Dinsdag 25 juni 2024, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering BDO+J&V

2.E240009

Pakket betreffende de Europese industriële defensiestrategie

Beslispunt

Welke fracties wensen vandaag inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren?

Toelichting

Op 5 maart 2024 hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger de eerste industriestrategie voor de Europese defensie op EU-niveau gepresenteerd (zie E-dossier E240009 voor meer informatie over deze voorstellen).

De commissie besloot op 12 maart 2024 het BNC-fiche (met de kabinetsappreciatie van de voorstellen) af te wachten, en het lid Hartog (Volt) heeft daarbij verzocht ook de kabinetsappreciatie over het Witboek van de Europese Commissie over exportcontrole te betrekken (22112, JJ). Het BNC-fiche is op 28 maart 2024 naar de Kamer gestuurd (zie bijgevoegd). Het kabinet oordeelt positief over de mededeling en de voorstel voor verordening.

Op 9 april jl. besloot de commissie op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren. De brief met vragen van de fracties van BBB, VVD, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, JA21 en Volt is op 1 mei 2024 naar de minister van Defensie gestuurd. De vragen zijn op 6 juni 2024 door de minister en staatssecretaris van Defensie beantwoord.

De commissie besprak het verslag schriftelijk overleg (36538, B) op 11 juni 2024 en besloot op 25 juni 2024 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.


Inbreng nader schriftelijk overleg

3.23432, A & B

Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO over aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via airdrops; Brief van de minister van BuZa over humanitaire hulp aan Gaza via airdrops; De situatie in het Midden-Oosten

Beslispunt:

  • Welke fracties wensen vandaag inbreng te leveren voor schriftelijk overleg?

Toelichting

Op 28 maart 2024 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken, van Defensie een brief naar de Kamer over de humanitaire hulp aan Gaza via airdrops die op 6 maart jl. is verzonden aan de Tweede Kamer (23432, A) en op 29 maart 2024 stuurden de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een brief over aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via airdrops (23432, B). Beide brieven zijn in het kader van artikel 100 naar de Kamer gestuurd. De commissi besloot op 25 juni 2024 inbreng voor schriftelijk overlg te leveren op 9 juli 2024. De leden van de fractie van BBB hebben hun inbreng reeds naar de griffie gestuurd.

Behandeling in de Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken heeft ten aanzien van de beide brieven inzake humanitaire hulp via airdrops besloten de behandeling te beperken tot het stellen van feitelijke vragen (zie 23432, 517 d.d. 10 mei jl. en 23432, 519 d.d. 16 mei jl.). De eerste brief is ook betrokken bij het plenaire debat over Gaza dat plaatsvond op 16 mei 2024.


Bespreking

4.E220014

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over kabinetsappreciatie voorstel voor verlenging Verordening tijdelijke liberalisering handel tussen de EU en Oekraïne; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195)

Beslispunt

Welke fracties wensen vandaag inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg?

Toelichting

Op 1 maart 2024 stuurde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een kabinetsappreciatie van het op 31 januari 2024 gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie COM(2024)50 over de verlenging van handelsmaatregelen om Oekraïne te ondersteunen (36145, E). Een eerder voorstel hierover was in behandeling bij de commissie, zie voor meer informatie E220014.

Inbreng voor schriftelijk overleg is op 9 april 2024 geleverd door de fracties van BBB en PvdD. De brief is op 18 april naar de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gestuurd. De minister heeft de vragen beantwoord op 14 juni jl. en het verslag van schriftelijk overleg (36145, F) is op 25 juni door de commissie besproken. De commissie besloot op 9 juli 2024 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.


Bespreking verslag schriftelijk overleg

5.GBVB/GVDB-conferentie te Boedapest

Inventarisatie

6.Programma NAVO-werkbezoek 29-30 september 2024

Beslispunt

Is de commissie akkoord met het voorgesteld programma?

Toelichting

Aan dit agendapunt is vertrouwelijk een (globaal) programma bijgevoegd van het voorgenomen bezoek van commissie BDO aan het NAVO-hoofdkwartier op 29-30 september 2024. Voorgesteld wordt dit agendapunt in beslotenheid te bespreken.


Bespreking

7.Terugkoppeling bezoek delegatie Chinees Volkscongres

Op maandag 17 juni 2024 bracht de Chinese commissie voor Wetgevingszaken van het Nationaal Volkscongres van China een bezoek aan de Eerste Kamer. De Chinese delegatie, onder leiding van vicecommissievoorzitter Zhang, sprak met de leden Dittrich (D66), Karimi (GL-PvdA) en Belhirch (D66). Aan deze leden wordt gevraagd een mondelinge terugkoppeling van dit bezoek te geven.


8.Terugkoppeling bezoek Emir van Qatar

De Emir van de staat Qatar, Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, wordt op maandag 24 juni ontvangen door de Voorzitters van beide Kamers. Daarbij zijn ook namens commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, Derk Boswijk, en Tineke Huizinga als ondercommissievoorzitter van de commissie BDO aanwezig. Aan het lid Huizinga wordt gevraagd een korte mondelinge terugkoppeling te geven van dit bezoek.


9.Mededelingen en informatie

Memo inzake overzicht Artikel 100-brieven in de periode van 2019-2023

Ter informatie is er een ambtelijk memo toegevoegd met een overzicht van de ontvangen artikel 100-brieven in de periode 2019-2023 en de wijze van behandeling in de commissie BDO. Het overzicht bevat ook de ontvangen voortgangsrapportages en beleidsreacties op eindevaluaties betreffende artikel 100-missies.

Limité voorstellen

Bijgevoegd vindt u (besloten) twee Europese voorstellen met een limité markering. De documenten (of gedeeltes ervan) kunt u niet delen met derden, noch uit citeren in een eventuele openbare gedachtewisseling met de regering.
10.Rondvraag


Korte aantekeningen