Senaat stelt vaste Kamercommissie Digitalisering inDe Eerste Kamer heeft dinsdag 16 januari ingestemd met een voorstel om een vaste Kamercommissie voor Digitalisering in te stellen. Het voorstel was gedaan door de Eerste Kamerleden Veldhoen (GroenLinks-PvdA), Panman (BBB), Prins (CDA), Belhirch (D66) en Perin-Gopie (Volt). De fracties van BBB, GroenLinks-PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, PvdD, FVD, Volt, 50PLUS en OPNL stemden voor het instellen van de commissie. De fracties van VVD, PVV, SP, JA21 en SGP stemden tegen.


Doel van de commissie

De commissie Digitalisering zal nieuwe (wets-)voorstellen in behandeling nemen die behoren tot de portefeuille van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering of een opvolgend bewindspersoon met digitalisering in de portefeuille. Verder zal de commissie in overleg treden met de vakcommissies over (het bieden van ondersteuning bij) de behandeling van (Europese) wetgeving en andere relevante voorstellen.


Achtergrond

In de voorgaande zittingsperiode van de Eerste Kamer (2019-2023) heeft een werkgroep van de commissie Justitie en Veiligheid verkend hoe de kennis van de Kamerleden over digitalisering versterkt kan worden om zo meer grip te krijgen op algoritmische besluitvorming bij de overheid. De werkzaamheden van deze werkgroep zijn uitgemond in een drietal openbare deskundigenbijeenkomsten en een tweetal notities met reflecties waarop staatssecretaris Van Huffelen voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering is verzocht te reageren.

Volgend op die reactie heeft een plenair debat plaatsgevonden op 21 maart 2023 met de staatssecretaris. Als uitvloeisel van dit debat is een motie-De Blécourt-Wouterse c.s. aangenomen die opriep de kennis van digitalisering en artificiële intelligentie te versterken bij de ambtelijke organisatie teneinde de leden ondersteuning te kunnen bieden. De griffie heeft vervolgens uitvoering aan de motie gegeven. Daarnaast heeft er in de huidige Kamer, die op 13 juni 2023 is geïnstalleerd, een discussie plaatsgevonden over de wenselijkheid van het instellen van een aparte commissie die zich met digitalisering gaat bezighouden.Deel dit item: