Algemene Europese Beschouwingen 2010Op 20 april 2010 werden de eerste Algemene Europese Beschouwingen (AEB) gehouden. Tijdens dit debat wisselden de Kamerleden van gedachten met de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingen in en aspecten van het Europese integratieproces. 

In 2010 was het "Buitenlands beleid van de Europese Unie" het overkoepelende thema. Daarbij werd ook de minister van Justitie uitgenodigd aangezien ook de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) aan de orde werd gesteld.

Op 27 april 2010 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een brief naar de Eerste Kamer met informatie over de gedane toezeggingen tijdens de AEB2010.

Naar aanleiding van de gedane toezeggingen tijdens de AEB 2010 heeft de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties op 20 juni 2010 een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken gestuurd over de informatievoorziening aan de Kamer over de regeringsappreciatie(s) van Europees beleid.


Staat van de Unie 2009-2010

 • Kamerstukdossier 32125 'Staat van de Unie 2009-2010'

De rol van Europa in de wereld

 • OntwerpbesluitPDF-document van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden van 25 maart 2010
 • Mandate The High Representative for Foreign Affairs and Security Policy

EU 2020 strategie

 • Edossier E090092: Commissiemededeling: Europa 2020 'Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei'
 • Kabinetsreactie op de EU2020-strategie van 15 maart 2010
 • ConclusiesPDF-document Europese Voorjaarsraad van 25-26 maart 2010
 • Verslag Europese Raad van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 29 maart 2010

De EU en de crisis

 • Samenvatting advies ‘De EU en de crisis’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van 26 februari 2010-03-31
 • Verslag en verklaring van de interparlementaire conferentie van januari 2010: ‘Improving national

      accountability of EU funds’ (kamerstuk 32347, A en nr. 1)


Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de toekomst van het Europees Hof voor Justitie

 • Ontwerprapport commissie voor Constitutionele Zaken over de interinstitutionele aspecten van toetreding EU tot EVRM van 2 februari 2010
 • VerklaringPDF-document ‘High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights’ van 19 februari 2010
 • NotitiePDF-document van het Voorzitterschap aan de Raad van 17 februari 2010: Toetreding van de EU tot het Europees Mensenrechtenverdrag (6582/10)

Agentschappen

 • E080035: Commissiemededeling: Europese agentschappen – Verder ontwikkelingen
 • Rapport Europese Rekenkamer van 20 november 2009: ‘Uitvoerende taken delegeren aan uitvoerende agentschappen: een geslaagde keuze?’

Overig 

 • Verslag slot-icoon van het werkbezoek van de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO), Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Financiën (FIN) aan Brussel op 22 maart 2010

Alle bronnen