E230020
  klaver icoon
Laatste revisie: 22-05-2024

E230020 - Gewijzigd voorstel voor een verordening betreffende een mechanisme voor de beslechting van juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende contextOp 12 december 2023 publiceerde de Europese Commissie het gewijzigde voorstel voor een verordening voor het vergemakkelijken van grensoverschrijdende oplossingen. Dit voorstel vervangt het ECBM-voorstel voor een verordening uit 2018, waar het Parlement en de Raad geen overeenstemming over hebben bereikt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 14 mei 2024 is het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 12 december 2023 is het voorstelPDF-document door de Europese Commissie gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Gewijzigd voorstel voor een verordening betreffende een mechanisme voor de beslechting van juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context

document Europese Commissie

COM(2023)790PDF-document, d.d. 12 december 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 14 mei 2024 is het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aangenomen.

Op 6 mei 2024 stuurde de minister van BZK een antwoord op de brief met vragen van 19 maart 2024. Op 13 mei 2024 is het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (36501, B).

Op 19 maart 2024 is de brief met vragen verstuurd aan de minister van BZK.

Op 12 maart 2024 leverden de fracties van CDA, Volt en OPNL gezamenlijk en de BBB inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 19 december 2023 verzochten de leden van de fractie van Volt (Hartog) tijdens de vergadering van de commissie EUZA om het gewijzigd voorstel voor een verordening betreffende een mechanisme voor de beslechting van juridische en administratieve belemmeringen in grensoverschrijdende context in behandeling te nemen, en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg zodra het BNC-fiche de Kamer is toegestuurd.


Standpunt Nederlandse regering

Op 9 februari 2024 stuurde de regering het BNC-fiche over het voorstel naar de Eerste Kamer (36.501, A). Het kabinet geeft aan het doel van de Commissie om juridische en administratieve belemmeringen bij de grensoverschrijdende samenwerking in grensregio's op te lossen. Ook zijn voor het kabinet de voorgestelde aanpassingen in vergelijking tot het voorstel van 2018 positief.

Het voorstel is gebaseerd op artikel 175 VWEU, wat de EU de bevoegdheid geeft om wetgeving voor te stellen dat economische, sociale en territoriale samenhang en intensievere territoriale samenwerking mogelijk maakt. Het kabinet kan zich vinden in deze rechtsgrondslag, aangezien het hier gaat om een voorstel ten behoeve van de bevordering van de interne markt. Daarom oordeelt het kabinet ten aanzien van de bevoegdheid positief over het voorstel.

Het kabinet oordeelt ook positief over de subsidiariteit van het voorstel. Het voostel heeft tot doel het wegnemen van juridische en administratieve belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van het goed functioneren van de interne markt. Gezien dit probleem grensoverschrijdend van aard is, en het ook een pan-Europees karakter heeft, kan dit volgens het kabinet onvoldoende door de lidstatne op centraal, regionaal of lokaal niveau worden verwezenlijkt. Daarom is het kabinet van mening dat er een EU-aanpak nodig is.

Ook tegenover de proportionaliteit van het voorstel is het kabinet positief. Het voorgestelde optreden is geschikt om het overkoepelende doel van het voorstel te bereiken, omdat dit duidelijkheid schept aan indieners in alle grensregio's van de Europese Unie, over waar juridische grensbelemmeringen kunnen worden aangekaart, en dat zij daarop een antwoord kunnen verwachten. Het voorgestelde optreden gaat volgens het kabinet ook niet verder dan noodzakelijk. Het oprichten van grensoverschrijdende coördinatiepunten is in het voorstel wel verplicht gesteld, maar lidstaten kunnen er samen met hun buurland voor kiezen bestaande samenwerkingsstructuren voor het oppakken van grensbelemmeringen te blijven gebruiken en aan te wijzen als coördinatiepunten. Ook is in het voorstel de aanpak van grenbelemmeringen zelf vrijwillig. Als een obstakel als zodanig is erkend, kan een lidstaat besluiten de procedure af te sluiten en de indiener daar een toelichting op te geven. Zodanig gaat het voorstel volgens het kabinet niet verder dan noodzakelijk om zijn doelstelling te bewerkstelligen.

Tijdens een eerste inventarisatie van standpunten van lidstaten lijkt het idee, namelijk het oppakken van grensbelemmeringen in de EU, op steun te kunnen rekeken. Wel leven er nog veel vragen over of het op de voorgestelde wijze moet. Lidstaten hebben met name zorgen over de implementatie van de coördinatiepunten, met name over de korte termijn. Ook hebben lidstaten in algemene zin nog vragen over de mogelijke juridische problemen die coördinatiepunten met zich mee kunnen brengen. Het Europees Parlement is positief over het voorstel en zijn ook voor een snelle goedkeuring van het voorstel. Het Europees Parlement benadrukt dat het belangrijk is om geen extra administratieve lasten of kosten te creëren.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 12 december 2023 publiceerde de Europese Commissie het gewijzigde voorstel voor een verordening voor het vergemakkelijken van grensoverschrijdende oplossingen. Dit voorstel vervangt het ECBM-voorstel voor een verordening uit 2018, waar het Parlement en de Raad geen overeenstemming over hebben bereikt.

Met het nieuwe voorstel wijzigt de Commissie het voorstel uit 2018, met inachtneming van de zorgen en aanbevelingen van het Parlement en de Raad, maar ook met het oorspronkelijke doel om belemmeringen die het leven in grensoverschrijdende gemeenschappen bemoeilijken weg te nemen. Deze belemmeringen gaan onder meer over verschillende technische normen of nationale administratieve en wettelijke bepalingen waarin geen rekening wordt gehouden met grensoverschrijdende aspecten.

De Commissie stelt voor om coördinatiepunten op te zetten die verzoeken van belanghebbenden over grensoverschrijdende kwesties beoordelen en als schakel tussen de belanghebbenden en de nationale autoriteiten fungeren. Indien er sprake is van een belemmering, en er geen bilaterale of internationale samenwerkingsovereenkomst bestaat waarmee een oplossing kan worden bereikt, dan kunnen lidstaten het instrument voor een vlottere grensoverschrijdende samenwerking inzetten. De Commissie stelt tevens in de verordening voor om een netwerk van coördinatiepunten op te zetten voor het uitwisselen van beste praktijken en kennisdeling.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Regionale ontwikkeling (REGI) behandelt het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 20 maart 2024 diende de Zweedse Riksdag een subsidiariteitsbezwaarPDF-document in over het voorstel.

Op 19 maart 2024 nam het Tsjechische Huis van Afgevaardigden een resolutiePDF-document aan over het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen