Dinsdag 25 juni 2024, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

2.Beneluxparlement, plenaire sessie 14 en 15 juni 2024

Op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni vond in het Eerste Kamergebouw een plenaire zitting van het Beneluxparlement plaats. Delegatieleider Talsma en aanwezige delegatieleden zullen hierover kort terugkoppelen. Het nieuwsbericht met kort verslag vindt u hier.


Mondelinge terugkoppeling door de aanwezige delegatieleden

3.21.501-20 EK, DW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de geannoteerde agenda voor de Europese Raad en Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024; Europese Raad

Op 23 april 2024 heeft de commissie naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad en Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024 een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd met vragen van de leden van Volt over de Strategische Agenda en van de leden van de PVV over de toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina. De beantwoording is ontvangen op 14 juni 2024.

Beslispunt:

 • Geeft de brief van 14 juni 2024 de commissie nog aanleiding voor het besluiten tot nader schriftelijk overleg?

Bespreking schriftelijk overleg geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024

4.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa over verslag van de informele Europese Raad van 17 juni 2024; Brief van de minister van BuZa over geannoteerde agenda van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa over geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 25 juni 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De mininster van Buitenlandse Zaken heeft het verslag van de informele Europese Raad (ER) van 17 juni 2024, de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 25 juni 2024 en de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024 aan de Kamer doen toekomen.

Op de volgende onderwerpen uit de geannoteerde agenda's en het verslag wordt in het bijzonder gewezen, omdat deze bijvoorbeeld eerder in uw commissie aan de orde zijn geweest:

 • Volgende institutionele cyclus: Strategische agenda en toekomst van de EU. Naar verwachting zal de ER van 27 en 28 juni de Strategische Agenda voor 2024-2029 vaststellen. In de geannoteerde agenda van de ER beoordeelt het kabinet de conceptversie kort in het licht van de gestelde Nederlandse prioriteiten.

  Een conceptversie van de Strategische Agenda is op 18 juni jl. vertrouwelijk met de Eerste Kamer gedeeld. Zie hierover de mail van 18 juni over het vertrouwelijk kunnen inzien van het document.

  Als onderdeel van de kabinetsinzet voor de Strategische Agenda is een gezamenlijk non-paper over betere regelgeving opgesteld met Italië, Denemarken, Tsjechië en Zweden. Dit non-paper is als bijlage toegevoegd aan dit agendapunt.

  Tevens zal de ER naar verwachting besluiten nemen over de posities voor voorzitter van de Europese Raad en van de Europese Commissie, en de Hoge Vertegenwoordiger.

  Eveneens zal naar verwachting een routekaart worden aangenomen over EU-hervorming in het kader van mogelijke uitbreiding. De geannoteerde agenda van de ER van 27 en 28 juni bevat een omschrijving van de kabinetsinzet.

 • Kabinetsappreciatie Update Commissie over voortgang in Oekraïne en Moldavië.
 • EU-toetredingsproces Montenegro.
 • Artikel 7-procedure Hongarije.

Bespreking geannoteerde agenda's en verslagen Raden 17 juni, 25 jun en 27 en 28 juni 2024

5.Mededelingen en informatie

Verzoek om deelname enquête beslisnota’s

Sinds 20 september 2022 wordt/worden bij ieder stuk dat het kabinet aan het parlement stuurt de onderliggende ambtelijke beslisnota(’s) meegezonden. Vanaf 1 juli 2021 werd hier al een start mee gemaakt bij bepaalde categorieën Kamerstukken. Doel is verbetering van de informatievoorziening door de regering aan het parlement. De bewindslieden van BZK wensen nu de ervaringen te onderzoeken van degenen die betrokken zijn bij het opstellen van beslisnota’s en degenen die er na verstrekking gebruik van maken. Met dat doel is een korte enquête (maximaal 10 minuten) opgesteld. Het daaruit voortvloeiende eindrapport zal met de beide Kamers worden gedeeld. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief d.d. 17 juni 2024 van minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen.

Kamerleden en medewerkers die bereid zijn aan deze enquête mee te werken, kunnen dit laten weten aan de commissiestaf. Zij ontvangen te zijner tijd een hyperlink naar de enquête.

Gesprek Moldavische delegatie 28 juni 2024

Op vrijdag 28 juni zullen de commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken van de Tweede Kamer in gesprek gaan met een delegatie van leden van de regering van Moldavië van 11:00 – 12:00 uur in de Troelstrazaal in het Tweede Kamergebouw. Dit is een besloten gesprek (geen publiek/livestream). Desgewenst kunt u deelnemen aan dit gesprek.

Op 18 juni is hierover reeds een inventarisatiemail rondgestuurd in de commissies EUZA en BDO. indien u wenst deel te nemen kunt u dat uiterlijk vandaag 25 juni, 12:00 uur, doorgeven aan de commissiestaf.


6.Rondvraag


Korte aantekeningen