Dinsdag 25 juni 2024, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36202 / 32140, AM

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

Aanleiding

Naar aanleiding van de brief van 8 maart 2024 in reactie op de brief van de commissie van 13 februari 2024 over het rapport Aanpak fiscale regelingen, heeft het lid Van Rooijen (50PLUS) nadere vragen gesteld, waarbij de leden van de JA21-fractie zich hebben aangesloten. De brief is op 11 april 2024 verzonden en de beantwoording hiervan is op 5 juni 2024 ontvangen. Naar aanleiding van deze beantwoording heeft de commissie op 11 juni 2024 besloten om vandaag gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Beslispunt

Welke fracties wensen vandaag inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën?

Toelichting

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op 5 oktober 2023 de Kamer het ambtelijk rapport Aanpak fiscale Regelingen aangeboden. Dit rapport is onderdeel van de Aanpak fiscale regelingen (35.927 / 32.140, S). Vanwege de demissionaire status van het kabinet wordt nu afgezien van een verdere kabinetsreactie.


Inbreng nader schriftelijk overleg

3.36.550 IX EK, A

Brief inzake behandeling suppletoire begrotingsstaat Financiën bij de Voorjaarsnota 2024

Aanleiding

De commissie heeft op 19 juni jl. een brief verzocht aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, met de volgende vragen:

 • Kan de staatssecretaris aangeven wat de impact is op de uitvoering van de hersteloperatie in het geval de Eerste Kamer de behandeling van de Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 ná het komende zomerreces afrondt, mede gelet op de aangekondigde nota van wijziging op dit wetsvoorstel?
 • Mocht het kabinet in dat kader gebruik maken van de mogelijkheid ex artikel 2.27, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016 (Cw), verzoekt de commissie u dit tijdig kenbaar te maken, mede gelet op het aangenomen amendement-Heinen.
 • Kan de staatssecretaris aangeven of het gebruik van artikel 2.27, tweede lid, Cw consequenties heeft voor de rechtmatigheid van de uitgaven in het kader van de hersteloperatie?

De staatssecretaris heeft de brief op 21 juni 2024 beantwoord en ligt vandaag ter bespreking voor.

Beslispunt

Ter bespreking.

Toelichting

De griffie zal de besluitvorming in de Tweede Kamer nauwlettend volgen en dit tijdens de commissievergadering mondeling inbrengen.

Stand van zaken Tweede Kamer

De stemmingen in de Tweede Kamer over de suppletoire begrotingen behorend bij de Voorjaarsnota 2024 zullen dinsdag 25 juni 2024 plaatsvinden, indien de Nota van Wijziging op de eerste suppletoire begroting tijdig bij de Tweede Kamer is ingediend. De datum van 4 juli die in de brief van de staatssecretaris is genoemd is nu niet aan de orde.


Bespreking verslag schriftelijk overleg


4.36418 AB

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, de minister van SZW, en de staatsecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over dictum motie-Schalk c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie; Belastingplan 2024

Aanleiding

De commissie heeft op 11 april 2024 schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris voor Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoeringssttatus van de Motie-Schalk c.s. (36418, AB). De beantwoording is op 21 juni 2024 ontvangen en vandaag ter bespreking geagendeerd.

Beslispunten

 • Kan de commissie de beantwoording van de staatssecretaris voor kennisgeving aannemen of geeft de beantwoording aanleiding om in nader schriftelijk overleg te treden en zo ja, op welke termijn?
 • Hoe wenst de commissie te oordelen over de uitvoeringsstatus van de Motie-Schalk c.s. (36418, AB) (thans niet uitgevoerd)?

Toelichting

In het kader van de behandeling van het pakket Belastingplan 2024 heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er een nieuw traject Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel wordt gestart. Dit rapport 'Belastingen in een maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' is door de staatssecretaris aangeboden en is opgesteld door een ambtelijke werkgroep met een onafhankelijke voorzitter. Met dit rapport is een aantal moties en toezeggingen afgedaan, voor de Eerste Kamer staat nog de volgende motie open:

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie (36418, AB)

In deze motie wordt de regering verzocht in de genoemde Bouwstenennotitie ook uitvoerbare maatregelen uit te werken, waarmee de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind, en tevens maatregelen uit te werken waardoor de extreem hoge marginale druk (vooral bij een modaal inkomen) wordt verlaagd.

Naar aanleiding hiervan heeft het lid Schalk (SGP) schriftelijk aangegeven dat bovengenoemd rapport niet de volledige informatiebehoefte afdekt, met de brief van 21 juni verwacht de staatssecretaris aan die behoeft te kunnen voldoen. De brief bestaat uit drie onderdelen:

 • Mogelijkheden om het verschil in belastingdruk op huishoudensniveau tussen alleenverdieners en tweeverdieners te verkleinen.
 • Mogelijkheden om een zeer hoge marginale druk te voorkomen.
 • Mogelijkheden om een zeer hoge marginale druk te voorkomen en tevens het verschil in belastingdruk op huishoudensniveau tussen alleenverdieners en tweeverdieners te verkleinen. In deze brief wordt hiervoor een integrale vereenvoudigingsvariant uit het bouwstenenrapport met belastingheffing op basis van huishoudinkomen doorgerekend (in plaats van op basis van individueel inkomen).

Bespreking verslag schriftelijk overleg en bepalen status motie5.32.140 EK, V

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over voortgang van wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3; Herziening Belastingstelsel

Aanleiding

In de commissievergadering van 25 juni jl. heeft de commissie besloten om in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 19 juni 2024.

Beslispunt

Welke fracties wensen vandaag inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën?

Toelichting

Met de brief van 19 juni jl. informeert de staatssecretaris de Kamer over de laatste stand van zaken over het nog in te dienen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3:

 • Door nu te starten met de adviesaanvraag streeft de staatssecretaris ernaar dat het nieuwe kabinet snel kan starten met een herzien stelsel. De adviesaanvraag is conform de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Idsinga, waarin de regering wordt verzocht het voorbereidingsproces voor een stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement voort te zetten.
 • In de brief wordt ook de Vastgoedbijtelling toegelicht, waar op verzoek van het kabinet onderzoek naar is gedaan door Stichting Economisch Onderzoek (SEO). Dit onderzoek is als bijlage bij deze brief gevoegd.
 • In het wetsvoorstel dat in het najaar van 2023 in internetconsultatie is gegaan, stonden de verschillende parameters nog niet vast. Het uitgangspunt is om het nieuwe box 3 stelsel budgetneutraal in te voeren. De gekozen parameters staan in deze brief genoemd.

Stand van zaken Tweede Kamer

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer levert op dinsdag 3 september 2024 inbreng voor schriftelijk overleg over de stand van zaken wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3.


Bespreking brief


6.Mededelingen en informatie

 • A) 
  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over voortgang ICT Belastingdienst

In navolging van de voortgangsbrief van 23 februari 2023 (EK 31.066, AF) heeft de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de modernisering van de ICT-systemen bij de Belastingdienst.

In deze brief wordt een stand van zaken gegeven over het moderniseringstraject, dat volgens planning verloopt, maar dat het verdere verloop beïnvloed kan worden door verschillende factoren, waaronder de recente arresten van de Hoge Raad over de box 3-wetgeving. De Belastingdienst bestudeert de uitspraken en zal de Tweede Kamer informeren als meer duidelijkheid te geven is over de consequenties.

De Belastingdienst zal op woensdag 26 juni a.s. een technische briefing over dit onderwerp aan de Tweede Kamer verzorgen.

 • B) 
  Brief voortgang evaluatie steunpakket KLM

De minister van Financiën informeert de Kamer per brief van 19 juni jl. dat de externe adviseur, EY, langer de tijd nodig heeft voor de evaluatie van het steunpakket aan KLM. Dit komt doordat er aanzienlijk meer interviews zijn afgenomen dan aanvankelijk ingeschat. Het inplannen en verwerken van deze extra interviews heeft geleid tot een uitloop van de oorspronkelijk planning. Het streven is nu om de evaluatie spoedig na het zomerreces af te ronden en het eindrapport met de Kamer te delen.

Verder heeft de voormalige staatsagent van KLM, de minister van Financiën een brief d.d. 19 juni 2024 gestuurd inzake het inzien van de juridische analyses van de externe adviseurs over de handhaving van de voorwaarden van het steunpakket KLM. Het afschrift van deze brief is ter kennisname is bijgevoegd.

 • C) 
  Wetsvoorstel aanpassing termijnen en nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen

Het kabinet heeft de Tweede Kamer verzocht om een spoedige behandeling van bijgevoegde wetsvoorstel, om zo in het najaar van 2024 met de uitvoering van start te kunnen gaan. Door deze wetswijziging wil het kabinet de Wet hersteloperatie toeslagen (Wht) op een aantal punten aanpassen. Dit betreft onder meer de aanpassing van de beslistermijn op aanvragen voor aanvullende compensatie voor de werkelijke schade (verlengen van zes naar twaalf maanden) en een oplossing voor nabestaanden van overleden gedupeerden die al lang wachten op herstel. Daarnaast worden nog enkele meer technische en redactionele aanpassingen aan de Wht voorgesteld.

 • D) 
  Mogelijke staatsdeelneming kerncentrale Borssele

Op 4 juni 2024 stuurde de minister voor klimaat en Energie de Kamer een brief over de gesprekken met de aandeelhouders van de kerncentrale in Borssele over de afspraken die nodig zijn om bedrijfsduurverlenging na 2033 mogelijk te maken (zie bijgevoegd). Overwogen wordt om de aandelen over te nemen en daarmee een nieuwe beleidsdeelneming te verkrijgen. Naar aanleiding van deze brief heeft de vaste commissie voor EZK besloten om dinsdag 2 juli de gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • E) 
  Jaarverslag FIOD

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Kamer op 20 juni jl. voor het eerst het Jaarverslag FIOD 2023 aangeboden. Conform artikel 11, derde lid, van de Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten zal dit verslag vanaf nu jaarlijks aan de Kamer worden aangeboden (zie bijlage).

 • F) 
  Verzoek om deelname enquête beslisnota's

Sinds 20 september 2022 wordt/worden bij ieder stuk dat het kabinet aan het parlement stuurt de onderliggende ambtelijke beslisnota(’s) meegezonden. Vanaf 1 juli 2021 werd hier al een start mee gemaakt bij bepaalde categorieën Kamerstukken. Doel is verbetering van de informatievoorziening door de regering aan het parlement. De bewindslieden van BZK wensen nu de ervaringen te onderzoeken van degenen die betrokken zijn bij het opstellen van beslisnota’s en degenen die er na verstrekking gebruik van maken. Met dat doel is een korte enquête (maximaal 10 minuten) opgesteld. Het daaruit voortvloeiende eindrapport zal met de beide Kamers worden gedeeld. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief d.d. 17 juni 2024 van minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen.

Kamerleden en medewerkers die bereid zijn aan deze enquête mee te werken, kunnen dit laten weten aan de commissiestaf. Zij ontvangen te zijner tijd een hyperlink naar de enquête.


7.Rondvraag

8.Ter herinnering: openstaande correspondentieKorte aantekeningen