Dinsdag 25 juni 2024, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.28.165 EK, AP

Brief van de minister van Financiën over de niet geslaagde volledige verkoop van TenneT Duitsland; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Aanleiding

De minister van Financiën gaf in zijn brief d.d. 17 mei 2024 aan te verwachten de Kamer nog vóór het zomerreces te informeren over de verkoop van TenneT Duitsland aan de Duitse staat. Met deze brief geeft de minister daar invulling aan.

Beslispunt

Kunnen de commissies de brief van de minister van Financiën van 19 juni 2024 voor kennisgeving aannemen of geeft de brief aanleiding om in schriftelijk overleg te treden, en zo ja, op welke termijn?

Toelichting

De minister van Financiën laat, mede namens de minister voor Klimaat en Energie, weten dat de Duitse staat heeft gemeld op dit moment geen volledige aankoop van Tennet Duitsland te kunnen realiseren. De reden hiervoor is de Duitse begrotingsproblematiek. De onderhandelingen met de Duitse staat over een volledige verkoop van TenneT Duitsland zijn daarmee ten einde gekomen.

Het vastlopen van de onderhandelingen heeft consequenties op korte en lange termijn.

Voor de korte termijn:

  • geen terugontvangst voor de staat van het kapitaal dat vorig jaar in TenneT is gestort (à 1,6 miljard euro); deze ontvangst was in 2024 wel begroot;
  • een aanvullende oplossing voor de korte termijn financieringsbehoefte van TenneT is nodig ter overbrugging van de periode tot een alternatief is geïmplementeerd.

Voor de (middel)lange termijn:

  • er moet een andere, structurele oplossing voor de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland worden gevonden;
  • er zal waarschijnlijk geen verkoopopbrengst zijn die kan worden aangewend voor een deel van de kapitaalbehoefte van TenneT Nederland.

Momenteel wordt er gewerkt aan verschillende alternatieven; de besluitvorming wordt overgelaten aan een volgend kabinet. De Kamer wordt voorafgaand aan toekomstige besluitvorming geïnformeerd.


Bespreking brief


3.Mededelingen en informatie

Lentepakket Europees Semester

De Europese Commissie heeft het Lentepakket Europees Semester op woensdag 19 juni jl. gepresenteerd. Vorig jaar hebben de commissies de kabinetsappreciatie afgewacht, en daarna het pakket in behandeling genomen. Zodra de kabinetsappreciatie is ontvangen, zal het pakket wederom worden geagendeerd.


4.Rondvraag


Korte aantekeningen