord op de vragen die zijn gesteld tijdens het mondeling overleg op 24 april 2018. De brief werd op 5 juni 2018 door de commissie Financiën voor kennisgeving aangenomen.

Op 24 april 2018 voerden de commissies Financiën, EUZA en EZK/LNV een mondeling overleg (zie CXXV, G voor het verslag en de onderwerpen en vragenPDF-document) met de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het Europees Semester, de toekomst van de EMU, de bankenunie, het MFK en de fiscale agenda.

Op 18 april 2018 stuurden de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 30 maart 2018 (CXXV, E) ter voorbereiding op het mondeling overleg over het Europees Semester 2018, toekomst EMU, bankenunie, MFK en fiscale agenda EU op 24 april 2018.

Op 30 maart 2018 stuurde de fractie van de ChristenUnie een brief (CXXV, E) aan de bewindspersonen van Financiën ter voorbereiding op een mondeling overleg op 24 april 2018.

Op 20 maart 2018 werd door de commissies het gesprek met de bewindspersonen van Financiën en naar verwachting de minister van Economische Zaken en Klimaat over het Europees Semester 2018 en de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU) op 24 april 2018 voorbereid.

Op 13 maart 2018 bespraken de commissies de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 maart 2018.

Op 6 maart 2018 bespraken de commissies het Europees Semester 2018 en gaven aan het concept hervormingsprogramma en het concept stabiliteitsprogramma met de bewindspersonen van Financiën en naar verwachting de minister van Economische Zaken en Klimaat in een mondeling overleg op 24 april 2018 te willen bespreken.

Op 19 december 2017 besloten de commissies Financiën en EZK/LNV de startdocumenten voor het Europees Semester 2018, alsmede de op 8 december 2017 ontvangen kabinetsappreciatie hiervan (CXXV, A) voor kennisgeving aan te nemen. Zodra nadere informatie beschikbaar is over het tijdpad van behandeling van de Stabiliteits- en Hervormingsprogramma's zal het Europees Semester 2018 opnieuw geagendeerd worden.


Tweede Kamer

Op 18 januari 2018 hadden de commissies voor Financiën en Europese Zaken een algemeen overleg met de Minister van Financiën over onder andere de kabinetsreactie startdocumenten Europees Semester 2018

Op 23 november 2017 stuurde de Algemene Rekenkamer een brief met bevindingen over enkele EU-gerelateerde aandachtspunten voor de ontwerpbegroting 2018.


Nederlandse regering

Op 5 juni 2018 stuurde de minister van Financiën een antwoord (CXXV, J) op de drie toezeggingen die zijn gedaan tijdens het mondeling overleg op 24 april 2018.

Op 1 juni 2018 stuurde de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën een brief (CXXV, I) aan de kamer met een appreciatie van het Commissievoorstel voor de landspecifieke aanbevelingen voor Nederland (COM(2018)418) en een toelichting op het vervolgproces.

Op 22 mei 2018 stuurde de minister van Financiën een antwoord (CXXV, H) op de vragen die werden gesteld tijdens het mondeling overleg over het Europees Semester op 24 april 2018.

Op 30 april 2018 stuurde de minister van Financiën een brief (CXXV, F) ter aanbieding van het definitieve Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2018PDF-document en de bijdrage van de Nederlandse sociale partnersPDF-document.

Op 13 april 2018 stuurde de minister van Financiën een brief (CXXV, D) ter aanbieding van het Stabiliteitsprogramma Nederland 2018PDF-document en de Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht Raad van State 2018PDF-document.

Op 6 april 2018 stuurde de minister van Economische Zaken en Klimaat een brief (CXXV, C) ter aanbieding van het Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2018PDF-document en de bijdrage van de Nederlandse sociale partnersPDF-document.

Op 16 februari 2018 stuurde de minister van Financiën een brief over het Nederlands handelsoverschot (CXXV, B).

Op 8 december 2017 stuurde de regering haar kabinetsappreciatie ten aanzien van de startdocumenten van het Europees Semester 2018, alsmede een planning voor de verdere behandeling (CXXV, A).


Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 23 mei 2018 het voorjaarspakket voor het Europees Semester 2018. Het voorjaarspakket bestaat uit een overkoepelende mededeling over het Europees Semester (COM(2018)400) en de landenspecifieke aanbevelingen (voor het rapport van Nederland zie COM(2018)418)

Op 7 maart 2018 publiceerde de Europese Commissie het Winterpakket voor het Europees Semester 2018. Het winterpakket bestaat uit Commissiemededeling over de economische en sociale situatie in de lidstaten (COM(2018)120) en individuele verslagen over de macroeconomische onevenwichtgheden in de lidstaten (waaronder een landverslag van de situatie in Nederland (SWD(2018)217PDF-document). Daarnaast heeft de Commissie op 7 maart 2018 het werkprogramma 2018 voor het steunprogramma voor structurele hervormingenPDF-document goedgekeurd.

Op 22 november 2017 heeft de Europese Commissie de start van het Europees Semester 2018 ingeluid met de publicatie van het najaarspakket. In de jaarlijkse groeianalyse voor 2018 (COM(2017)690PDF-document) geeft de Europese Commissie de meest urgente economische en sociale prioriteiten weer voor de EU en haar lidstaten. De Europese Commissie geeft hierin aan dat de economie in de voorbije 18 kwartalen zowel in de EU als in de eurozone gestaag is gegroeid dat deel uitmaakt van een herstel van alle lidstaten. Dit is te zien aan de werkgelegenheid, die met een recordaantal is gestegen naar 235,4 miljoen werkenden in het tweede kwartaal van 2017.

De Commissie plaatst wel een kanttekening dat er nog steeds 18,9 miljoen werklozen zijn. Volgens de commissie zijn ook de investeringen nog steeds te laag, de loongroei zwak en de arbeidsmarkt slap. Ook zal de kerninflatie volgens de voorspellingen laag blijven.

Naast de jaarlijkse groeianalyse heeft de Commissie aanbevelingen voor economisch beleid voor het eurogebied (COM(2017)770PDF-document), een voorstel voor de wijziging van de werkgelegenheidsrichtsnoeren (COM(2017)677PDF-document), het waarschuwingsmechanismerapport (COM(2017)771PDF-document), en het gezamenlijk rapport over de werkgelegenheid (COM(2017)674PDF-document) gepubliceerd. De Commissie geeft in COM(2017)800PDF-document (zie ook de bijlagenPDF-document) een samenvatting van de beoordeling door de Commissie van de ontwerpbegrotingsplannen voor 2018 die zijn ingediend door de achttien lidstaten van de eurozone.

De Commissie heeft de volgende aanbevelingen voor de eurozone voorgesteld: (1) beleid nastreven dat duurzame en inclusieve groei ondersteunt en de veerkracht, het evenwichtsherstel en de convergentie verbetert; (2) inzetten op een goeddeels neutrale begrotingskoers op geaggregeerd niveau voor de eurozone en een evenwichtige beleidsmix; (3) hervormingen doorvoeren die bijdragen aan het scheppen van kwalitatieve banen, aan gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden en ondersteuning van sociale bescherming en inclusie; (4) doorgaan met de werkzaamheden om de bankenunie te voltooien; (5) Voltooiing van de EMU.


Raad van de Europese Unie

Op 28 juni 2018 bekrachtigde de Europese Raad de landenspecifieke aanbevelingen (COM(2018)400). De aanbevelingen werden op 13 juli 2018 door de Ecofinraad aangenomen. Daarmee werd de procedure van het Europees Semester 2018 afgerond.


Europees Parlement

Op 31 mei 2018 publiceerde het Europees Parlement een studie (PE 614.522PDF-document) met daarin een vergelijking en een overzicht van de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen van 2017 ten opzichte van 2018.

Op 24 januari 2018 publiceerde het Europees Parlement een overzichtPDF-document van zes lidstaten (België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal en Slovenië) waarvan de ontwerpbegrotingsplannen het risico lopen om niet conform te zijn aan de regels van het stabiliteits- en hervormingsprogramma.


Alle bronnen