E220006
Laatste revisie: 09-10-2023

E220006 - Voorstel voor een uitvoeringsbesluit tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvanDit voorstel voorziet in de tijdelijke bescherming van Oekraïense onderdanen, legaal in Oekraïne verblijvende onderdanen van derde landen, staatloze personen, en hun gezinsleden die sinds 24 februari 2022 ontheemd zijn geraakt als gevolg van de militaire invasie door de Russische strijdkrachten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 29 maart 2022 voerde de commissie een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over het asiel- en migratiepact en de activering van de Richtlijn tijdelijke bescherming voor ontheemden uit Oekraïne (35.612 / 32.317, G).

Europees

Op 28 september 2023 stemden de lidstaten in met de verlenging van de tijdelijke bescherming van 4 maart 2024 tot en met 4 maart 2025.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan

document Europese Commissie

COM(2022)91PDF-document, d.d. 2 maart 2022

rechtsgrondslag

Richtlijn 2001/55/EG

commissie Eerste Kamer


Implementatie

Op 4 maart 2022 werd het uitvoeringsbesluit 2022/382PDF-document aangenomen in de Raad en gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Het besluit is dezelfde dag in werking getreden. Het besluit gold aanvankelijk voor één jaar, tot 4 maart 2023. Op 14 oktober 2022 besloot de Europese Commissie dit met een jaar te verlengen, tot 4 maart 2024.

Op 8 maart publiceerde de Europese Commissie een mededelingPDF-document waarin de balans wordt opgemaakt van de uitvoering van de richtlijn in het afgelopen jaar.


Behandeling Eerste Kamer

Op 29 maart 2022 voerde de commissie een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over het asiel- en migratiepact en de activering van de Richtlijn tijdelijke bescherming voor ontheemden uit Oekraïne (35.612 / 32.317, G).

Op 15 maart 2022 inventariseerde de Voorzitter van de commissie het voorstel als een van de gespreksonderwerpen voor het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 maart 2022.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit voorstel voor een uitvoeringsbesluitPDF-document van de Raad wordt beoogd de toepassing van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 te activeren en overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn de voornaamste elementen uiteen te zetten, waaronder een omschrijving van de specifieke groepen personen op wie de tijdelijke bescherming van toepassing zou moeten zijn en de datum waarop de tijdelijke bescherming ingaat. Eenmaal aangenomen vereist het uitvoeringsbesluit van de Raad dat de lidstaten de ter omzetting en uitvoering van de richtlijn tijdelijke bescherming getroffen maatregelen uitvoeren en zo hun in hoofdstuk III van de richtlijn bedoelde verplichtingen jegens de begunstigden van de tijdelijke bescherming vervullen.

Het voorstel voorziet in de tijdelijke bescherming van drie categorieën personen:

  • Oekraïense onderdanen die in Oekraïne wonen en sinds 24 februari 2022 ontheemd zijn geraakt als gevolg van de militaire invasie door de Russische strijdkrachten op die datum;
  • legaal in Oekraïne verblijvende onderdanen van derde landen en staatloze personen die sinds 24 februari 2022 ontheemd zijn geraakt als gevolg van de militaire invasie door de Russische strijdkrachten op die datum en niet onder veilige en duurzame omstandigheden kunnen terugkeren naar hun land of regio van herkomst, in verband met de situatie in dat land; en
  • gezinsleden van bovengenoemde twee categorieën personen, voor zover het gezin al in Oekraïne bestond ten tijde van de omstandigheden rond de massale toestroom, ongeacht of het gezinslid onder veilige en duurzame omstandigheden naar het land van herkomst zou kunnen terugkeren.

Behandeling Raad

Op 28 september 2023 stemden de lidstaten in met de verlenging van de tijdelijke bescherming van 4 maart 2024 tot en met 4 maart 2025.

Tijdens de JBZ-Raad van 20-21 juli 2023 kondigde de Europese Commissie aan dat zij op korte termijn een voorstel zou doen voor verlenging van de richtlijn tot maart 2025 (32.317, OE). Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, spraken hun steun uit voor de verlenging.

Op 4 maart 2022 besloot de JBZ-Raad (32.317, MW) de Richtlijn tijdelijke bescherming te activeren. Nederland heeft het compromis van het Franse Voorzitterschap gesteund. Daarbij heeft Nederland opgeroepen om ruimte te houden voor nationale oplossingen voor verschillende modaliteiten voor verblijf.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies Buitenlandse zaken (AFET) en Begroting (BUDG) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen