Dinsdag 25 juni 2024, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36159

Tegengaan productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

Beslispunt

  • Welke fracties wensen heden inbreng te leveren voor het tweede verslag?

Toelichting

  • Op 5 juni 2024 heeft de toenmalige minister voor Medische Zorg een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard (36503) naar de Tweede Kamer gestuurd. In onderdeel B van deze nota van wijziging (TK 36503, 7) wordt in Artikel IIIB een wijziging voorgesteld verband houdende met voorliggende wetsvoorstel 36159. Nadat wetsvoorstel 36159 in de Tweede Kamer was aangenomen zijn twee stoffen naar voren gekomen die onbedoeld onder de verboden stofgroep vallen, zonder dat deze een illegale toepassing kennen. Het gaat om het voedingsmiddel aspartaam en het gewasbeschermingsmiddel penconazool. Met de op 5 juni ingediende nota van wijziging worden deze stoffen uitgezonderd van het betreffende verbod.
  • De commissie VWS heeft op 27 februari 2024 inbreng geleverd voor het verslag. De nota naar aanleiding van het verslag (36159, C) met de reactie van toenmalig minister voor Medische Zorg op de vragen van de leden van de fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA, Volt, D66, ChristenUnie, PvdD en JA21 is op 13 juni 2024 ontvangen.
  • De commissie VWS heeft op 25 juni 2024 kennisgenomen van bovengenoemde nota naar aanleiding naar het verslag en heeft toen besloten om heden gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor het tweede verslag.

De commissie VWS in de Tweede Kamer heeft tijdens de procedurevergadering op woensdag 12 juni 2024 besloten wetsvoorstel 36503 aan te melden voor plenaire behandeling. Die behandeling staat - onder voorbehoud - geagendeerd voor week 37 (week van dinsdag 10 september 2024).


Nadere procedure


4.Mededelingen en informatie

A - Reminder: Briefing Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Op dinsdag 25 juni 2024 zal de Stichting 113 Zelfmoordpreventie naar aanleiding van het onlangs aangenomen initiatiefwetsvoorstel integrale suïcidepreventie (35754) een briefing verzorgen. De briefing zal plaatsvinden in commissiekamer 3 (17:30 - 18:45 uur).

B - Afschrift Voortgangsbrief Jeugd

Op 21 juni 2024 hebben de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming de Eerste Kamer, door middel van een afschrift (31839, AL) van de aan de Tweede Kamer aangeboden Voortgangsbrief Jeugd, geïnformeerd over de voortgang van de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario en overige relevante zaken op het terrein van jeugd.

C - Verzoek om deelname enquête beslisnota’s

Sinds 20 september 2022 wordt bij ieder stuk dat het kabinet aan het parlement stuurt de onderliggende ambtelijke beslisnota(’s) meegezonden. Vanaf 1 juli 2021 werd hier al een start mee gemaakt bij bepaalde categorieën Kamerstukken. Doel is verbetering van de informatievoorziening door de regering aan het parlement.

De bewindslieden van BZK wensen nu de ervaringen te onderzoeken van degenen die betrokken zijn bij het opstellen van beslisnota’s en degenen die er na verstrekking gebruik van maken. Met dat doel is een korte enquête (maximaal 10 minuten) opgesteld. Het daaruit voortvloeiende eindrapport zal met de beide Kamers worden gedeeld. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief d.d. 17 juni 2024 van minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen.

Kamerleden en medewerkers die bereid zijn aan deze enquête mee te werken, kunnen dit laten weten aan de commissiestaf. Zij ontvangen te zijner tijd een hyperlink naar de enquête.

D - Beleidsreactie evaluatie Nederlandse Sportraad

Op 13 juni 2024 heeft de minister van VWS de Kamer per brief (30234, Q) de wettelijke evaluatie van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) aangeboden, met daarbij haar beleidsreactie. Deze evaluatie komt voort uit de Kaderwet adviescolleges en besteedt aandacht aan de taakvervulling van de NLsportraad in de periode 2019–2023. De NLsportraad heeft deze evaluatie door een extern onderzoeksbureau laten uitvoeren. In de beleidsreactie gaat de minister in op de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

E - Stand van zaken 2024 Subsidieregeling BOSA en ontzorgingstrajecten

Met de brief van 13 juni 2024 (29214, B) informeert de minister van VWS de Kamer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (Subsidieregeling BOSA) en de ontzorgingstrajecten. De ontzorgingstrajecten zijn bedoeld om eigenaren van sportaccommodaties aan te zetten tot verduurzamingsmaatregelen.

F - Voorlopige Kaderbrief Wlz 2025

Zoals gebruikelijk heeft de minister van VWS voor de zomer de voorlopige kaderbrief Wlz naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gestuurd en een afschrift daarvan aan beide Kamers aangeboden (brief 19 juni 2024, 34104, AN). Deze brief bevat de actuele stand van het Wlz-kader 2024 en presenteert de opbouw van het definitieve Wlz-kader 2025. Na de zomer zal de Kamer door middel van de definitieve kaderbrief Wlz 2025 worden geïnformeerd over het definitieve budgettaire kader voor 2025.
5.Rondvraag

6.Ter herinnering: openstaande correspondentie commissie VWS

  • Hieronder is een overzicht van de openstaande correspondentie weergegeven (dit betreft brieven).
  • Een overzicht van wetsvoorstellen die bij de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in (schriftelijke) behandeling zijn, is via deze LINK te raadplegen.
  • Een overzicht van VWS-wetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer is te raadplegen via deze LINK.

Overzicht openstaande correspondentie

Verzonden

Onderwerp + link

(N)SO: (nader) schriftelijk overleg

Reactietermijn

Toelichting

2024-06-05

NSO -Voortgang preventieaanpak leefstijl:

Link brief: 32793

2024-06-28

 

2024-05-14

SO - Aanpak preventie en bestrijding (toekomstige) pandemische dreigingen, besmettelijke (dier)ziekten en zoönosen;

Link brief: 25295/32793/29683

2024-07-01

 

2024-06-21Korte aantekeningen