Bodemmonitoring: vragen over MilieuraadOp 14 december 2023 hebben de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) vragen gesteld aan staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over de Milieuraad van maandag 18 december jl. waar gesproken is over bodemmonitoring. De leden verzochten de staatssecretaris om de vragen en opmerkingen van de commissie te betrekken bij de besprekingen in de Milieuraad, en verwachten binnen vier weken antwoord van de staatssecretaris.

Subsidiariteitsbezwaar

Tijdens de Milieuraad van 18 december is een eerste beleidsdebat gehouden over het voorstel voor een richtlijn bodemmonitoring. Met deze richtlijn wil de Europese Commissie de bodemgezondheid binnen de Europese Unie (EU) verbeteren door duurzaam bodembeheer. Op 6 oktober stuurde de regering het BNC-fiche over het voorstel, waarin het kabinet het doel van het voorstel verwelkomt, maar ook stelt dat er enkele kanttekeningen zijn. Op 10 oktober heeft de Eerste Kamer een subsidiariteitsbezwaar over het voorstel aangenomen. De leden van de fractie van de BBB vroegen aan de regering waarom hiervan in de zogeheten geannoteerde agenda geen melding wordt gemaakt.

"One out all out"-principe

In de geannoteerde agenda meldde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat er voor het kabinet belangrijke kanttekeningen zijn bij het voorstel voor de richtlijn bodemmonitoring. Zo wil het kabinet onder andere het "one out all out"-principe schrappen. Dit principe geeft aan dat als een bodem wordt aangemerkt als 'ongezond' in één categorie, dat de bodem dan als ongezond wordt verklaard.

Naar aanleiding van deze kanttekening stelden de leden van de fractie van GroenLinks-PvdA de vraag of de regering bereid is om de gevolgen van het schrappen van het "one out all out"-principe voor de kwaliteit van Nederlandse bodem te onderzoeken. Ook vroegen de leden of de regering alternatieve instrumenten heeft overwogen anders dan het schrappen van het "one out all out"-principe, waarmee er een voor de Nederlandse situatie passender instrumentarium voor handen komt.

Meer informatie:


Deel dit item: