Dinsdag 25 juni 2024, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34682, W

Brief van de minister van I&W ter aanbieding van de Planmonitor NOVI 2024; Nationale Omgevingsvisie

Beslispunt

Welke fracties wensen heden inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W te leveren?

Toelichting

Op 1 december 2020 heeft de commissie een mondeling overleg gehouden met de toenmalige minister van BZK over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Tijdens dit overleg heeft het lid Kluit (GroenLinks) gevraagd naar de risico's verbonden aan de twee-jaarlijkse Monitor NOVI, die slechts terugkijkt op een afgelopen periode en niet voorsorteert op de toekomst. De minister heeft vervolgens aangegeven dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gevraagd een Planmonitor NOVI op te zetten, waarin wel wordt vooruitgekeken. De Kamer heeft begin 2022 de Pilot Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ontvangen en vervolgens eind juni 2023 de Planmonitor NOVI 2023. Naar aanleiding van de aanbieding van de Planmonitor NOVI 2023 heeft tweemaal een schriftelijk overleg plaatsgevonden (34682, S en 34682, V).

Bij brief van 17 juni 2024 heeft de minister van I&W de Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2024 aan de Kamer aangeboden. De minister schrijft hierover:

"De Planmonitor NOVI brengt in beeld welke mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap kunnen beïnvloeden. Met de Planmonitor kan in een vroegtijdig stadium worden verkend wat het mogelijke effect is van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen – en dan met name verstedelijking en de aanleg van infrastructuur – in gebieden die (op onderdelen) kwetsbaar zijn voor veranderingen. Met dit inzicht kan het kabinet desgewenst maatregelen nemen om aantasting te voorkomen."

De commissie besloot op 25 juni jl. om heden gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


Bespreking

3.34287/29383, AD

Brief van de minister van I&W ter aanbieding onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Beslispunt

Welke fracties wensen heden inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W te leveren?

Toelichting

De minister van I&W biedt met de brief van 20 juni 2024 de Kamer het onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten aan. Hiermee geeft de minister - vermoedelijk - uitvoering aan een door de staatssecretaris van I&W gedane toezegging T03578 tijdens het mondeling overleg van 11 april 2023 over de mer. De staatssecretaris zegde de Eerste Kamer destijds toe dat zij nader per brief zou worden geïnformeerd.

T03578 - Toezegging Verbetering kwaliteit MER (34.287/29.383)

"De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe dat de verbetering van de kwaliteit van de milieueffectrapporten een onderdeel wordt van het verbeterplan voor het VTH-stelsel en dat de Kamer de tweejaarlijkse evaluaties zal ontvangen. In het geval uit deze tweejaarlijkse evaluaties blijkt dat er nog aanvullende zaken nodig zijn om de kwaliteit van de milieueffectrapporten te verbeteren, dan zal de staatssecretaris de Kamer hierover informeren tegen de tijd dat die rapportage bekend is ."(huidige status: openstaand)

De commissie besloot op 25 juni jl. om heden gelegenheid te bieden voor het leveren van schriftelijk overleg. De commissie besloot toezegging T03578 als openstaand te blijven beschouwen.
4.21501-08, T

Brief van de ministers van I&W en voor Klimaat en Energie over geannoteerde agenda van de Milieuraad van 17 juni 2024; Milieuraad

Beslispunt

Welke fracties wensen heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering te leveren?

Toelichting

In de geannoteerde agenda voor de Milieuraad van 17 juni 2024 gaat de regering ook in op de onderhandelingen over het voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring. Dit voorstel is al sinds juli 2023 in behandeling bij de commissie. De Eerste en Tweede Kamer hebben ten aanzien van het voorstel dezelfde subsidiariteitsbezwaren ingebracht. Op 4 april 2024 ontving de commissie een antwoord van de Europese Commissie op het subsidiariteitsbezwaar (36397, F herdruk). De subsidiariteitsprocedure heeft niet geleid tot een 'gele of oranje kaart', aangezien te weinig nationale parlementen bezwaar hebben gemaakt.

In de geannoteerde agenda geeft de regering aan dat het Belgische voorzitterschap voornemens is om tot een algemene oriëntatie (i.e. een voorlopig politiek akkoord) te komen op de Milieuraad van 17 juni. De regering gaat ook in op de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad, waarbij zij aangeeft dat voor wat betreft het onderwerp ruimtebeslag zij zich heeft ingezet om gezamenlijk met een groep lidstaten aan een alternatieve tekst te werken, en zich inzet voor zoveel mogelijk flexibiliteit en, conform het BNC-fiche, het schrappen van het onderdeel over compensatie. De regering zet in op het aanpassen van het Commissievoorstel om tegemoet te komen aan dit zorgpunt en zal uiteindelijke instemming met de algemene oriëntatie af laten hangen van het definitieve compromisvoorstel.

In haar vergadering van 11 juni 2024 besloot de commissie om heden gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


Inbreng voor schriftelijk overleg

5.21501-08, U

Brief van de ministers van I&W en voor Klimaat en Energie over afschrift van verslag schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Milieuraad van 17 juni 2024; Milieuraad

Beslispunt

Geeft het verslag schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de Milieuraad van 17 juni 2024 aanleiding tot (separaat) overleg met de de ministers van I&W en voor K&E? Zo ja, op welke termijn?

Toelichting

De ministers van I&W en voor K&E hebben de Kamer bij brief van 12 juni een verslag schriftelijk overleg met de Tweede Kamer naar aanleiding van de Milieuraad van 17 juni 2024 aangeboden. In het verslag schriftelijk overleg geven de ministers een laatste stand van zaken van de onderhandelingen over de richtlijn bodemmonitoring. Ook worden er door de Tweede Kamerleden vragen gesteld over het voorstel voor de richtlijn bodemmonitoring, die door de ministers worden beantwoord. Het genoemde voorstel is al geruime tijd in behandeling bij de commissie.

De commissie heeft op 11 juni jl. besloten vandaag inbreng te leveren over de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 17 juni 2024. Zie daarvoor het vorige agendapunt. Indien gewenst kan het verslag schriftelijk overleg met de Tweede Kamer bij deze inbreng betrokken worden.


Bespreking

6.21501-33, M

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Transportraad van 4 december 2023; Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Beslispunt

Welke fracties wensen heden inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren?

Toelichting

Op 19 december 2023 is op initiatief van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de bewindslieden van I&W over - kort gezegd - de Transportraad van 4 december 2023. Op 9 januari 2024 zijn gelijkluidende brieven verstuurd naar de staatssecretaris en minister van I&W. Naar aanleiding van de antwoordbrief van de minister van I&W, mede namens de staatssecretaris van I&W, van 9 februari 2024 (21501-33, L), zijn nadere vragen gesteld, gebaseerd op inbreng van de leden van de fractie van de BBB. De antwoordbrief van de minister van I&W van 19 juni jl. op deze nadere vragen was in de commissievergadering van 25 juni jl. geagendeerd. De commissie besloot om heden gelegenheid te geven voor een derde schriftelijke ronde.


Bespreking verslag van een nader schriftelijk overleg

7.Mededelingen en informatie

Raden EU

Ter informatie is bijgevoegd de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 11 en 12 juli 2024. Er zal een gedachtewisseling plaatsvinden over het nog te verschijnen initiatief inzake waterweerbaarheid. Dit initiatief is door de commissie IWO geprioriteerd. Het is nog niet bekend wanneer dit initiatief zal worden gepubliceerd.

Tevens is bijgevoegd een afschrift van de beantwoording van vragen in het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer naar aanleiding van de Transportraad op 18 juni 2024.

Verzoek om deelname enquête beslisnota’s

Sinds 20 september 2022 wordt bij ieder stuk dat het kabinet aan het parlement stuurt de onderliggende ambtelijke beslisnota(’s) meegezonden. Vanaf 1 juli 2021 werd hier al een start mee gemaakt bij bepaalde categorieën Kamerstukken. Doel is verbetering van de informatievoorziening door de regering aan het parlement. De bewindslieden van BZK wensen nu de ervaringen te onderzoeken van degenen die betrokken zijn bij het opstellen van beslisnota’s en degenen die er na verstrekking gebruik van maken. Met dat doel is een korte enquête (maximaal 10 minuten) opgesteld. Het daaruit voortvloeiende eindrapport zal met de beide Kamers worden gedeeld. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief d.d. 17 juni 2024 van minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen.

Kamerleden en medewerkers die bereid zijn aan deze enquête mee te werken, kunnen dit laten weten aan de commissiestaf. Zij ontvangen te zijner tijd een hyperlink naar de enquête.

Jaarverslag

Bijgevoegd is het Jaarverslag 2023 van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Technische briefing milieueffectrapportage

De commissie heeft op 18 juni jl. een technische briefing gehouden over het instrument milieueffectrapportage (mer) in relatie tot de Omgevingswet. De briefing is terug te kijken via Verslag van de vergadering van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) op 18 juni 2024.

Deskundigenbijeenkomst waterkwaliteit

Op 2 juli aanstaande vindt de derde deskundigenbijeenkomst water plaats, met als thema waterkwaliteit. De volgende sprekers hebben toegezegd deel te nemen:

Blok 1

  • Pieter Litjens, voorzitter van Vewin
  • Piet Verdonschot, emeritus hoogleraar Herstelbeheer Oppervlaktewater UvA/WUR
  • Nicole van Straten, plaatsvervangend directeur College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en manager afdeling gewasbescherming

Blok 2

  • (o.v.) Tom Kunzler, Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
  • Sander Mager, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen met portefeuille waterkwaliteit en lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • (o.v.) Joris Baecke, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO NL en bestuurder bij ZLTO
8.Rondvraag


Korte aantekeningen