E230007
Laatste revisie: 30-11-2023

E230007 - Commissiemededeling: de Europese WaterstofbankOp 16 maart 2023 publiceerde de Europese Commissie de Europese WaterstofbankPDF-document. Deze Europese Waterstofbank vormt een aanvulling op de regelgeving en ondersteuning van het EU-raamwerk voor het opzetten van een volledige waterstofwaardeketen in Europa en ondersteunt de Europese wet voor een klimaatneutrale industrie (Net Zero Industry ActPDF-document).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 31 oktober 2023 nam de commissie de antwoorden van de Europese Commissie en de regering voor kennisgeving aan.

Europees

Tijdens de Milieuraad van 20 juni 2023 (21.501-08, 906) werd er voor het eerst gesproken over het voorstel voor een Europese Waterstofbank. Het kabinet gaf aan het voorstel te verwelkomen. Een aantal lidstaten staat kritisch tegenover het voorstel. Zij maken zich met name zorgen over het mogelijke gebrek aan technologieneutraliteit. Deze lidstaten gaven ook aan steun te hebben voor koolstofarme waterstof, geproduceerd met nucleaire energie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: De Europese Waterstofbank

document Europese Commissie

COM(2023)156PDF-document, d.d. 16 maart 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 31 oktober 2023 nam de commissie de antwoorden van de Europese Commissie en de regering voor kennisgeving aan.

Op 27 oktober 2023 stuurde de minister voor Klimaat en Energie een antwoord en is het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (36.399, C). De commissie bespreekt het antwoord op 31 oktober.

Op 11 oktober 2023 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, B) op de brief met vragen van 13 juli 2023.

Op 13 juli 2023 is de brief met vragen aan de Europese Commissie verstuurd in het kader van de politieke dialoog (36.399, A).

Op 11 juli 2023 is de brief met vragen aan de minister voor Klimaat en Enerige verstuurd.

Op 4 juli 2023 leverden de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en de PVV (Bezaan) inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 21 maart 2023 besloot de commissie IWO het voorstel in behandeling te nemen en opnieuw te agenderen voor procedure wanneer het BNC-fiche is toegezonden.


Standpunt Nederlandse regering

De minister voor Klimaat en Energie stuurde op 2 juni 2023 een brief aan de Tweede Kamer over energiediplomatie en de import van waterstof (29.023, 431). In deze brief gafde minister aan dat het kabinet het voorstel voor een Europese Waterstofbank verwelkomt en ook positief is over de focus van de Europese Waterstofbank op de import en mogelijke samenwerking met H2Global. Verder gaf de minister aan voorstellen over de vormgeving van de bank af te wachten.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De voorgestelde Europese Waterstofbank vormt een aanvulling op de regelgeving en ondersteuning van het EU-raamwerk voor het opzetten van een volledige waterstofwaardeketen in Europa en ondersteunt de Europese wet voor een klimaatneutrale industrie (Net Zero Industry ActPDF-document). De Europese Waterstofbank zal de industriële belanghebbenden proactief ondersteunen die in een vroeg stadium beslissingen nemen om zich te concentreren op de inzet van schone technologie of dit te begeleiden om zo de weg vrij te maken voor de vereiste investeringen in menselijk kapitaal. Deze bank zal niet alleen de ontwikkeling van de productie van elektrolysers ondersteunen, maar ook industriële actoren verderop in de keten helpen om te investeren in nieuwe schone industriële processen of transporttechnologieën die draaien op hernieuwbare waterstof in plaats van fossiele brandstoffen.

De Europese Waterstofbank is gebaseerd op vier pijlers, die door de Europese Commissie worden geïmplementeerd. Deze bank zal bestaan ​​uit twee nieuwe financieringsmechanismen ter ondersteuning van hernieuwbare energiewaterstofproductie zowel binnen de Europese Unie als internationaal. Verder zal de bank zorgen dat de verhoogde vraag beter inzichtelijk wordt door in contact te blijven met afnemers, parallelle initiatieven van de lidstaten en bestaande datacenters. Tot slot zal Europese Waterstofbank ook een coördinerende rol spelen bij het faciliteren van de samenwerking met de bestaande financiële instrumenten om waterstofprojecten te ondersteunen.

Op basis van deze mededeling is de Europese Commissie voornemens alle vier de pijlers van de Europese Waterstofbank tegen het einde van het jaar operationeel te maken. In deze periode worden het ontwerp, de activiteiten en de institutionele opzet van de Europese Waterstofbank verder verfijnd, in voortdurende dialoog met de lidstaten en andere belanghebbenden.


Behandeling Raad

Tijdens de Milieuraad van 20 juni 2023 (21.501-08, 906) werd er voor het eerst gesproken over het voorstel voor een Europese Waterstofbank. Het kabinet gaf aan het voorstel te verwelkomen. Een aantal lidstaten staat kritisch tegenover het voorstel. Zij maken zich met name zorgen over het mogelijke gebrek aan technologieneutraliteit. Deze lidstaten gaven ook aan steun te hebben voor koolstofarme waterstof, geproduceerd met nucleaire energie.

Op 16 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie de mededelingPDF-document.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Industrie, onderzoek en wetenschap (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Begroting (BUDG), Economische monetaire zaken (ECON), Internationale handel (INTA), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Regionale ontwikkeling (REGI), Buitenlandse Zaken (AFET), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 31 mei 2023 nam het Tsjechische parlement een resolutiePDF-document aan over de Europese Waterstofbank.

Op 18 mei 2023 nam het Franse Huis van Afgevaardigden een tekstPDF-document aan over nucleaire energie en hernieuwbare energie, waar ook de Europese Waterstofbank in werd besproken.

Op 16 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie de mededelingPDF-document.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen