E210023
Laatste revisie: 15-03-2022

E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 19 oktober 2021 haar Werkprogramma voor 2022PDF-document, getiteld Europa samen sterker maken, gepubliceerd. Met dit werkprogramma wil de Europese Commissie de dynamiek te behouden die zij heeft gestart om Europa post-COVID-19 opnieuw op te bouwen, de dubbele groene en digitale transitie te versnellen en een eerlijkere en veerkrachtigere samenleving op te bouwen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 15 maart 2022 werd tijdens de plenaire vergadering het Europees werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer (EK, B) zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Europees

Op 3 februari 2022 werd het Europees Werkprogramma 2022 van de Roemeense Kamer van AfgevaardigdenPDF-document vastgesteld.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie: Europa samen sterker maken

document Europese Commissie

COM(2021)645PDF-document, d.d. 19 oktober 2021

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 maart 2022 werd tijdens de plenaire vergadering het Europees werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer (EK, B) zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Op 15 februari 2022 stemde de commissie voor Europese Zaken (EUZA) in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst (EK, B) naar de plenaire vergadering, zodat deze desgewenst kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer.

Op 25 januari, 1 februari en 8 februari 2022 zijn er in commissieverband voorstellen uit het Werkprogramma 2022 als prioritair voorgedragen.

Op 30 november 2021 volgden de commissies een besloten technische briefing van de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commissie over het Europees Werkprogramma 2022.

Op 16 november 2021 stemde het College van Senioren in met de planning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 9 november 2021 stemde de commissie in met het memo inzake de planning van de prioritaire selectie door fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2022 en geleidt het door ter vaststelling in het College van Senioren.

Op 19 oktober 2021 ontving de Kamer een briefPDF-document van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie ter aanbieding van het Werkprogramma 2022.


Behandeling Tweede Kamer

Op 27 januari 2022 werd het Europees Werkprogramma 2022 van de Tweede Kamer plenair (22.112, 3269) vastgesteld.

Op 28 oktober 2021 besloot de commissie EUZA om het werkprogramma 2022 doorgeleiden naar de vakcommissies met het verzoek de EU-prioriteiten te selecteren voor het eigen beleidsterrein. Daarnaast besloot de commissie het Werkprogramma 2022, de kabinetsappreciatie ervan en de prioriteitenlijst van de Tweede Kamer te behandelen tijdens het jaarlijkse debat over de Staat van de Europese Unie.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 november 2021 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie van het Commissie Werkprogramma 2022. Hierin geeft het kabinet beschrijvingen van de nieuwe plannen die de Commissie in de mededeling benoemt en wordt per prioriteit een kabinetsappreciatie gegeven.

Het kabinet geeft aan dat een uitgebreidere analyse van de visie van de Commissie op de uitdagingen waar de Europese Unie voor staat en die tevens ten grondslag ligt aan de onderhavige initiatieven en voorstellen, de Kamer in de Staat van de Unie 2022 zal toekomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2021 haar Werkprogramma voor 2022PDF-document, getiteld Europa samen sterker maken, gepubliceerd. Met dit werkprogramma wil de Europese Commissie de dynamiek te behouden die zij heeft gestart om Europa post-COVID-19 opnieuw op te bouwen, de dubbele groene en digitale transitie te versnellen en een eerlijkere en veerkrachtigere samenleving op te bouwen. Dit jaar is er tevens bijzondere aandacht voor de jonge generatie.

Met 42 concrete voorstellen wil de Commissie verder uitvoering geven aan de zes grote ambities die de Commissie-Von der Leyen aan het begin van haar termijn heeft gesteld. Daaronder vallen Europa op weg helpen naar het succesvol bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, het vormgeven van de digitale toekomst, het versterken van de sociale markteconomie, het opbouwen van een welvaartsunie en het sterker maken van Europa in de wereld.

Wetgevingsprioriteiten 2022

Op 16 december 2021 ondertekenden de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie een gezamenlijke verklaringPDF-document waarin de belangrijkste wetgevingsprioriteiten voor 2022 zijn vastgesteld (zie bijlagenPDF-document).


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 23 november 2021 (21.501-02, DM) lichtte de Commissie haar werkprogramma voor 2022 toe. Zij noemde ter illustratie een aantal concrete voorstellen binnen haar zes prioriteiten. Zo noemde zij met betrekking tot de sociale pijler het voorstel over risico’s gerelateerd aan blootstelling aan asbest. Zij herhaalde verder haar voorstel voor 2022 als het Europese jaar van de jeugd. Verder wees zij erop dat in 2022 opvolging moet worden gegeven aan de uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa. Tot slot stipte zij aan dat het werk aan de gezamenlijke verklaring van de Commissie, de Raad en het EP met de wetgevingsprioriteiten voor het komende jaar gaande is. Deze verklaring wordt de concrete routekaart voor het komende jaar. In december zal de Raad Algemene Zaken op de gezamenlijke verklaring terugkomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 25 november 2021 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een briefingPDF-document met een overzicht van de activiteiten van de parlementaire commissies van het Europees Parlement in het kader van het Europees Werkprogramma 2022.

De commissie voor constitutionele zaken (AFCO) is de verantwoordelijke commissie voor de behandeling van het werkprogramma.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 3 februari 2022 werd het Europees Werkprogramma 2022 van de Roemeense Kamer van AfgevaardigdenPDF-document vastgesteld.

Op 2 februari 2022 werd het Europees Werkprogramma 2022 van de Slovaakse Nationale RaadPDF-document vastgesteld.

Op 12 januari 2022 werd het Europees Werkprogramma 2022 van de Litouwse SeimasPDF-document vastgesteld.

Op 10 december 2021 stuurde de commissie Buitenlandse Zaken van de Zweedse Riksdag een standpuntPDF-document over het Werkprogramma aan de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen