Algemene Europese Beschouwingen 2019
Staat van de Europese Unie

Op 25 januari 2019 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken de Staat van de Europese Unie 2019PDF-document aan de Kamer.

De Algemene Europese Beschouwingen met de minister van Buitenlandse Zaken werden gehouden op dinsdag 16 april 2019 (voor de handelingen zie nr. 26, item 3, item 7, item 9 en item 10).

In de fracties en de commissies heeft de selectie plaatsgevonden van de prioriteiten ten behoeve van het Europese Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2019. De conceptprioriteitenlijst van de Eerste Kamer is door de commissie EUZA vastgesteld op 19 februari 2019. De selectie werd betrokken bij de AEB 2019. Aan het einde van de AEB werd het Europese Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2019 vastgesteld. Op 18 april 2019 is het vastgestelde Europees Werkprogramma 2019PDF-document per brief (35.078, F) aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.


Toekomst van Europa

Het reflectieproces over de Toekomst van Europa is gestart in 2016, mede naar aanleiding van het Britse referendum dat het proces van de Brexit inleidde. Het in 2017 verschenen Witboek over de Toekomst van Europa van de Commissie-Juncker en de bijbehorende discussienota's maakten deel uit van het proces, alsook brede maatschappelijke consultaties in de lidstaten. Het reflectieproces zal op 9 mei 2019 tijdens de Europese Top in Sibiu (Roemenië) worden afgerond.

Edossiers

Brede maatschappelijke consultaties toekomst EU

Met het oog op de Algemene Europese Beschouwingen 2018, stuurde de regering op 6 april 2018 een brief inzake de brede maatschappelijke consultaties over de toekomst van de EU. Op 12 juni 2018 werd er een Kamerbrief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken waarin de Eerste Kamer de regering verzoekt invulling te geven aan de consultaties. Op 16 november 2018 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken een brief ter aanbieding van de uitkomsten van de maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie, die zijn uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Verwey Jonker Instituut.

In 27 lidstaten van de EU (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) zijn maatschappelijke consultaties zijn uitgevoerd. De Europese Raad van 13 en 14 december 2018 is geinformeerd over de uitkomsten.

Debatten met regeringsleiders EU-lidstaten in het Europees Parlement

De staatshoofden of regeringsleiders van de EU-lidstaten zijn door het Europees Parlement uitgenodigd om tijdens de plenaire vergadering met het Europees Parlement te debatteren over hun visie op de toekomst van Europa. Premier Mark Rutte was op woensdag 13 juni 2018 de zevende regeringsleider die zijn visie gaf op de EU. In onderstaande publicatie treft u een overzicht van de hoofdlijnen van deze debatten.


Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU

Themapagina MFK

Edossiers MFK

Voor de laatste stand van zaken over de onderhandelingen van het MFK in verschillende Raadsformaties, zie onderstaande Raadsdossiers.


Brexit

Zie themapagina:


Rechtstaat

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben zich gebogen over de staat van de rechtsstaat in de EU-lidstaten Polen en Hongarije. De hervormingen die Polen en Hongarije in de laatste jaren doorvoeren zijn volgens de Europese Commissie en het Europees Parlement in strijd met de Europese waarden van vrijheid en democratie. De Europese Commissie is in december 2017 een artikel 7-procedure gestart tegen Polen. Sinds september 2018 loopt ook een artikel 7-procedure tegen Hongarije, op initiatief van het Europees Parlement.

De stand van zaken over de staat van de rechtstaat van Polen en Hongarije wordt besproken in de Raad Algemene Zaken.

Op 11 december 2018 is Polen voor derde maal gehoord in het kader van de artikel 7-procedure. Tijdens deze bijeenkomst gaven een aantal lidstaten ook aan dat met de voorbereidingen voor een eerste hoorzitting van de Raad met Hongarije in het kader van de door het Europees Parlement geïnitieerde artikel 7-procedure begonnen zou moeten te worden. Een voorstel van het Voorzitterschap op dit punt zal worden afgewacht.


Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

Op 12 september 2018 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepresenteerd onder de noemer "Een krachtiger rol op het wereldtoneel: efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU." (COM(2018)647). Op 6 november 2018 besloot de commissie BDO naar aanleiding van het BNC-fiche om het voorstel in behandeling te nemen en schriftelijke vragen te stellen aan de regering. Op 5 december 2018 zijn de schriftelijke vragen van de leden van de fracties van PVV, D66 en SP over de commissiemededeling aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd. Op 20 december 2018 stuurde de regering haar antwoord op de brief van 5 december 2018. De commissie besloot op 15 januari 2019 het verslag van een schriftelijk overleg (35.114, A) van deze correspondentie voor kennisgeving aan te nemen. De fracties van PVV en SP gaven aan eventuele vervolgvragen tijdens de Algemene Europese Beschouwingen aan de orde te stellen.


Toetredingsbeleid EU en grotere EU-betrokkenheid Westelijke Balkan

Zie Edossiers:


Transparantie

In de Europese instellingen is momenteel een debat gaande over transparantie in Europese besluitvorming en openbaarheid van Raadsdocumenten die deel uitmaken van het

wetgevingsproces. Dit debat is ingegeven door onder andere recente uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het rapport van de Europese Ombudsman inzake strategisch onderzoek naar de transparantie van het wetgevingsproces in de Raad en het groeiende aandringen van nationale parlementen voor transparantere Europese besluitvorming.

De leden van de vaste commissies voor Europese Zaken en voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad hebben de minister van Buitenlandse Zaken op 19 december 2018 een brief gestuurd naar aanleiding van de Richtlijnen die het Raadssecretariaat heeft opgesteld over het transparantiebeleid in de Raad. De minister heeft op 25 januari 2019 gereageerd.

Themapagina transparantie Raadsdocumenten


Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie

De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2018 een mededeling gepubliceerd over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie. De Commissie stelt hierin voor hoe zij haar toekomstige werkzaamheden wenst aan te passen in het licht van de versterkte toepassing van de subsidiairiteits- en evenredigheidsbeginselen. Op 15 januari 2019 besloot de commissie EUZA om de Mededeling in behandeling te nemen.

De Mededeling is de reactie van de Europese Commissie op het rapport van de Task Force inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden (Task Force Timmermans).

In de Contributies van de LX COSAC zijn enkele paragrafen opgenomen die betrekking hebben op de onderwerpen in de Commissiemededeling terzake en op het eindrapport van de Task Force, waaronder 6.5. over de uitbreiding van de 8 weken-termijn en de toetsing van een voorstel door nationale parlementen op proportionaliteit en rechtsbasis.


Europese Raad

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Europese Raad:


Raad Algemene Zaken

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad Algemene Zaken:


Raad voor Economische en Financiële Zaken

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad voor Economische en Financiële Zaken: