Dinsdag 25 juni 2024, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36241

Aanspraak op kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Beslispunt:

Welke fracties wensen heden inbreng te leveren voor verslag?


Inbreng voor het verslag

3.36410 XV, O

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers voor APP en van SZW over de Commissie sociaal minimum en het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Beslispunt:

Welke fracties wensen heden inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg?

Toelichting:

De commissie besluit op 11 juni 2024 om op 25 juni 2024 gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over de Commissie sociaal minimum en het programma VIM (36410, XV, O).


Inbreng voor nader schriftelijk overleg

4.T03630 & 36067, BR

Brief van de minister voor APP over de voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen; Wet toekomst pensioenen; Toezegging Kamer periodiek informeren over voortgang transitie (36.067)

Beslispunten:

 • Geeft de eerste voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen aanleiding tot schriftelijk overleg? Zo ja, wanneer wenst de commissie inbreng te leveren (bijvoorbeeld eerste vergadering na het zomerreces)?
 • Kan de commissie instemmen met de ambtelijke adviezen over de uitvoeringsstatus van de moties en toezeggingen, zoals vermeld in bijgevoegd ambtelijk memo?

Toelichting:

Op 19 juni 2024 is een brief van de minister voor APP ontvangen met de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage tijdens de transitieperiode na inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen (Wtp) (36.067, BR). De rapportage houdt onder meer verband met de volgende toezeggingen aan de Kamer en door de Kamer aangenomen motie:

 • T03630: Toezegging Kamer periodiek informeren over voortgang transitie (36.067), rapportage is in dit kader ontvangen;
 • T03632: Toezegging Wijziging uiterste transitiedatum (huidige status: voldaan), zie p. 4 voor voortgangsinformatie rondom dit wijzigingswetsvoorstel. NB: het betreffende wetsvoorstel is op 20 juni 2024 ingediend bij de Tweede Kamer (zie dossier: 36.578);
 • T01964: Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33.610/33.847), zie p. 16 voor informatie over deze ontwikkeling en
 • T03633: Toezegging Uitwerking vrijwillige voortzetting wezenpensioen, zie p. 21. Dit betreft tevens uitvoering van de motie Oomen-Ruijten (36.067, AR).

Naar aanleiding hiervan vindt u bijgevoegd een ambtelijk memo waarmee u de uitvoeringsstatus van de moties en de toezeggingen kunt beoordelen. In dit memo treft u een overzicht van alle moties en toezeggingen die tijdens de plenaire behandeling van de Wtp in de Eerste Kamer zijn gedaan. Per motie en toezegging is de stand van zaken aangegeven en wordt - indien van toepassing - een ambtelijk voorstel gedaan.

Voorgestelde wijzigingen:

 • motie Oomen-Ruijten c.s. over de dekking voor wezenpensioen (36.067, AR). Voorgesteld wordt de uitvoeringsstatus van deze motie te wijzigen naar deels uitgevoerd;
 • T03630: Toezegging Kamer periodiek informeren over voortgang transitie (36.067). Voorgesteld wordt de status van de toezegging als deels voldaan aan te merken en
 • T03633: Toezegging Uitwerking vrijwillige voortzetting wezenpensioen. Voorgesteld wordt de status van de toezegging als deels voldaan aan te merken.

Bespreking5.21.501-31 EK, BW

Brief van de minister van SZW over de geannoteerde agenda van de Formele Raad WSBVC van 20 juni 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Beslispunt:

Geeft de brief van de minister van SZW over de geannoteerde agenda voor de Formele Raad WSBVC (21.501-31, BW) aanleiding tot schriftelijk overleg? Zo ja, op welke termijn?

Toelichting:

Op 20 juni 2024 vond in Luxemburg de Formele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn inzake gelijke behandeling buiten arbeid, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid;
 • een voorstel voor een wijziging van de richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad (EOR);
 • de voortgangsrapportage van het EU-voorstel Richtlijn Kwaliteitsraamwerk Traineeships;
 • een beleidsdebat over het rapport dat de voormalig Italiaanse premier, Enrico Letta, op 18 april 2024 heeft gepubliceerd over de toekomst van de interne markt en
 • een presentatie door de Europese Commissie over het Lentepakket Europees Semester;

Tevens wordt de Kamer door middel van de geannoteerde agenda geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen inzake de herziening van de Coördinatieverordening Sociale Zekerheid (COM(2016) 815) en over de Nederlandse positiebepaling ten aanzien van de Verordening oprichting EU-Talentenpool (COM(2023) 716).


6.26448 / 32716, N & M

Brief van de minister van SZW ter aanbieding van het eindrapport van de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheid (OCTAS); Brief van de minister van SZW met de kabinetsreactie op het rapport van de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel; Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Eerdere besluitvorming commissie:

De commissie besloot op 5 maart 2024 bespreking van het eindrapport van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) aan te houden tot na de behandeling in de Tweede Kamer.

Stand van zaken behandeling Tweede Kamer:

Het eindrapport en de kabinetsreactie zijn op 24 april 2024 betrokken bij het commissiedebat Arbeidsongeschiktheid in de Tweede Kamer. Op 3 april jl. zijn feitelijke vragen gesteld over de kabinetsreactie. De beantwoording daarvan is besproken in de procedurevergadering van 18 juni 2024 en zal worden betrokken bij een te zijner tijd te voeren commissiedebat (naar verwachting na het zomerreces).

Beslispunten:

 • Wenst de commissie de kabinetsreactie en eindrapport te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersoon SZW?
 • Geven de brieven van de minister met de kabinetsreactie en het eindrapport van OCTAS voor het overige op dit moment aanleiding tot schriftelijk overleg? Zo ja, op welke termijn?

Toelichting:

Bij brief van 28 februari 2024 ontving de Kamer van de minister van SZW het eindrapport van OCTAS. In het rapport presenteert OCTAS drie varianten waardoor het huidige te complexe stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden. Ook doet de OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken. De kabinetsreactie op het eindrapport volgde op 20 maart 2024, waar de commissie in de agenda van 14 mei 2024 over werd geïnformeerd (bij het agendapunt M&I).


Bespreking7.Mededelingen en informatie

Verzoek om deelname enquête beslisnota’s

Sinds 20 september 2022 wordt bij ieder stuk dat het kabinet aan het parlement stuurt de onderliggende ambtelijke beslisnota(’s) meegezonden. Vanaf 1 juli 2021 werd hier al een start mee gemaakt bij bepaalde categorieën Kamerstukken. Doel is verbetering van de informatievoorziening door de regering aan het parlement. De bewindspersonen van BZK wensen nu de ervaringen te onderzoeken van degenen die betrokken zijn bij het opstellen van beslisnota’s en degenen die er na verstrekking gebruik van maken. Met dat doel is een korte enquête (maximaal 10 minuten) opgesteld. Het daaruit voortvloeiende eindrapport zal met de beide Kamers worden gedeeld. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief d.d. 17 juni 2024 van minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen.

Kamerleden en medewerkers die bereid zijn aan deze enquête mee te werken, kunnen dit laten weten aan de commissiestaf. Zij ontvangen te zijner tijd een hyperlink naar de enquête.

COM(2024)599

Bijgevoegd vindt u het Europees voorstel 'Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States' (COM(2024)599). Desgewenst kunt u dit voorstel voordragen voor behandeling in commissieverband.

Verslag van de WSB Raad van 7 mei 2024

Op 17 juni 2024 ontving de Kamer het verslag van de formele Raad WSBVC d.d. 7 mei 2024. Tijdens deze Raad is uitvoerig gesproken over de Richtlijn betreffende de toepassing van het gelijkheidsbeginsel om tot een algemene oriëntatie te komen. Dit voorstel is in behandeling bij de commissie Binnenlandse Zaken (E080071). Daarnaast is onder andere de implementie van het EU actieplan tegen racisme besproken. Het volledige verslag treft u in de bijlagen.

Overige brieven ter informatie

 • brief ter aanbieding van het jaarverslag 2023 van de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie; en,
 • brief ter aanbieding van het Gemeentenieuws SZW 2024-4.


8.Rondvraag

9.OPENSTAANDE BRIEVEN EN CORRESPONDENTIE

Overzicht openstaande correspondentie

Verzonden

Onderwerp (+link brief)

Reactietermijn

Toelichting

17 april 2024

Vragen over de tweede voortangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Link brief

Vier weken

 

18 juni 2024

Nadere vragen over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en het invaren

Link brief

Vier weken

 

2 juli 2024

Nadere vragen over de Commissie sociaal minimum en het programma VIM

Link brief

30 augustus 2024

 

Wetgeving

17 juli 2023

Verslag initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer (35592)

Link verslag

Vier weken

Antwoorden van de regering (EK, C) ontvangen op 26 oktober 2023. Initiatiefnemer heeft bij ambtelijke navraag aangegeven op een later moment de antwoorden toe te zullen zenden.

2 juli 2024

Verslag Aanspraak op kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Link verslag

5 september 2024

 

Versie: 5 juli 2024Korte aantekeningen