Algemene Europese Beschouwingen 2020
Staat van de Europese Unie

De Algemene Europese Beschouwingen met de minister van Buitenlandse Zaken werden gehouden op dinsdag 3 november 2020 (voor de handelingen zie nr. 8, item 3, nr. 8, item 7, en nr. 8, item 9).

Op 19 oktober 2020 ontving de Eerste Kamer het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021. Op basis van dit Werkprogramma selecteert de Eerste Kamer de prioritaire dossiers voor 2021. Deze procedure mondt uit in de vaststelling van het Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2021.

Op 22 september 2020 stelde de commissie in meerderheid voor op 3 november 2020 de Algemene Europese Beschouwingen 2020 te houden.

In haar toespraak over de Staat van de Unie op 16 september 2020 presenteerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, haar visie op een Europa dat sterker uit de pandemie komt en de weg baant naar een nieuwe vitaliteit.

Op 22 juni 2020 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken de Staat van de Europese Unie 2020PDF-document aan de Kamer, evenals een kabinetsreactiePDF-document op het Clingendael rapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht”.

Op 30 juni 2020 besprak de commissie EUZA de Staat van de Europese Unie 2020 en besloot tot het houden van de (eerder uitgestelde) Algemene Europese Beschouwingen (AEB). De commissie wenst ter voorbereiding via videoverbinding een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van de Europese instellingen te houden.

Op 9 juni 2020 stemde het College van Senioren in met de voorgestelde werkwijze voor het Europese werkprogramma 2020 en werd de informele groslijstPDF-document van prioritaire voorstellen uit het Europees Werkprogramma voor 2020 vastgesteld.

Naar aanleiding van de publicatie van een herziene annex met Europese voorstellen in verband met de coronacrisis en de beperkte resterende tijd voor het vervolgen van de reguliere selectieprocedure die leidt tot een Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2020, besloot de commissie EUZA op 2 juni 2020 om aan het College van Senioren voor te stellen om de groslijst met de door de fracties voorgedragen Europese voorstellen uit het Werkprogramma 2020 als uitgangspunt te gebruiken voor een informele prioriteitenlijst van de Kamer.


Rechtsstaat

Op 30 september 2020 publiceerde de Europese Commissie het eerste verslag over de Rechtsstaat in de EU. Het verslag en de landenrapporten zijn besproken in de commissies EUZA en J&V op 6 oktober 2020.

Op 30 oktober 2020 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie van het eerste verslag over de Rechtsstaat in de EU.

Rechtsstatelijke hervormingen die Polen en Hongarije in de laatste jaren hebben doorgevoerd zijn volgens de Europese Commissie en het Europees Parlement in strijd met de Europese waarden van vrijheid en democratie. Tegen Polen en Hongarije lopen momenteel artikel 7-procedures.

Als onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader is in 2018 door de Commissie een voorstel voor een Rechtsstaatverordening gepubliceerd over de conditionaliteit ten aanzien van rechtsstatelijkheid. Dit is een koppeling tussen de ontvangst van EU-middelen en de naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen. Over de nadere uitwerking hiervan lopen momenteel onderhandelingen. Een kabinetsappreciatie over de stand van zaken in de onderhandelingen is op 6 oktober ontvangen.

De stand van zaken over de staat van de rechtsstaat van Polen en Hongarije wordt besproken in de Raad Algemene Zaken.

Edossiers


Europese Green Deal

Op 11 december 2019 heeft de Europese Commissie de Europese Green Deal gepresenteerd. Deze Commissiemededeling (zie E200001) omvat onder andere een routekaart met maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie en de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de vervuiling te stoppen.

De commissies EZK/LNV en EUZA spraken op 22 september 2020 Uitvoerend Vicevoorzitter Frans Timmermans (zie videoverslag), die is belast met de Europese Green Deal.

Edossiers


Migratie

De Europese Commissie heeft op 23 september 2020 een nieuw Migratie- en Asielpact gepubliceerd. De hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielbeleid blijft een belangrijk onderdeel van de aanpak van de Europese Commissie, evenals het ondersteunen van het vertrouwen in het Schengengebied. Het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) en de herziening van de Dublinverordeningstond stonden meermaals op de agenda van de commissie I&A/JBZ. Zie onderstaande edossiers over het GEAS.

Migratie wordt o.a. besproken in de JBZ-Raad.

Edossiers


Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU

De Europese Commissie presenteerde in 2018 een voorstel voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027. Op 27 mei 2020 publiceerde de Europese Commissie naar aanleiding van de coronapandemie voorstellen voor een aangepast MFK en een Herstelplan (Next Generation EU). De Europese Raad bereikte op 17-21 juli 2020 hierover een akkoord. Onderdelen van het MFK en Herstelplan worden op dit moment nog verder uitgewerkt, waaronder het aspect van rechtsstatelijke conditionaliteit.

Edossiers

Themapagina


Uitbreiding

Op 6 oktober 2020 heeft de Europese Commissie haar Mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid gepubliceerd, inclusief de voortgangsrapportages over de stand van zaken in de relaties van de EU met Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Turkije.

Op 30 oktober 2020 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie van het uitbreidingspakket.

Op 24 maart 2020 bereikte de Raad Algemene Zaken een akkoord over het openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië.

Edossiers

E200006 - Commissiemededeling: Bevordering van het toetredingsproces - Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan


Conferentie over de toekomst van Europa

Commissievoorzitter Von der Leyen heeft bij aanvang van haar termijn voor 2020-2022 een conferentie over de Toekomst van Europa aangekondigd. Met de conferentie beoogt Von der Leyen met name om burgers meer zeggenschap te geven over de toekomst van de EU.

Zie themapagina:


Toetreding van de EU tot het EVRM

Naar aanleiding van toezeggingen aan de Eerste Kamer (T01941 en T02584) en een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad 7 en 8 oktober 2019 (35.000 V, H) over de onderhandelingen in de toetreding van de EU tot het EVRM, heeft de minister van Buitenlandse Zaken aan de Eerste Kamer op 27 november 2019 vertrouwelijke documenten (ter inzage gelegd bij de griffie) en een besloten technische briefing ter ondersteuning aangeboden. De vertrouwelijke briefing vond plaats op 23 juni 2020.


Europese Raad

Laatst ontvangen verslag:

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Europese Raad:


Raad Algemene Zaken

Laatst ontvangen geannoteerde agenda:

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad Algemene Zaken:


Raad voor Economische en Financiële Zaken

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad voor Economische en Financiële Zaken:


Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken:


Alle bronnen