Beneluxparlement bijeen in ZwolleHet Beneluxparlement kwam op 15 en 16 maart plenair bijeen in het Provinciehuis in Zwolle. In totaal 29 parlementsleden uit de drie Beneluxlanden - België, Nederland en Luxemburg - waren aanwezig, en een delegatie namens de Baltische Assemblee. Het themadebat op vrijdag ging over de toekomst van de landbouw, met bijdragen van bewindspersonen uit Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg en sprekers uit de landbouwsector en de wetenschap. De commissaris van de Koning, Andries Heidema, heette de leden vrijdag hartelijk welkom in de provincie Overijssel, waarvan 90 procent van het grondgebied toebehoort aan landbouw en natuur. Heidema pleitte ervoor om in het debat over de toekomst van de landbouw ruimte te laten voor creativiteit en ondernemerschap van de boeren. 's Avonds werden de leden door de burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, ontvangen in Museum de Fundatie. Zaterdagochtend werd de aanbeveling over deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven aangenomen en werd tussentijds verslag gedaan uit de verschillende commissies.


Themadebat De Toekomst van de landbouw

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal sprak de leden toe in de Statenzaal van het Provinciehuis. Zij pleitte voor samenwerking en dialoog om de grote opgaves waarvoor de landbouwsector staat te klaren. "Niet dat de dialoog vanzelf gaat, elkaar vinden lukt niet altijd," zei minister Van der Wal. Volgens haar gaan grote transities niet zonder spanningen, maar leiden deze ook tot hoop en perspectief voor de toekomst. "De landbouwsector staat aan de vooravond van een enorme transitie. De vraagstukken waarmee we te maken hebben een grensoverschrijdend karakter waarvoor een meerjarig perspectief moet worden geschetst," zei zij.

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, en Martine Hansen, Waals minister van Landbouw, spraken het parlement per videoboodschap toe waarbij Hansen benadrukte dat de uitdaging is om evenwicht te vinden tussen het behoud van de landbouw en de reductie van de broeikasgassen, met oog voor continuïteit en stabiliteit.

Volgens Sjoukje Heimovaara, voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen University & Research, is een duidelijk toekomstbeeld nodig dat perspectief biedt en aantrekkelijk moet zijn. Volgens haar moeten een zestal dilemma's worden besproken waarover knopen moeten worden doorgehakt, zoals hoe Nederland wil bijdragen aan de wereldwijde voedselvoorziening.

Directeur Food & Agri van de Rabobank, Alex Datema, meldde dat wat de Rabobank betreft de toekomst van landbouw en voedselsystemen geheel in het teken staat van duurzaamheid. De Agrofoodvisie 2040 van de Rabobank is daarop ook gebaseerd.


Deelname personen met een handicap

Op zaterdagochtend nam het parlement unaniem de aanbeveling aan over de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven opgesteld. De aanbeveling is opgesteld door rapporteur en Tweede Kamerlid Daan de Kort. De aanbeveling vraagt de drie regeringen het voorstel van de Europese Commissie over de invoering van een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart te ondersteunen. De kaart zal in de hele Europese Unie (EU) dienen als erkend bewijs van een handicap en gelijke toegang tot speciale voorwaarden voor een voorkeursbehandeling in openbare en particuliere diensten garanderen.


Overige zaken

Er werd door de deelnemende leden tussentijds verslag gedaan op gebied van grensoverschrijdend telewerk, fietsbeleid, spoorwegagenda, drugscriminaliteit en modernisering van het EU-handelsbeleid en de daaraan gekoppelde gevolgen van de Brexit. Eerste Kamerlid Van Hattem koppelde als verificateur terug over de rekeningen van 2023, waarna de leden hun goedkeuring verleenden.

Namens het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie overhandigde Frans Weekers de antwoorden van het Comité van Ministers op de aanbeveling over defensiesamenwerking. Alhoewel dit geen mandaatgebied is van de Benelux Unie wordt er veel samengewerkt tussen de drie landen, onder meer op gebied van de luchthavenverdediging en wordt er overleg gevoerd om dit uit te breiden met Duitsland en Frankrijk.

Een van de mijlpalen in 2023 was volgens Weekers de inwerkingtreding van het Benelux Politieverdrag op 1 oktober. "Politieachtervolging in de hele Benelux is nu mogelijk. Dit is echt vernieuwend, hetgeen vaak wordt aangehaald in de JBZ-Raad van EU-ministers," zei Weekers. Voorts refereerde hij naar het onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie genomen besluit om 5 september als jaarlijkse Benelux-dag te introduceren. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat in 1944 in ballingschap in Londen de Benelux-samenwerking werd gelanceerd. Alle Benelux-instellingen, waaronder het Benelux Parlement, hebben voor deze dag gepleit bij het Comité van Ministers.


Prioriteiten Belgisch voorzitterschap Benelux Unie

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, tevens voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, Hadja Lahbib, lichtte per video de drie prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap toe. De eerste prioriteit is de versterking van de binnenlandse markt met bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, de tweede duurzaamheid van onze maatschappij en de derde prioriteit is veiligheid, waaronder de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. In haar bijdrage verwees Lahbib ook naar de politieke samenwerking tussen de Benelux-landen vorige maand in New York bij de hervorming van de Veiligheidsraad.


Nederlandse delegatie

Vijftien leden van de Eerste en de Tweede Kamer namen deel aan de zitting in Zwolle: Thom van Campen (VVD), Daan de Kort (VVD), Roelien Kamminga (VVD) en Glimina Chakor (GroenLinks-PvdA) vanuit de Tweede Kamer, en Pim van Ballekom (voorzitter Benelux Parlement, VVD), Elly van Wijk (BBB), Artie Ramsodit (GroenLinks-PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA), Theo Bovens (CDA), Fatimazhra Belhirch (D66), Alexander van Hattem (PVV), Ton van Kesteren (PVV), Rik Janssen (SP), Hendrik-Jan Talsma (delegatieleider, ChristenUnie) en Auke van der Goot (OPNL) vanuit de Eerste Kamer. De vergadering van het Beneluxparlement werd voorgezeten door senator Pim van Ballekom. Nederland is momenteel twee jaar lang voorzitter van het Beneluxparlement.


Deel dit item: