E240002
  ruit icoon
Laatste revisie: 07-05-2024

E240002 - Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende de erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landenOp 15 november 2023 publiceerde de Europese Commissie een pakket "mobiliteit van vaardigheden en talent". Met dit pakket wil de Commissie de EU het aantrekkelijker maken voor talent buiten de Unie en mobiliteit binnen de Unie bevorderen. Eén van de voorstellen gepresenteerd in het pakket betreft een aanbevelingPDF-document betreffende een eenvoudigere en snellere erkenning van in derde landen verworven kwalificaties.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 23 april 2024 is het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 15 november 2023 is de aanbeveling gepubliceerd door de Europese Commissie.


Kerngegevens

volledige titel

Aanbeveling van de Commissie betreffende de erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen

document Europese Commissie

C(2023)7700PDF-document, d.d. 15 november 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 23 april 2024 is het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aangenomen.

Op 17 april 2024 stuurde de minister van EZK een antwoord op de brief met vragen en is het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (36.498, B). Het verslag van een schriftelijk overleg wordt op 23 april 2024 besproken.

Op 16 februari 2024 is de brief met vragen verstuurd naar de minister van EZK.

Op 13 februari 2024 leverden de fracties van de BBB (Van Gasteren), GroenLinks-PvdA (Vos) en de PVV (Bezaan) inbreng voor schriftelijk overleg.

De commissie SZW besloot op 16 januari 2024 de aanbeveling in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 13 februari 2024.


Standpunt Nederlandse regering

Op 20 december 2023 stuurde de regering het BNC-fiche naar de Eerste Kamer (EK, A). Het kabinet is positief over een aantal aanbevelingen die de Commissie doet. Zo is zij het er onder andere mee eens dat nauwere samenwerking tussen lidstaten kan leiden tot consistentere werkwijzen voor de erkenning van de vaardigheden en kwalificaties van onderdanen van derde landen, wat ertoe kan bijdragen dat de Unie een betere positie verwerft in de wreld ten aanzien van het aantrekken van talent. Het kabinet ziet over het algemeen een meerwaarde van de aanbeveling voor de Europese arbeidsmarkt met het oog op versnelling en vereenvoudiging van procedures voor derdelanders.

Het kabinet staat positief tegenover de bevoegdheid van het voorstel. De aanbeveling is gebaseerd op artikel 292 VWEU, wat de Commissie de bevoegdheid geeft om aanbevelingen vast te stellen op de gebieden waarvoor de EU bevoegd is. Ook is de aanbeveling op artikel 4, lid 2. Dit artikel geeft aan dat er gedeelde bevoegdheid tussen de EU en lidstaten is op het terrein van de interne markt en ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

De grondhouding van het kabinet tegenover de subsidiariteit is eveneens positief. Meerdere Europese lidstaten hebben moeilijkheden om arbeiders met de benodigde vaardigheden te vinden. De versoepeling kan onvoldoende door lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau worden bewerkstelligd. Daarom is een EU-aanpak gerechtvaardigd. De regering geeft hierbij wel aan dat de nationale bevoegdheden behouden moeten blijven.

Het kabinet staat ook positief tegenover de proportionaliteit van de aanbeveling. De regering vind de aanbeveling geschikt om het doelvan de aanbeveling te bereiken. De aanbeveling kan namelijk een positief effect hebben op lidstaten die meer arbeidskrachten van buiten de Unie willen aantrekken voor het oplossen van arbeidsmarkttekorten. Het optreden gaat daarbij niet verder dan noodzakelijk.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 15 november 2023 publiceerde de Europese Commissie een pakket "mobiliteit van vaardigheden en talent". Met dit pakket wil de Commissie de EU het aantrekkelijker maken voor talent buiten de Unie en mobiliteit binnen de Unie bevorderen.

Eén van de voorstellen gepresenteerd in het pakket betreft een aanbevelingPDF-document betreffende een eenvoudigere en snellere erkenning van in derde landen verworven kwalificaties. De maatregelen gepresenteerd in het pakket zouden het huidige erkenningssysteem van de EU moderniseren en beter laten aansluiten op het systeem voor EU-onderdanen die naar een andere lidstaat verhuizen. Met de aanbeveling wil de Commissie de nationale erkenningsautoriteiten beter in staat stellen de procedures te vereenvoudigen en dte versnellen door kwalificaties uit derde landen en beoordelingen vanvaardigheden van werkzoekenden beter vergelijkbaar te maken. Daardoor kunnen op snelle en betrouwbare wijze erkenningsbesluiten worden genomen om vacatures voor knelpuntberoepen in de EU in te vullen.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen