E240011
  ruit icoon
Laatste revisie: 03-07-2024

E240011 - Commissiemededeling betreffende de Klimaatdoelstelling 2040Op 6 februari 2024 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over de Klimaatdoelstelling 2040. De Klimaatdoelstelling 2040 is bedoeld als tussenstap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050.

De Europese Commissie doet in de mededeling een aanbeveling dat het EU-klimaatdoel voor 2040 moet uitkomen op 90% netto broeikasgasemissieredustie ten opzichte van het niveau van 1990. De mededeling bevat ook een aantal randvoorwaarden voor het beleid dat nodig is om de 90%-doelstelling te halen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 2 juli 2024 leverden de fracties van de BBB (Panman) en de VVD (Petersen) inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.

Europees

Tijdens de Milieuraad van 25 maart 2024 vond een eerste gedachtewisseling plaats over de commissiemededeling over de Klimaatdoelstelling 2040 (21.501-08, R). Het Belgische Voorzitterschap benadrukte hierbij het belang van een integrale aanpak met andere prioriteiten, zoals het toekomstige concurrentievermogen van de EU, open strategische autonomie en energiezekerheid. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, gaven aan een definitief oordeel te kunnen vellen zodra er een uitgewerkt pakket ligt. Wel gaf Nederland aan een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Onze toekomst veiligstellen - De klimaatdoelstelling voor Europa voor 2040 en de weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050 met het oog op de totstandbrenging van een duurzame, rechtvaardige en welvarende samenleving

document Europese Commissie

COM(2024)63PDF-document, d.d. 6 februari 2024

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 juli 2024 leverden de fracties van de BBB (Panman) en de VVD (Petersen) inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.

Op 18 juni 2024 besloot de commissie inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 2 juli 2024.

Op 7 juni 2024 stuurde de minister voor Klimaat en Energie een antwoord op de brief met vragen over de Klimaatdoelstelling 2040. Op 10 juni 2024 is het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (36.539, B).

Op 30 april 2024 is de brief verstuurd naar de minister voor Klimaat en Energie.

Op 23 april 2024 leverden de fracties van de BBB (Panman), VVD (Petersen), PvdD (Visseren-Hamakers) en CU (Holterhues) inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 2 april 2024 besloot de commissie EZK de commissiemededeling in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 23 april 2024.


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 maart 2024 heeft de commissie EZK een commissiedebat over de Klimaatdoelstelling 2040 gehouden (22112, 3951). Na het commissiedebat heeft de commissie tevens een tweeminutendebat over het onderwerp gehouden.

De commissie EZK heeft op het onderwerp van de Klimaatdoelstelling 2040 een rapporteur aangesteld (Postma, NSC).

De commissie EZK van de Tweede Kamer heeft de Klimaatdoelstelling 2040 geprioriteerd uit het Europees Werkprogramma.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 maart 2024 ontving de Kamer het BNC-fiche over de commissiemededeling (22.112, 3917). Het kabinet is van mening dat de klimaatdoelstelling een logische en ambitieuze stap is richting klimaatneutraliteit in 2050. Tevens vindt de regering dat de mededeling in lijn is met de internationale toezeggingen over het binnen bereik houden van 1.5 graden Celsius.

De mededeling reageert op de wettelijke eis van artikel 4, lid 3, van de EU Klimaatwet. Daarom acht het kabinet de bevoegdheid van de klimaatdoelstelling als positief.

Het grensoverschrijdende karakter van klimaatverandering en het voldoen aan de Overeenkomst van Parijs ten aanzien van het tegengaan van klimaatverandering, maken dat de grondhouding van het kabinet tegenover de subsidiariteit positief is.

Ook staat het kabinet positief tegenover de proportionaliteit van het voorstel. Het kabinet acht het voorgestelde optreden geschikt om het tussendoel voor 2040 te bereiken, omdat het aanbevolen doel de EU op weg houd om te kunnen blijven voldoen aan de afspraken uit de Overeenkomst van Parijs.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 6 februari 2024 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over de Klimaatdoelstelling 2040. De Klimaatdoelstelling 2040 is bedoeld als tussenstap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. De Europese Commissie doet in de mededeling een aanbeveling dat het EU-klimaatdoel voor 2040 moet uitkomen op 90% netto broeikasgasemissieredustie ten opzichte van het niveau van 1990. De mededeling bevat ook een aantal randvoorwaarden voor het beleid dat nodig is om de 90%-doelstelling te halen.

Met de klimaatdoelstelling voor 2040 wil de Europese Commissie tevens de Europese industrie, investeerders, burgers en regeringen helpen om in dit decennium besluiten te nemen die de EU op schema zullen houden om haar doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Na de Europese verkiezingen zal de Europese Commissie met een wetgevingsvoorstel komen zoals wordt vereist uit de EU-klimaatwet.


Behandeling Raad

Tijdens de Milieuraad van 25 maart 2024 vond een eerste gedachtewisseling plaats over de commissiemededeling over de Klimaatdoelstelling 2040 (21.501-08, R). Het Belgische Voorzitterschap benadrukte hierbij het belang van een integrale aanpak met andere prioriteiten, zoals het toekomstige concurrentievermogen van de EU, open strategische autonomie en energiezekerheid. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, gaven aan een definitief oordeel te kunnen vellen zodra er een uitgewerkt pakket ligt. Wel gaf Nederland aan een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van het voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Buitenlandse zaken (AFET), Ontwikkeling (DEVE), Internationale handel (INTA), Begroting (BUDG), Economische en monetaire zaken (ECON), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Vervoer en toerisme (TRAN), Regionale ontwikkeling (REGI) en Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 14 juni 2024 nam het Litouwse parlement een opiniePDF-document aan over de Klimaatdoelstelling 2040.

Op 4 juni 2024 stuurde het Roemeense Huis van Afgevaardigden een opiniePDF-document als politiek dialoog naar de Europese Commissie.

Op 29 mei 2024 stuurde de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document als politiek dialoog naar de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen