Algemene Europese Beschouwingen 2016Op 8 maart 2016 vonden de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen plaats. Het verslag van de Algemene Europese Beschouwingen treft u hier. De afzonderlijke delen van de Handelingen zijn te vinden in kamerstuk 34.166, nr. 22, item 3, item 8 en item 10.


Staat van de Europese Unie

Op 16 november 2015 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken de Voorzitterschapseditie van de Staat van de Unie in combinatie met de kabinetsappreciatie (zie kamerstuk 34.166) over het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie (voor meer informatie over het werkprogramma zie E150028).

De brief bestaat uit twee delen:

  • 1. 
    Het eerste deel gaat in op de context waarin het Nederlandse EU-voorzitterschap plaatsvindt en geeft een analyse van de voornaamste uitdagingen voor de Unie. Er wordt ook stilgestaan bij de uitgangspunten die Nederland tijdens het voorzitterschap zal hanteren: een focus op hoofdzaken, innovatieve groei en banen en verbinding. Vervolgens gaat de minister in op de eisen die de rol van roulerend voorzitter aan Nederland stelt.
  • 2. 
    Het tweede deel geeft een overzicht van de belangrijkste dossiers die de komende periode in de diverse Raadsformaties spelen. Het kabinet gaat daarbij nader in op de concrete inzet en activiteiten tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.

De Tweede Kamer heeft op 7 december 2015 een notaoverleg gevoerd over de Staat van de Europese Unie. Een verslag van dit overleg vindt u hier. Tijdens dit debat zijn verschillende moties ingediend waarover op 15 december 2015 is gestemd.


Nederlands EU-voorzitterschap 2016

De Nederlandse regering brengt de kamers op de hoogte van de verschillende conferenties die plaatsvinden in het kader van het EU-voorzitterschap. Het totale programma van het EU-voorzitterschap en verslagen van conferenties die buiten de parlementaire dimensie vallen, zijn te vinden in kamerstuk 34.139.


Europees Semester

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de economische en structurele hervormingen in de EU-landen en doet zij aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. In oktober 2015 heeft de Europese Commissie besloten het Europees Semester te vernieuwen door onder andere specifieke aanbevelingen voor de EU aan het begin van het proces uit te brengen (zie de briefingPDF-document over het Europees Semester). Op 26 februari 2016 heeft de Europese Commissie het landverslag 2016 voor NederlandPDF-document uitgebracht. De Commissie heeft in de jaarlijkse groeiananalyse de totale EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor 2016 opgenomen (voor meer informatie zie de themapagina over het Europees Semester).


Europese Raad/ Raad Algemene Zaken

Op 16 februari 2016 vond de Raad Algemene Zaken plaats waarbij de voorbereiding van de agenda van de Europese Raad van 18-19 februari 2016 werd besproken.

De voornaamste onderwerpen tijdens de Europese Raad en Raad Algemene Zaken waren de vluchtelingen- en migratiecrisis (zie E150010) en de status van het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie.


Economische Monetaire Unie

De 5 voorzitters van verschillende instellingen van de EU hebben op 22 juni 2015 een rapport uitgebracht over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie van de EU, het zogenaamde Five Presidents' Report (zie E150013).Op 22 september 2015 hebben de commissies Europese Zaken, Financiën en Economische Zaken besloten het rapport te betrekken bij o.a. de Algemene Europese Beschouwingen.

De Commissiemededeling met het voorstel voor een maatregelenpakket voor de Economische Monetaire Unie is op 21 oktober 2015 gepresenteerd (zie E150029). De Eerste Kamer heeft deze mededeling samen met de aanbeveling van de Raad over de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone (zie E150030) betrokken bij een besloten deskundigenbijeenkomst op 8 december 2015.


Betere Regelgeving

De EU heeft als doel om de kwaliteit van regelgeving te verbeteren en meer openheid te geven over het beleidsproces. In mei 2015 heeft de Europese Commissie hiertoe een Commissiemededeling gepresenteerd (zie E150011). Op 9 februari 2016 heeft de commissie Europese Zaken het prioritaire dossier aangemerkt als onderwerp ter bespreking tijdens de Algemene Europese Beschouwingen.


EU-associatieverdrag Oekraïne

Op 7 juli 2015 heeft de Eerste Kamer het voorstel betreffende de goedkeuring van de associatieovereenkomst met Oekraïne aangenomen (zie kamerstuk 34.116). Op 14 oktober 2015 heeft de Kiesraad bekend gemaakt dat er door GeenPeil voldoende geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend voor het houden van een raadgevend referendum over dit wetsvoorstel. Het referendum zal plaatsvinden op woensdag 6 april 2016 en heeft als vraagstelling: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?


Recent ontvangen brieven


Alle bronnen