E240010
  ruit icoon
Laatste revisie: 10-06-2024

E240010 - Commissiemededeling betreffende pretoetredingshervormingen en -beleidsevaluatiesOp 20 maart 2024 publiceerde de Europese Commissie (EC) een MededelingPDF-document over hervormingen en beleidsevaluaties voor EU-uitbreiding. De EC wil hiermee een startsein geven voor beleidsherzieningen, zoals aangekondigd door Voorzitter van de EC Von der Leyen in haar Staat van de Unie-toespraak in 2023, voorafgaand aan mogelijke uitbreiding.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 28 mei 2024 besloot de commissie nog niet in schriftelijk overleg te treden over de commissiemededeling. De commissie besloot het dossier te blijven volgen en de Tweede Kamerrapporteurs op dit onderwerp te zijner tijd opnieuw uit te nodigen voor een gesprek.

Europees

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024 heeft een lunchbespreking plaatsgevonden over de Toekomst van Europa en hervormingen in het licht van uitbreiding (21501-02, GG).


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad betreffende pretoetredingshervormingen en -beleidsevaluaties

document Europese Commissie

COM(2024)146PDF-document, d.d. 20 maart 2024

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 28 mei 2024 besloot de commissie nog niet in schriftelijk overleg te treden over de commissiemededeling. De commissie besloot het dossier te blijven volgen en de Tweede Kamerrapporteurs op dit onderwerp te zijner tijd opnieuw uit te nodigen voor een gesprek.

Op 21 mei 2024 heeft de commissie een gesprek gevoerd met Tweede Kamerrapporteur Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) over EU-hervormingen in verband met EU-uitbreiding.

Op 14 mei 2024 besloot de commissie de commissiemededeling opnieuw te agenderen nadat het gesprek met de Tweede Kamerrapporteurs over EU-hervormingen in verband met EU-uitbreiding, gepland op 21 mei 2024, heeft plaatsgevonden.

Op 2 april 2024 besloot de commissie Europese Zaken de Mededeling opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche is ontvangen. Voorts besluit de commissie de Tweede Kamer-rapporteurs over EU-hervormingen in verband met EU-uitbreiding uit te nodigen voor een gesprek, bij voorkeur nadat het BNC-fiche over de Mededeling is verschenen en voor de Algemene Europese Beschouwingen op 18 juni 2024.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie EUZA van de Tweede Kamer heeft ten aanzien van het onderwerp EU-hervormingen in verband met EU-uitbreiding rapporteurs aangesteld (Klaver (GL-PvdA), Dassen (Volt) en Van Campen (VVD)). Het rapporteurschap zal zich richten op het volgen van EU-voorstellen over pretoetreding en EU-hervormingen, waaronder deze Commissiemededeling.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 april 2024 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken bij de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken de kabinetsappreciatie over de commissiemededeling aan de Kamer (21501-02, GG). De appreciatie vormt tevens de basis voor de Nederlandse inzet in de discussie over hervormingen in het licht van uitbreiding in aanloop naar de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024, waar naar verwachting zal worden gesproken over een routekaart die het voorbereidende werk aan de EU-zijde voor toekomstige uitbreiding zal structureren.

In de appreciatie geeft de minister aan dat de regering een positieve grondhouding heeft ten aanzien van de bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel. Daarnaast geeft het kabinet een appreciatie op de verschillende onderdelen van de commissiemededeling.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 20 maart 2024 publiceerde de Europese Commissie (EC) een MededelingPDF-document over hervormingen en beleidsevaluaties voor EU-uitbreiding. De EC wil hiermee een startsein geven voor beleidsherzieningen, zoals aangekondigd door Voorzitter van de EC Von der Leyen in haar Staat van de Unie-toespraak in 2023, voorafgaand aan mogelijke uitbreiding. De Mededeling focust zich op de volgende vier aandachtsgebieden:

  • Waarden. Hierbij benoemt de EC handhaving van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten;
  • Beleid. Hierbij legt de EC de nadruk op het verbeteren van de connectiviteit, het nakomen van klimaat- en milieuverbintenissen, het verbeteren van voedselkwaliteit en -zekerheid, het scheppen van voorwaarden voor sociale, economische en territoriale convergentie en het nakomen van verbintenissen op het gebied van veiligheid, migratie en grensbeheer;
  • Begroting. Volgens de EC moet uitbreiding in ieder geval een element zijn waarmee rekening wordt gehouden in de aanloop naar de volgende langetermijnbegroting en de daarbij horende toekomstige uitgavenprogramma's van de EU. Tegelijkertijd is de EC van mening dat moet worden nagegaan hoe pretoetredingsinstrumenten kunnen worden aangepast, met als doel om de voorbereiding op de toetreding en de stap naar deelname aan EU-fondsen te verbeteren;
  • Bestuur. Het vooruitzicht op mogelijke uitbreiding heeft volgens de EC het gevoel van urgentie voor institutionele hervormingen weer aangewakkerd. De EC heeft haar steun uitgesproken voor een Verdragswijziging indien en waar dat nodig is, maar is ook van mening dat het bestuur van de EU snel kan worden verbeterd door gebruik te maken van alle mogelijkheden die de huidige Verdragen bieden, zoals “overbruggingsclausules”, waardoor de Raad op bepaalde gebieden met gekwalificeerde meerderheid kan beslissen in plaats van bij unanimiteit. De EC is ook van mening dat rekening moet worden gehouden met de toekomstige werklast op het gebied van handhaving, wat volgens de EC cruciaal is om de integriteit en de werking van de EU en haar eengemaakte markt in stand te houden.

Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024 heeft een lunchbespreking plaatsgevonden over de Toekomst van Europa en hervormingen in het licht van uitbreiding (21501-02, GG).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Begroting (BUDG), Economische en monetaire zaken (ECON), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Vervoer en toerisme (TRAN), Regionale ontwikkeling (REGI), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI), Visserij (PECH), Cultuur en onderwijs (CULT), Juridische zaken (JURI), Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), Consitutionele zaken (AFCO) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 3 juni 2024 stuurde het Roemeense Huis van Afgevaardigden een opiniePDF-document als politiek dialoog naar de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen