E230019
  klaver icoon
Laatste revisie: 11-04-2024

E230019 - Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de maximumgehalten aan residuen van thiaclopridDit voorstel voor een Verordening betreft een wijziging van het maximumgehalte aan residuen van de neonicotinoïde-insecticide thiacloprid in bepaalde producten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 9 april 2024 besloot de commissie de brief van de minister van 2 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 17 januari 2024 naam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan waarmee het parlement formeel bezwaar aantekende tegen de gedelegeerde handeling. Hiermee wordt de Europese Commissie verzocht het voorstel formeel in te trekken.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van thiacloprid in of op bepaalde producten betreft

document Europese Commissie

COM(2023)739PDF-document, d.d. 24 november 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 april 2024 besloot de commissie de brief van de minister van 2 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Op 2 april 2024 stuurde de minister voor Medische Zorg een antwoord op de brief van 13 maart 2024. Op 2 april 2024 werd het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, F) vastgesteld.

Op 13 maart 2024 is de brief met daarin het verzoek aan de minister voor Medische Zorg om de commissie op de hoogte te houden van ontwikkelingen op dit onderwerp verzonden.

Op 27 februari 2024 besloot de commissie om de minister voor Medische Zorg te verzoeken om de commissie op de hoogte te houden van ontwikkelingen op dit onderwerp.

Op 13 februari 2024 besloot de commissie om de behandeling van het voorstel aan te houden in afwachting van een standpunt van de Europese Commissie op de veto van het Europees Parlement.

Op 8 februari 2024 stuurde de minister voor Medische Zorg een antwoord (EK, E) op de brief met vragen van 8 januari 2024. Op 9 februari 2024 werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld.

Op 8 januari 2024 is de brief met vragen verzonden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op 19 december 2023 leverden de fracties van de BBB en GroenLinks-PvdA inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 5 december 2023 besloot de commissie voor LNV dit voorstel in behandeling te nemen en op 19 december 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstelPDF-document is op 24 november 2023 gepubliceerd.

De Europese Commissie doet een voorstel tot wijziging van de maximumgehalten aan residuen van de insecticide, thiacloprid in of op bepaalde producten.

De door de Europese Commissie vastgestelde noodzaak een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, zorgden voor geharmoniseerde bepalingen met betrekking tot maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen (MRL’s) in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en van dierlijke oorsprong.

De vastgestelde goedkeuring van thiacloprid is niet verlengd nadat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) kritieke punten van zorg aantoonde in verband met de verontreiniging van grondwater door de metabolieten van thiacloprid en het risico voor de menselijke gezondheid. Thiacloprid wordt tevens ingedeeld als giftig voor de voortplanting.

De Europese Commissie heeft na de niet-verlenging van thiacloprid, in augustus 2020, deze verordening opgesteld om de MRL’s, Maximale Residu Limieten, ervan te verlagen.

Er zijn enkele uitzonderingen. Er wordt erkend dat voor buiten de Unie geproduceerde levensmiddelen en diervoeders afwijkende landbouwpraktijken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig de wet kunnen zijn toegepast, wat soms resulteert in bestrijdingsmiddelenresiduen die afwijken van legale toepassingen in de Unie. Daarom voorziet de verordening in de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de vaststelling van MRL’s voor ingevoerde producten door een volledig wetenschappelijk dossier in te dienen, dat vervolgens door een lidstaat en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) wordt geëvalueerd. Ook worden MRL’s die op internationaal niveau door de Commissie van de Codex Alimentarius zijn vastgesteld, in aanmerking genomen wanneer MRL’s worden vastgesteld, rekening houdend met de desbetreffende goede landbouwpraktijken.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 17 januari 2024 naam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan waarmee het parlement formeel bezwaar aantekende tegen de gedelegeerde handeling. Hiermee wordt de Europese Commissie verzocht het voorstel formeel in te trekken.

Op 19 december 2023 nam de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement een conceptmotie aan voor een resolutie waarin de Europese Commissie wordt verzocht het voorstel in te trekken en met een nieuw voorstel te komen waarin geen maximale residulimieten (MRL) van thiacloprid zijn toegestaan voor zowel producten uit de Europese markt, noch buiten de EU.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Momenteel zijn er nog geen standpunten van parlementen van andere Lidstaten gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen