Dinsdag 25 juni 2024, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

2.32317, OR

Verslag JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024

Beslispunt:

Geeft het verslag van de formele JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 de commissies aanleiding tot schriftelijk overleg (en zo ja, op welke termijn) of neemt zij deze voor kennisgeving aan?

Toelichting:

In de begeleidende brief van 21 juni 2024 bij het verslag van de formele JBZ-Raadbijeenkomst die op 13 en 14 juni 2024 is gehouden in Luxemburg, wordt de Kamer eveneens geïnformeerd over:

 • het kopgroep terrorisme ontbijt;
 • de bereikte algemene oriëntatie over de mensensmokkelverordening (geprioriteerd bij I&A/JBZ);
 • de appreciatie van het implementatieplan asiel- en migratiepact (I&A/JBZ), en
 • de verlenging van de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (I&A/JBZ).

Verder komt de regering tegemoet aan de moties van het Tweede Kamerlid Koekkoek.

Tot slot wordt de Kamer - conform de op 9 april 2024 vastgestelde informatieafspraken met de Kamer in relatie tot het Voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van minimumvoorschriften ter voorkoming en bestrijding van mensensmokkel (COM(2023)755) - in de aanbiedingsbrief bij het verslag van de JBZ-raad geïnformeerd over (de voortgang van) de onderhandelingen, het krachtenveld en de actuele kabinetsinzet met betrekking tot dit voorstel en specifiek op de dimensie van humanitaire hulpverlening. De bespreking van deze informatie staat heden geagendeerd in de (solo) vergadering van de commissie I&A/JBZ-Raad.

 • A) 
  (geprioriteerde) onderwerpen uit het verslag voor de commissies I&A/JBZ-Raad en J&V:
 • Algemene oriëntatie verordening politiesamenwerking inzake mensensmokkel en mensenhandel

Op 28 november 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel voor de versterking van de politiële samenwerking met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van migrantensmokkel en mensenhandel door versterking van de rol van Europol, gepubliceerd. Naar aanleiding van de tijdens de onderhandelingen naar voren gebrachte zorgen van diverse lidstaten werd begin juni een afgeslankt compromisvoorstel door het Voorzitterschap gepresenteerd. Nederland heeft gelet hierop met de algemene oriëntatie ingestemd tijdens het Comité van Permanente vertegenwoordigers (COREPER) van 19 juni 2024.

 • Appreciatie Verlenging van de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Op dinsdag 11 juni 2024 heeft de Europese Commissie het voorstel gepresenteerd om de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (hierna: RTB) met een jaar te verlengen tot 4 maart 2026. De Raad besluit hierover met gekwalificeerde meerderheid. Via dit verslag informeert de regering de Kamer over de appreciatie van dit voorstel. Op de JBZ-raad van juni werd het voorstel reeds besproken. Het voorstel ligt formeel ter besluitvorming voor tijdens de Raad Algemene Zaken op 25 juni aanstaande.

 • Interoperabiliteit

Het Voorzitterschap en de Europese Commissie schetsten de stand van zaken van de inwerkingtreding van het Entry/exit system (EES) en het Europees Systeem voor Reisinformatie en -autorisatie (ETIAS). De Europese Commissie benadrukte dat EES in het najaar operationeel wordt. De inwerkingtreding van ETIAS volgt zes maanden later. De meeste lidstaten zijn volop bezig met de voorbereidingen van de operationalisering van EES, een aantal lidstaten loopt achter. De Europese Commissie riep de lidstaten op om door te gaan met de voorbereidingen om een digitaal Schengen een realiteit te maken.

 • Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Het Voorzitterschap benadrukte dat dit onderwerp een prioriteit voor hen is. De eerder vastgestelde verlenging van de derogatie zorgt ervoor dat providers vrijwillig kunnen detecteren. Het Voorzitterschap gaf aan dat dit echter geen oplossing is voor de lange termijn. De Europese Commissie sprak het belang uit van de strijd tegen online kindermisbruik en dat de situatie sinds het verschijnen van dit voorstel alleen maar is verergerd en zij uitte de hoop dat er een algemene oriëntatie op dit voorstel binnen afzienbare tijd kan worden bereikt.

 • B) 
  (geprioriteerde) onderwerpen uit het verslag voor de commissie I&A/JBZ:
 • Appreciatie Gemeenschappelijk Implementatieplan Asiel- en Migratiepact

De Europese Commissie publiceerde op 12 juni 2024 in de vorm van een mededeling het gemeenschappelijk implementatieplan voor het Asiel- en Migratiepact gepubliceerd (Common Implementation Plan (CIP). Via dit verslag informeert de regering de Kamer over de appreciatie van deze mededeling en de Nederlandse inzet voor het vervolg.


Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen