Dinsdag 22 november 2022, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35984 / 35925, N

Brief van de staatssecretaris van OCW over stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur; Miljoenennota 2022

Bespreking brief en status toezeggingen cultuur

8.Rondvraag


Korte aantekeningen