Algemene Europese Beschouwingen 2022Op deze themapagina treft u informatie aan in het kader van de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) die dit jaar werden gehouden op 7 juni 2022 (item 3 en item 6).


Werkprogramma Europese Commissie 2022

Op 19 oktober 2021 ontving de Eerste Kamer het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022. Op basis van dit Werkprogramma selecteert de Eerste Kamer de prioritaire dossiers voor 2022. Op 15 maart 2022 werd het Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2022 vastgesteld.

In haar toespraak over de Staat van de Unie op 15 september 2021 presenteerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, initiatieven die de Commissie in 2022 wil nemen.

Op 28 april 2022 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken de Staat van de Europese Unie 2022 (EK, C en bijlagePDF-document) aan de Kamer.


Themadebat Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU

Naar aanleiding van het verschijnen van het EU-Rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het Actieplan voor Europese Democratie (COM(2020)790) en de Strategie ter versterking van de toepassing van het EU-Handvest (COM(2020)711) hebben de commissies EUZA, J&V en BiZa/AZ besloten tot het houden van een themadebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU. Dit debat werd gehouden op 8 februari 2022.


Eigenmiddelenbesluit

Op 22 december 2021 publiceerde de Europese Commissie voorstellen ter wijziging van het Eigenmiddelenbesluit. Op 8 april 2022 is een brief met vragen over de voorstellen aan de minister van Financien verstuurd. Op 9 mei 2022 stuurde de minister van Financiën een antwoord en op 11 mei 2022 werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (EK, A).

Op 17 mei 2022 besloten de commissies FIN, EZK/LNV en EUZA de beantwoording van de minister te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen. Het dossier wordt verder behandeld in de commissies FIN en EUZA.


Strategisch Kompas

Het EU Strategisch Kompas werd tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 21 maart 2022 aangenomen. Het strategiedocument geeft voor de komende 5 à 10 jaar richting aan de EU en haar lidstaten om verder vorm te geven aan EU veiligheids- en Defensiesamenwerking.


Conferentie over de toekomst van Europa

Commissievoorzitter Von der Leyen heeft bij aanvang van haar termijn voor 2020-2022 een conferentie over de Toekomst van Europa aangekondigd. Met de conferentie beoogt Von der Leyen met name om burgers meer zeggenschap te geven over de toekomst van de EU.

Zie themapagina:

Op 27 mei 2022 stuurde de minister van BuZa een brief (EK, S) naar aanleiding van een verzoek gedaan tijdens het mondelinge overleg op 12 oktober 2021 (EK, K; zie videoverslag) om de Kamer per brief te informeren over de uitvoering van de Motie Koole.


Rapport CPB 'Handelsbaten van de EU en de interne markt'

In het kader van de Algemene Europese Beschouwingen is op 3 november 2020 de motie-Backer c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie (35.403, F) aangenomen. In reactie heeft de minister van Buitenlandse Zaken op 22 februari 2021 gemeld op welke wijze dit onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd. Het CPB heeft op 26 januari 2022 naar aanleiding van de motie een rapport opgeleverd getiteld 'Handelsbaten van de EU en de interne markt'.

Op 15 februari 2022 besprak de commissie de aanbiedingsbrief van het rapport (35.403, U) en besloot dit te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen.


Uitbreiding

Op 19 oktober 2021 heeft de Europese Commissie haar Mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid gepubliceerd, inclusief de voortgangsrapportages over de stand van zaken in de relaties van de EU met Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Turkije.

Op 12 november 2021 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie van het uitbreidingspakket.

Westelijke Balkan

Tijdens het themadebat Rechtsstaat, Democratie en Grondrechten in de EU op 8 februari jl. heeft de minister van Buitenlandse Zaken toegezegd de Kamer uitgebreider te informeren over de kabinetsreactie op het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over de EU-inzet op rechtsstaatsterrein in de Westelijke Balkan.

Op 25 februari 2022 ontving de Kamer de kabinetsreactie (23.987, U). Een brief met vragen van de Fractie-Nanninga over de kabinetsreactie werd op 14 april 2022 aan de minister van BuZa verstuurd. Op 23 mei 2022 stuurde de minister van BuZa een antwoord.


Europese Raad

Laatst ontvangen geannoteerde agenda:

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Europese Raad:


Raad Algemene Zaken

Laatst ontvangen verslag:

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad Algemene Zaken:


Raad voor Economische en Financiële Zaken

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad voor Economische en Financiële Zaken:


Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken:


Alle bronnen