Algemene Europese Beschouwingen 2023Op 5 en 6 maart 2023 heeft een delegatie van de commissie Europese Zaken een werkbezoek gebracht aan de Europese instellingen in Brussel. Dit werkbezoek diende onder andere ter voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen op 18 april 2023. De delegatie sprak hier op zondag met de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie, Robert de Groot. Op maandag sprak de delegatie met directies van de Europese dienst voor extern optreden (EEAS) over de relatie van de EU met de Westelijke Balkan en met China en de Verenigde Staten. Verder sprak de delegatie met de ViceVoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas over migratie, eurocommissaris Didier Reynders over rechtstatelijkheid in de Europese Unie en met senior expert diplomatie Tony Agotha van het kabinet van eurocommissaris Timmermans over onder andere de Europese Green Deal.

Op deze themapagina treft u informatie aan in het kader van de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) die dit jaar werd gehouden op 18 april 2023 (item 3 en item 11)


Staat van de Unie 2023

Op 13 februari 2023 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken de Staat van de Europese Unie 2023 (36.259, B en bijlagePDF-document) aan de Kamer.


Werkprogramma Europese Commissie 2023

Op 18 oktober 2022 ontving de Eerste Kamer het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023. Op basis van dit Werkprogramma selecteert de Eerste Kamer de prioritaire dossiers voor 2023. Op 7 maart 2023 werd het Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2023 (36.259, C) vastgesteld.

In haar toespraak over de Staat van de Unie op 14 september 2022 presenteerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, initiatieven die de Commissie in 2023 wil nemen.


Raad van Europa

Op 16 en 17 mei komen de staatshoofden en regeringsleiders van de 46 landen bijeen in Reykjavik om over de toekomst van de Raad van Europa te spreken. Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen op 8 maart 2016 zegde de minister van BuZa de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Elzinga (SP), al toe open te staan voor een top over de toekomst van Raad van Europa (T02237). Tevens heeft de commissie EUZA op 14 maart 2023 schriftelijke vragen gesteld aan de minister van BuZa over de Raad van Europa. Op 27 maart stuurde de minister van BuZa een antwoord en op 28 maart werd het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (36.259, D). De commissie EUZA besloot het verslag schriftelijk overleg te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen.

Meer informatie over de bijeenkomst van de Raad van Europa op 16 en 17 mei 2023:


Rechtstatelijkheid

Op 13 juli 2022 heeft de Europese Commissie haar derde EU-rechtsstaatrapport uitgebracht. Het verslag bevat een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de EU en in de verschillende lidstaten en de veranderingen sinds het rapport van 2021. Op 26 januari 2023 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken de Nederlandse inzending op de vragenlijst van de Europese Commissie in het kader van de toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2023 (35.295, AH en bijlagePDF-document).

Op 18 september 2022 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad van de Euroepse Unie in het kader van de lopende procedure onder de MFK-rechtsstaatsverordening tegen Hongarije. Op 7 oktober stuurde de minister van BuZa een brief aan de Kamer waarin de stand van zaken wordt toegelicht. De brief bevat tevens een samenvatting en appreciatie van het voorstel (35.295, AE)

Rechtstatelijkheid wordt onder andere gesproken in kamerstuk 35.295


Uitbreiding

Op 12 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid voor 2022 gepubliceerd. Op 13 december 2022 is een brief met vragen van de SP en PvdD-fracties verstuurd naar de minister van Buitenlandse Zaken. Op 2 februari stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een antwoord op de brief met vragen en op 3 februari 2023 werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (23.987, Y). Op 7 februari 2023 heeft de commissie het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aangenomen.


Green Deal Industrial Plan

Op 1 februari 2023 presenteerde de Europese Commissie het Green Deal Industrial PlanPDF-document (GDIP). Dit plan is een reactie op actuele internationale ontwikkelingen rond inflatiebestrijding en duurzame investeringen (in het bijzonder de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA)). Met deze mededeling wil de Europese Commissie lindstaten onder andere de mogelijkheid bieden belastingvoordelen te geven aan bedrijven die duurzame investeringen doen. Op 8 februari 2023 stuurde de minister van EZK een appreciatie over het voorstel (22.112, JA). Bijgevoegd aan deze brief zat ook een position paper over EU competitiveness and the ‘Green Deal Industrial Plan for a Net-Zero Age’ (bijlage bij 22.112, JAPDF-document) Tevens heeft de Nederlandse regering in het kader van het versterken van het Europese concurrentievermogen voor de groene en digitale transities en de open strategische autonomie van de EU met negen andere lidstaten een brief aan Commissievoorzitter Ursula Von Der Leyen en Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel verstuurd met prioriteiten voor het lange termijn concurrentievermogen van de EU. Deze brief is als bijlage bij de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023 meegestuurd (21.501-02, EZ en bijlagePDF-document).


Europese Politieke Gemeenschap

De Europese Politieke Gemeenschap is een idee van de Franse president Emmanuel Macron en werd tijdens de Europese Raad van 23 en 24 juni 2022 op basis van een Frans non-paper besproken (zie 21.501-20, CN en bijlagePDF-document). Op 6 oktober 2022 vond de eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap plaats in Praag (21.501-20, CS). Tijdens deze bijeenkomst vonden vier ronde tafelgesprekken plaats, gecentreerd rondom twee thema's: het thema veiligheid en stabiliteit en het thema energie, klimaat en economie. Voorafgaand aan de bijeenkomst publiceerde de Minister-President samen met de Albanese Minister-President een opiniestuk over de EPG (zie bijlage bij 21.501-20, CSPDF-document).


Motie Koole II

Op 7 juni 2022 nam de Kamer tijdens de Algemene Europese Beschouwingen 2022 de motie Koole c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie (Motie Koole II, 35.982, G). Op 14 oktober 2022 stuurde de minister van BuZa een brief over de uitvoering van de motie Koole II (35.982, K). De commissie stelde op 18 oktober vragen aan de minister van BuZa. Op 3 januari 2023 stuurde de minister een antwoord en werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (35.982, L)

De motie wordt besproken in kamerstuk 35.982 over de Staat van de Unie 2022.


Toekomst van Europa


Europawet

In de Staat van de Unie 2023 wordt aangekondigd dat er in 2023 een Europawet wordt ingediend bij de Tweede Kamer (36.259, BPDF-document, pagina 34). Op 3 juni 2022 heeft het kabinet aan de Tweede Kamer een hoofdlijnennota aangeboden (22112, 3432) over een traject voor een nieuw wetsvoorstel voor een Europawet. Op 22 december 2022 hebben naar aanleiding van de hoofdlijnennota de Tweede Kamerrapporteurs voor EU-werkwijze en EU-informatievoorziening een verslag uitgebracht (22112, 3574) over het traject, hun werkzaamheden en suggesties voor de verbetering van de EU-informatieafspraken. Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel in het voorjaar van 2023 in consultatie te geven en in juli 2023 voor advies voor te leggen aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. In het vierde kwartaal van 2023 zou het wetsvoorstel kunnen worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.


Ultraperifere gebieden

Op 3 mei 2022 presenteerde de Europese Commissie een mededeling over een vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden. Op 31 mei 2022 is een brief met vragen van de CDA-fractie over de Commissiemededeling verstuurd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 5 juli 2022 stuurde de staatssecretaris een antwoord. Op 6 juli 2022 werd het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (36.119, A). Op 12 juli 2022 besloot de commissie het verslag van een schriftelijk overleg te betrekken bij de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen (AEB).


Europese Raad

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Europese Raad:


Raad voor Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Geüpdatet met de op 14 april ontvangen geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 24 april 2023 (EK, FB).

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad voor Algemene Zaken:


Raad voor Economische en Financiële Zaken

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad voor Economische en Financiële Zaken:


Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Op 23 september 2020 publiceerde de Europese Commissie voorstellen inzake een nieuw pact voor migratie en asiel, bestaande uit een overkoepelende mededeling en negen specifieke voorstellen. Deze voorstellen zijn herhaaldelijk besproken in de commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ). Het laatste verslag schriftelijk overleg dateert van 6 september 2022 (32.317, NH). Het verslag schriftelijk overleg werd op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen.

Op 2 december stuurde de minister voor J&V een brief aan de Tweede Kamer inzake de Raadsbesluiten over de Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië (32.317, 800). De commissies I&A/JBZ en J&V stelden op 12 december 2022 vragen aan de staatssecretaris van J&V. Op 23 december 2022 stuurde de staatssecretaris een antwoord en op 11 januari 2023 is het verslag van een schriftelijk overleg (32.317, NR) vastgesteld.

Migratie wordt o.a. besproken in de JBZ-Raad (32.317).

Edossiers

Onderstaand dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken:


Europese Rekenkamer

Met het oog op de Algemene Europese Beschouwingen heeft het Nederlandse lid bij de Europese Rekenkamer (ERK), de heer Stef Blok, op 21 maart 2023 een briefPDF-document aangeboden met een overzicht van recente verslagen die de ERK heeft gepubliceerd.


Alle bronnen