Algemene Europese Beschouwingen 2018
Staat van de Europese Unie

Op 27 november 2017 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken de Staat van de Europese Unie 2018 samen met de kabinetsappreciatie van het Commissiewerkprogramma van de Europese Unie.

De afgelopen maanden heeft in de fracties en de commissies de selectie plaatsgevonden van de prioriteiten ten behoeve van het Europese Werkprogramma van de Eerste Kamer.

Conform de aanbeveling van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer zal, ter bevordering van de inhoudelijke gedachtewisseling over de door de Kamer te stellen Europese prioriteiten, de door fracties en commissies aangedragen selectie worden betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen 2018 die op 10 april 2018 plaatsvonden.

Op 10 april 2018 is het Werkprogramma 2018 van de Eerste Kamer (34.841, B) tijdens de Algemene Europese Beschouwingen vastgesteld.

Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen de volgende twee moties ingediend:

Op 17 april 2018 werd de Motie-Van Apeldoorn (SP) aangenomen en de Motie-Teunissen (PvdD) verworpen.


Toekomst van Europa

Onderstaande notitie geeft een overzicht van het debat over de toekomst van Europa:

Brede maatschappelijke consultaties toekomst EU

Met het oog op de Algemene Europese Beschouwingen, stuurde de regering op 6 april 2018 een brief inzake de brede maatschappelijke consultaties over de toekomst van de EU.

Voorstellen voor institutionele aspecten

Tijdens de informele Europese Raad van 23 februari 2018, is er gesproken over Europese institutionele aspecten, met name rondom de verkiezing en samenstelling van het Europees Parlement.

Recent schriftelijk overleg

Voorstellen voor Europese institutionele aspecten

Op 23 februari 2018 heeft een informele bijeenkomst van regeringsleiders plaatsgevonden (21.501-20, O), waar is gesproken over onder andere Europese institutionele aspecten, met name rondom de verkiezing en samenstelling van het Europees Parlement. De Europese Commissie heeft op 13 februari 2018 ten behoeve van deze bijeenkomst haar bijdrage opgesteld over de insitutionele aspecten in de Commissiemededeling 'A Europe that delivers: Institutional options for making the European Union's work more efficient' (COM(2018)95PDF-document). Hierin doet de Commissie voorstellen voor onder andere Spitzenkandidaten, de samenstelling van het Europees Parlement (transnationale lijsten) en van de Europese Commissie, een voorzitter met een dubbelfunctie (voorzitter van de Commissie en de Raad) en burgerdialogen.

De leden van de PVV-fractie hebben op 20 februari 2018 aangegeven inbreng te willen leveren voor een brief aan de regering.

Toekomst EU-financiën

Op 21 september 2017 stuurde de commissies Financiën en Europese Zaken een brief naar de regering met nadere vragen naar aanleiding van de discussienota over de toekomst van de EU-financiën. Op 31 januari 2018 stuurde de minister van Financiën een antwoord. Op 6 februari 2018 besloten de commissies het verslag voor kennisgeving aan te nemen.

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de Bertelsmann Stiftung, Berlijn (d.d. 2 maart 2018)

Op vrijdag 2 maart 2018 gaf minister-President Mark Rutte een speech in Berlijn waarin hij zijn visie gaf op de toekomst van de Europese Unie.


Economische en Monetaire Unie

Deskundigenbijeenkomst 13 februari 2018

In het kader van discussie over de toekomst van Europa en de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2017, besloot de commissie Financiën om een deskundigenbijeenkomst te organiseren met betrekking tot de Economische Monetaire Unie. De deskundigenbijeenkomst vond op 13 februari 2018 plaats.

Recent schriftelijk overleg

Op 23 januari 2018 leverde het lid van Apeldoorn (SP) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering voor de commissiemededeling inzake een Europees minister voor economische zaken en financiën (COM(2017)823) en het voorstel tot instelling van het Europees Monetair Fonds (E180006). De brief is op 31 januari 2018 verstuurd. Op 6 april 2018 stuurde de minister van Financiën een antwoord op de brief van 31 januari 2018. Het verslag van het schriftelijk overleg is op 10 april 2018 vastgesteld.

Edossiers


Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU

Op 29 mei 2018 zal de Europese Commissie een voorstel voor het komende MFK voor de periode 2021-2027 presenteren.

Tijdens de informele top van de regeringsleiders op 23 februari 2018 (21.501-20, O) zijn richtlijnen voor het komende MFK meegegeven aan de Europese Commissie.

Raadsverslagen en agenda's

Themapagina MFK


Brexit

Zie themapagina:


Toetreding en grotere EU-betrokkenheid Westelijke Balkan

Zie Edossier:


Transparantie

Paper opening up closed doors

Op 27 november 2017 werd tijdens de COSAC conferentie de paper ‘Opening up closed doors – paper on EU transparency’ gepresenteerd waarin voorstellen worden gedaan om besluitvorming en wetgevingsprocessen transparanter te laten verlopen.

De transparantiepaper is besproken tijdens de COSAC en wordt ondersteund door 26 Kamers van nationale parlementen. De voorstellen zijn aangeboden aan de de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, en de eurogroep.

Op 23 februari 2018 stuurde de Europese Commissie en de minister van Buitenlandse Zaken een reactie op de paper.

Tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018, diende het lid Omzigt een motie in over het agenderen van de transparantiepaper tijdens de Raad Algemene Zaken, de Europese Raad, de Ecofinraad en Eurogroep. De motie werd op 27 maart 2018 aangenomen. Op 30 maart 2018 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een reactie.

Raadpleging Europese Ombudsman

Op 5 oktober 2017 startte de Europese Ombudsman, mevrouw Emily O'Reilly, een openbare raadpleging over de openbaarheid van Raadsdocumenten. De commissies EUZA en I&A/JBZ hebben in reactie op deze raadpleging de Ombudsman geïnformeerd over de briefwisseling over deze onderwerpen met de Nederlandse regering, met name sinds 2014.

De commissiebrief hierover is op 29 december 2017 aangeboden aan de Europese Ombudsman.

De Europese Ombudsman heeft op 13 februari 2018 haar rapport gepresenteerd:

Op 6 april 2018 stuurde de regering een reactie op de aanbeveling van de Europese Ombudsman:

Ontwerp-initiatiefrapport Paulo Rangel

Op 28 december 2017 stuurde de commissie EUZA een briefPDF-document naar Europarlementarier Paulo Rangel in het kader van zijn ontwerp-initiatiefrapport over de implementatie van de Verdragsbepalingen over de rol van nationale parlementen in de Unie. Hierin werd aandacht gevraagd voor openbaarheid van Raadsdocumenten en transparantie van het wetgevingsproces.

Themapagina transparantie Raadsdocumenten


Draft Copenhagen declaration

Op 6 en 27 maart jl. is in de commissie EUZA de Draft Copenhagen Declaration besproken. De commissie heeft besloten in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de kabinetsappreciatie van de conceptverklaring. Een commissiebrief is daarvoor op 3 april 2018 verstuurd. Op 6 april 2018 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een reactie op de brief van 3 april 2018. Op 13 april is de Kopenhagenverklaring gepubliceerd.


Implementatie Europese richtlijnen

Op 16 januari 2018 bespraken de Eerste Kamer commmissies J&V en EUZA de brief (34.714, B) van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Buitenlandse Zaken over het aangescherpte boetebeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen en besloten hierop te reageren. Dit heeft geresulteerd in een Kamerbrief. Op 13 februari 2018 werd de Kamerbrief als hamerstuk afgedaan en verstuurd naar de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Rechtsbescherming.

Op 6 april 2018 stuurde de minister voor Rechtsbescherming een antwoord op de Kamerbrief van 13 februari 2018.

Zie ook Edossier E170008 (de brief is een vervolg):


Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer

Op 10 november 2017 stuurde de voorzitter van de Eerste Kamer een brief (EK, E) naar de minister van Algemene Zaken over de conclusies en aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Werkwijze die het verkeer tussen de Eerste Kamer en de regering raken.

Een aantal conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op de Europese werkwijze, waaronder de conclusie over de eigenstandige rol van de Eerste Kamer ten opzichte van de behandeling van Europese dossiers, het toesturen van Raadsagenda's en Raadsverslagen door de regering en de aanbevelingen over het gebruik van bepaalde instrumenten bij de behandeling van Europese voorstellen door de regering.

Op 23 februari 2018 stuurde de minister voor Rechtsbescherming een reactie (EK, H) op de conclusies en aanbevelingen.


Europese Raad

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Europese Raad:


Notaoverleg Tweede Kamer

Op 26 maart 2018 hield de commissie voor Europese Zaken een notaoverleg over de Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma 2018.


Alle bronnen