E240013
  ruit icoon
Laatste revisie: 22-05-2024

E240013 - Commissiemededeling over geavanceerde materialen voor industrieel leiderschapDe Europese Commissie heeft op 27 februari 2024 een strategie gepresenteerd om de EU te positioneren als wereldleider op het gebied van geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap. Dit initiatief markeert de eerste stap naar een gecoördineerde Europese aanpak voor geavanceerde materialen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 21 mei 2024 besloot de commissie om geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Europees

Op 27 februari 2024 werd de mededeling gepresenteerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Sociaal en Economisch Comité en het Comité van de Regio's - Geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap

document Europese Commissie

COM(2024)98PDF-document, d.d. 27 februari 2024

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 21 mei 2024 besloot de commissie om geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Op 9 april 2024 besloot de commissie EZK de mededeling in behandeling te nemen en op 21 mei 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Standpunt Nederlandse regering

Op 5 april 2024 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer (22112, 3926). Het kabinet is over het algemeen positief over de mededeling en erkent de rol die geavanceerde materialen kunnen spelen in de digitale en groene transities.

De acties die op EU-niveau moeten worden uitgevoerd, zallen binnen de bevoegdheid van de EU op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling, zoals vastgesteld in artikel 4.3. en titel XIX VWEU. Dit is een parallelle bevoegdheid van de EU en de lidstaten. Tevens passen de acties binnen de bevoegdheden van de EU op het gebied van de interne markt, vervoer en energie, zoals neergelegd in artikel 4.2, onderdelen a, g en i, titel VI, artikel 114 en artikel 194 VWEU.

Het is volgens het kabinet, gezien de schaal en diepte van kennis die nodig is om de digitale en groene transitie te verwezenlijke in alle lidstaten, nodig om hierbij een EU-aanpak toe te passen. Daarom is het kabinet van mening dat optreden op het niveau van de EU gerechtvaardigd is.

Het kabinet staat ook positief tegenover de proportionaliteit van het voorstel. Het kabinet acht het voorgestelde optreden geschikt om de doelstelling om een dynamisch, veilig en inclusief ecosysteem rondom geavanceerde materialen op te zetten in Europa te behalen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 27 februari 2024 een strategiePDF-document gepresenteerd om de EU te positioneren als wereldleider op het gebied van geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap. Dit initiatief markeert de eerste stap naar een gecoördineerde Europese aanpak voor geavanceerde materialen.

De Commissie definieert geavanceerde materialen als materialen die specifiek zijn ontworpen en vervaardigd om betere prestaties, functies of eigenschappen te bieden dan conventionele materialen. Voorbeelden hiervan zijn zelfherstellende bouwmaterialen en ultralichte materialen voor voertuigen. Geavanceerde materialen spelen een cruciale rol in de energietransitie, de circulaire economie en diverse sectoren zoals halfgeleiders, defensie, ruimtevaart, geneeskunde, gezondheidszorg en landbouw. Om wereldwijd industrieel leiderschap te behouden en open strategische autonomie te bereiken, streeft de EU ernaar om haar inspanningen op het gebied van onderzoek en technologie te versnellen, de capaciteit voor innovatie en fabricage op te schalen en het gebruik van geavanceerde materialen in de industrie te bevorderen.

Deze mededeling stelt een reeks acties voor die in samenwerking met EU-lidstaten, belanghebbenden uit de sector en andere relevante partijen moeten worden uitgevoerd. Deze acties zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  • Het versterken van het Europese ecosysteem voor onderzoek en innovatie op het gebied van geavanceerde materialen;
  • Het versnellen van de marktintroductie van innovatieve materialen, waaronder de oprichting van een Europese digitale infrastructuur voor onderzoek en innovatie op dit gebied, om het ontwerpen, ontwikkelen en testen van nieuwe geavanceerde materialen aanzienlijk te versnellen, ook met behulp van kunstmatige intelligentie;
  • Het aantrekken van meer kapitaalinvesteringen en het verbeteren van de toegang tot financiering;
  • Het bevorderen van de productie en het gebruik van geavanceerde materialen, onder andere door innovatieve overheidsopdrachten, het vaststellen van normen en de oprichting van een academie voor geavanceerde materialen in samenwerking met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie, om ervoor te zorgen dat de Europese arbeidsmarkt over de benodigde vaardigheden beschikt;
  • De oprichting van een technologieraad voor geavanceerde materialen, die advies zal verstrekken over de coördinatie van dit initiatief met de lidstaten, de landen die geassocieerd zijn met Horizon Europa en de industrie.

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Internationale handel (INTA), Economische en monetaire zaken (ECON), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Vervoer en toerisme (TRAN), Cultuur en onderwijs (CULT), Juridische zaken (JURI), Vrouwenrechten en gendergelijkheid (FEMM) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen