E240005
  ruit icoon
Laatste revisie: 06-06-2024

E240005 - Voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese OndernemingsradenOp 24 januari 2024 presenteerde de Europese Commissie een herziening van de richtlijn inzake Europese Ondernemingsraden (EOR). Met deze herziening wil de Europese Commissie de sociale dialoog in de EU verder verbeteren. De voorgestelde herziening van de richtlijn heeft tot doel de rol van de EOR's te versterken door het gemakkelijker te maken een EOR in te stellen, zinvollere informatie en raadpleging te bevorderen en ervoor te zorgen dat de EOR over de nodige capaciteit beschikt om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 14 mei 2024 nam de commissie de antwoorden van de minister van SZW voor kennisgeving aan (36524, B).

Europees

Op 13 februari 2024 bracht de commissie EMPL een ontwerpverslagPDF-document over de herziening van het voorstel uit.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de instelling en werking van Europese ondernemingsraden en de doeltreffende handhaving van transnationale informatie- en raadplegingsrechten

document Europese Commissie

COM(2024)14PDF-document, d.d. 24 januari 2024

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 14 mei 2024 nam de commissie de antwoorden van de minister van SZW voor kennisgeving aan (36524, B).

Op 25 april 2024 stuurde de minister van SZW een antwoord op de brief met vragen. Op 29 april 2024 is het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (36.524, B).

Op 5 april 2024 is de brief met vragen verstuurd aan de regering.

Op 26 maart 2024 leverden de fracties van de BBB (Heijnen), VVD (Petersen) en D66 (Belhirch) inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 12 maart 2024 besloot de commissie SZW naar aanleiding van het BNC-fiche, het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 26 maart 2024.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens de procedurevergadering SZW van 12 maart 2024 besloot de commissie het BNC-fiche over het voorstel te agenderen voor het commissiedebat WSB van 20 juni 2024. Tevens besloot de commissie het te agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Arbeidsmarktbeleid.


Standpunt Nederlandse regering

Op 1 maart 2024 ontving de Kamer het BNC-fiche over het voorstel voor de herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden (22112, 3909). Het kabinet ondersteunt de wijzigingen die de Europese Commissie voor de richtlijn voorstelt.

Over de bevoegdheid van het voorstel oordeelt het kabinet positief. Artikel 153, lid 1, sub e geeft de EU de bevoegdheid om de activiteiten van lidstaten ter verbetering van de informatie en raadpleging van werknemers te ondersteunen en aan te vullen. Op het terrein van sociaal beleid hebben de EU en de lidstaten gedeelde bevoegdheden. Het kabinet onderschrijft de gekozen rechtsbasis.

Ook over de subsidiariteit oordeelt het kabinet positief. Het doel van de herziening om knelpunten uit de huidige richtlijn op te lossen en zo de effeciviteit van grensoverschrijdende informatie aan en raadpleging van werknemers te vergroten, heeft volgens het kabinet een positieve invloed op de effectiviteit van de richtlijn. Om de doelstellingen te realiseren is optreden op EU-niveau gerechtvaardigd. Ook kan een wijziging van bestaande EU-regelgeving enkel op EU-niveau plaatsvinden.

Het kabinet oordeelt positief over de proportionaliteit van het voorstel, maar heeft wel een kanttekening. De versterking van de sociale dialoog, tevens de doelstelling van de Europese Unie, is nodig om de veranderingen in de wereld van het werk in goede banen te leiden. De voorgestelde herziening van de richtlijn kan daaraan bijdragen. Het voorstel biedt volgens het kabinet de lidstaten voldoende ruimte om zelf invulling te geven aan de regels. Tevens stelt de aanpassing minimum standaardeisen vast. Het voorstel gaat volgens het kabinet niet verder dan noodzakelijk.

Wel plaatst het kabinet een kanttekening bij de proportionaliteit van de verplichting tot het instellen van boetes. Het voorstel geeft een verplichting tot het vaststellen van boetes bij een gebrek in de informatie aan en raapleging van de EOR. Het voorstel geeft daarbij ook een normstelling voor de hoogte van de boetes. Voor het kabinet is het belangrijk dat lidstaten voldoende ruimte houden om handhavingsmogelijkheden zo vorm te geven dat deze passen binnen de nationale rechtstelsels. Het kabinet zet daarom in op een invulling van het sanctiebeleid die aansluit bij de Nederlandse praktijk van privaatrechtelijke handhaving. Op die manier moet het mogelijk blijven om als lidstaat te kiezen voor privaatrechtelijke handhaving, wat in Nederland de standaard is.

Het Europees Parlement nam in 2023 een resolutie aan met aanbevelingen voor de Commissie om de richtlijn te herzien. Dit voorstel ging verder dan de voorliggende herziening van de Commissie. In de Raad is het krachtenveld nog in beweging. Meerdere lidstaten hebben zich kritisch geuit over de voorgestelde implementatieperiode van 20 dagen. Zij zijn van mening dat deze te kort is.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 24 januari 2024 presenteerde de Europese Commissie een herziening van de richtlijn inzake Europese Ondernemingsraden (EOR). Met deze herziening wil de Europese Commissie de sociale dialoog in de EU verder verbeteren. EOR's zorgen ervoor dat werknemers worden betrokken bij besluiten over transnationale kwesties. Het gaat dan om ondernemingen met meer dan 1000 werknemers die actief zijn in ten minste twee landen van de Europese Unie.

De voorgestelde herziening van de richtlijn heeft tot doel de rol van de EOR's te versterken door het gemakkelijker te maken een EOR in te stellen, zinvollere informatie en raadpleging te bevorderen en ervoor te zorgen dat de EOR over de nodige capaciteit beschikt om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De belangrijkste wijzigingen die de Commissie voorstelt zijn:

  • Gelijke rechten toekennen aan werknemers van multinationale ondernemingen die actief zijn in de EU om de instelling van een nieuwe EOR aan te vragen;
  • Verduidelijking van de definitie van transnationale aangelegenheden;
  • Ervoor zorgen dat werknemers in multinationale ondernemingen tijdig en zinvol worden geraadpleegd over kwesties die hen aangaan;
  • Ervoor zorgen dat EOR's over de nodige capaciteit beschikken om hun werk te doen;
  • Verbetering van het evenwicht tussen mannen en vrouwen;
  • Verbetering van de toegang tot rechtsmiddelen.

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 13 februari 2024 bracht de commissie EMPL een ontwerpverslagPDF-document over de herziening van het voorstel uit.

De commissie voor werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het Europees Parlement behandelt het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 22 mei 2024 stuurde de Italiaanse Senaat een resolutiePDF-document als politiek dialoog naar de Europese Commissie.

Op 17 april 2024 stuurde de Ierse Houses of Oireachtas een politieke contributiePDF-document naar de Europese Commissie over het voorstel.

Op 13 maart 2024 stuurde het Tsjechische Huis van Afgevaardigden een politieke dialoogPDF-document naar de Europese Commissie over het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen