Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2022 (zie Kamerstukkendossier CXLIX).

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele hervormingen van de EU-landen. Daarna geeft ze de regeringen landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. Het is de bedoeling dat de lidstaten rekening houden met de landspecifieke aanbevelingen wanneer zij hun begroting voor het komende jaar opstellen en wanneer zij besluiten nemen met betrekking tot hun economisch, werkgelegenheids-, onderwijs- en ander beleid. De voorstellen van de Commissie worden formeel goedgekeurd door de Raad.

bronnen: website Europese Commissie en website Raad van de Europese Unie


Eerste Kamer

Op 7 juni 2022 namen de commissies Financiën en EZK/LNV het lentepakket van het Europees Semester 2022 voor kennisgeving aan.

Op 17 mei 2022 besprak de commissie Financiën de brief van de minister van Financiën inzake het stabiliteitsprogramma 2022 (EK, C). Zij besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 10 maart 2022 reageerden de ministers van EZK en Financiën op de brief van 4 februari 2022. Op 11 maart 2022 werd het verslag van een schriftelijk overleg (EK, B) vastgesteld. Op 12 april 2022 namen de commissies Financiën en EZK/LNV het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Op 4 februari 2022 werd de brief over het najaarspakket aan de minister van Financiën verstuurd. Een gelijkluidende brief is aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd.

Op 18 januari 2022 bespraken de commissies de kabinetsappreciatie van het najaarspakket voor het Europees Semester 2022 (EK, A) en besloten de nieuwe bewindspersonen een brief te sturen waarin gevraagd wordt of de kabinetsappreciatie van het najaarspakket ongewijzigd is gebleven naar aanleiding van het Regeerakkoord.

Tevens besloten de commissies op een later moment het Europees semester 2022 wederom te agenderen wanneer de landenspecifieke aanbevelingen vanuit de Europese Commissie zijn ontvangen.

De commissies bespraken op 30 november 2021 het najaarspakket van het Europees Semester 2022 en besloten de kabinetsappreciatie hiervan af te wachten.


Tweede Kamer

Op 11 mei 2022 besprak de commissie Financiën het stabiliteitsprogramma 2022 en de aprilrapportage (21.501-07, 1840). Zij besloot dit desgewenst te betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2022 en een gesprek in te plannen met de Raad van State na ontvangst van de junirapportage.


Nederlandse regering

Op 7 juni 2022 stuurden de ministers van EZK en van Financiën de kabinetsappreciatie (EK, D) over het lentepakket van het Europees Semester 2022 aan de Kamer.

Op 26 april 2022 stuurde de minister van Financiën de Kamer het stabiliteitsprogramma 2022 (EK, C), samen met de beoordeling hiervan door de Raad van State en de kabinetsreactie. Het Stabiliteitsprogramma is een rapportage met betrekking tot de overheidsfinanciën, die jaarlijks aan de Europese Commissie moet worden verzonden.

Op 17 december 2021 stuurden de ministers van Economische Zaken en Financiën een brief (EK, A) met een overzicht van de documenten van het najaarspakket voor het Europees Semester 2022 en de appreciatie van het kabinet.


Europese Commissie

Voorjaarspakket

Op 23 mei 2022 presenteerde de Europese Commissie het voorjaarspakket van het Europees Semester 2022. Dit pakket bevat de begrotingsrichtsnoeren voor de EU-lidstaten. Deze landenspecifieke aanbevelingen bevatten dit jaar aanbevelingen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, volgens de prioriteiten van REPowerEU en de Europese Green Deal, en in het kader van de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast oordeelt de Europese Commissie dat is voldaan aan de voorwaarden om de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact in 2023 te handhaven en vanaf 2024 te deactiveren. Dit betekent dat lidstaten tijdelijk mogen blijven afwijken van de normale Europese begrotingsregels.

Het voorjaarspakket bestaat uit:

  • Een algemene mededeling over de belangrijkste elementen van het voorjaarspakket (COM(2022)600);
  • De landenspecifieke aanbevelingen voor de 27 lidstaten, waaronder de aanbevelingen voor Nederland (COM(2022)621);
  • Bijgaand bij de landenspecifieke aanbevelingen de landenrapporten, waaronder over Nederland (SWD(2022)621);
  • Diepgaande evaluaties voor 12 lidstaten, waaronder de macro-economische onevenwichtigheden in Nederland (SWD(2022)636);
  • Verslag krachtens artikel 126, lid 3, VWEU over 18 lidstaten (COM(2022)630).

Het laatstgenoemde verslag heeft als doel na te gaan of de lidstaten voldoen aan de tekort- en schuldcriteria van het Verdrag. Gezien de onzekere gevolgen van de pandemie en de geopolitieke situatie stelt de Europese Commissie niet voor nieuwe buitensporigtekortprocedures te openen.

Najaarspakket

De Europese Commissie heeft op 24 november 2021 het najaarspakket van het Europees Semester gepresenteerd, met daarin de adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen van de eurozone voor 2022 en beleidsaanbevelingen voor de eurozone. Dit is de eerste stap in de cyclus van het Europees Semester 2022.

Het pakket bestaat uit de volgende documenten:


Raad

Tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 11-12 juli 2022 zijn de Raadsconclusies aangenomen (21.501-07, ES). In de Raadsconclusies wordt bevestigd dat dat de macro-economische onevenwichtigheidsprocedure een belangrijk onderdeel is van het Europees Semester om eventuele nieuwe economische risico's te signaleren en worden de conclusies van de Commissie over het bestaan van (buitensporige) onevenwichtigheden in een aantal landen verwelkomd.

Tijdens de Ecofinraad van 16-17 juni 2022 (21.501-07, EO) zijn de landenspecifieke aanbevelingen goedgekeurd. Daarna zijn ze bekrachtigd tijdens de Europese Raad van 23-24 juni 2022. Het is de bedoeling dat de aanbevelingen officieel worden aangenomen tijdens de Ecofinraad van 12 juli 2022.

Tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 januari 2022 (21.501-07, DW) liggen de gewijzigde eurozone-aanbevelingen en de Raadsconclusies ten aanzien van het Alert Mechanism Report en de Annual Sustianable Growth Strategy ter besluitvorming voor. De eurozone-aanbevelingen worden de dag voor de Ecofinraad in de Eurogroep besproken. Na goedkeuring door de Ecofinraad zal de Europese Raad de aanbevelingen bekrachtigen, waarna de Ecofinraad deze formeel aanneemt.

Tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021 (21.501-07, DU) presenteerde de Europese Commissie het herfstpakket van het Europees Semester 2022.


Alle bronnen