Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2021 (zie Kamerstukkendossier CXLII).

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele hervormingen van de EU-landen. Daarna geeft ze de regeringen landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. Het is de bedoeling dat de lidstaten rekening houden met de landspecifieke aanbevelingen wanneer zij hun begroting voor het komende jaar opstellen en wanneer zij besluiten nemen met betrekking tot hun economisch, werkgelegenheids-, onderwijs- en ander beleid. De voorstellen van de Commissie worden formeel goedgekeurd door de Raad.

bronnen: website Europese Commissie en website Raad van de Europese Unie


Eerste Kamer

Op 28 september 2021 besloot de commissie Financiën het verslag van een schriftelijk overleg over getroffen voorbereidingen voor het opstellen van het Recovery and Resilience Plan (RRP) voor de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF) (EK, E) te betrekken bij de nog in te plannen Algemene Financiële Beschouwingen.

Op 7 juli 2021 heeft de minister van Financiën de vragen per brief beantwoord (EK, E). Op 14 september 2021 besloten de commissies de bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

Op 22 juni 2021 bespraken de commissies het Voorjaarspakket van de Europese Commissie, inclusief de kabinetsreactie (EK, D) en besloten een brief vast te stellen en te versturen naar de minister van Financiën. De commissies verzoeken in de brief de minister om binnen 2 weken te antwoorden, zodat de commissies het Voorjaarspakket van de Europese Commissie nog voor het zomerreces opnieuw kunnen agenderen.

Op 11 mei 2021 besloot de commissie Financiën om de brief van de minister van Financiën over het Stabiliteitsprogramma 2021 (EK, C) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 14 december 2020 ontving de Kamer de brief van de ministers van Economische Zaken en Financiën inzake de kabinetsreactie op het herfstpakket van het Europees Semester 2021 (EK, A). Op 19 januari 2021 namen de commissies FIN en EZK/LNV de brief ter kennisneming aan.

De commissies bespraken op 24 november 2020 het najaarspakket van het Europees Semester 2021 en besloten de kabinetsappreciatie hiervan af te wachten.


Tweede Kamer

De commissie Financien heeft de kabinetsreactie op het lentepakket 2021 van het Europees Semester betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 16 juni 2021.

Op 4 maart 2021 stelde de commissie I&W naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Milieuraad van 18 maart 2021 vragen over het Europees Semester. De commissie ging in op de besteding van de Nederlandse middelen uit het Herstelfonds en de bewerkstelliging van de groene transitie. Op 18 maart 2021 zijn de vragen beantwoord (21.501-08, 821).

De commissies Financiën en Europese Zaken bespraken op 29 oktober 2020 het Europees Semester tijdens een Algemeen Overleg over de Eurogroep en Ecofinraad.


Nederlandse regering

Op 15 juni 2021 stuurden de ministers van Economische Zaken en Financiën een kabinetsreactie (EK, D) op het lentepakket 2021 van het Europees Semester.

Op 19 april 2021 stuurde het kabinet het Stabiliteitsprogramma 2021 aan de Kamer (EK, C), inclusief de beoordelingPDF-document van de Raad van State. Het Stabiliteitsprogramma is een rapportage met betrekking tot de overheidsfinanciën, die jaarlijks aan de Europese Commissie moet worden verzonden.

Op 9 maart 2021 stuurde de minister van Financiën het kabinetsstandpunt (EK, B) over de Commissiemededeling 'Een jaar na de uitbraak van COVID-19: de respons vanuit het begrotingsbeleid' (COM(2021)105) aan de Kamer.

Op 14 december 2020 stuurden de ministers van Economische Zaken en Financiën een brief (EK, A) met een overzicht van de documenten van het najaarspakket voor het Europees Semester 2021 en de appreciatie van het kabinet.


Europese Commissie

Het voorjaarspakket van het Europees Semester 2021 is op 2 juni 2021 gepubliceerd. Met dit pakket, dat begrotingsrichtsnoeren voor de lidstaten bevat, beoogt de Commissie om het proces van geleidelijke heropening van economieën van EU-lidstaten te begeleiden. Deze richtsnoeren zijn bedoeld als hulp voor de lidstaten om hun economisch herstel te versterken en daarbij optimaal gebruik te maken van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), het centrale instrument van NextGenerationEU. Dit pakket bestaat onder andere uit een algemene mededeling over de landenspecifieke aanbevelingen COM(2021)500, de landenspecifieke aanbevelingen (het rapport over Nederland betreft COM(2021)519) en een in-depth review over de macro-economische onevenwichtigheden in Nederland SWD(2021)409. De Commissie heeft een verslag (COM(2021)529) op grond van artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) aangenomen voor alle lidstaten, uitgezonderd Roemenië dat reeds onder het corrigerende deel van het pact valt. De Commissie is van mening dat in dit stadium geen besluit hoeft te worden genomen over de vraag of lidstaten onder de buitensporigtekortprocedure moeten worden geplaatst.

Op 3 maart 2021 publiceerde de Europese Commissie de Mededeling 'Een jaar na de uitbraak van COVID-19: de respons vanuit het begrotingsbeleid' (COM(2021)105). Hierin geeft zij algemene aanwijzingen voor het begrotingsbeleid in de EU-lidstaten, in het kader van het herstel na de COVID-19 pandemie. Ook geeft zij overwegingen over de afbouw of de verdere toepassing van de algemene ontsnappingsclausule. Met de aanwijzingen ondersteunt de Commissie lidstaten bij het opstellen van hun stabiliteits- en convergentieprogramma's, die zij in april 2021 moeten indienen. De Commissie werkt de aanwijzingen verder uit in het voorjaarspakket van het Europees Semester.

Op 18 november 2020 publiceerde de Europese Commissie het najaarspakket met betrekking tot het Europees Semester voor 2021. Het pakket is gebaseerd op de economische najaarsprognose 2020 - die is opgesteld in een context van grote onzekerheid - waarin werd voorspeld dat de output in de eurozone en in de EU in 2022 onder het niveau van voor de pandemie zou liggen door de schok van de COVID-19-pandemie. Het najaarspakket bestaat uit een Mededeling over de ontwerpbegrotingsplannen 2021 (COM(2020)750), inclusief adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen 2021, het Waarschuwingsmechanismeverslag 2021 (COM(2020)745 met ANNEX SWD(2020)275), een aanbeveling van de Raad voor het economisch beleid van de eurozone (COM(2020)746) en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2021.

Op 17 september 2020 publiceerde de Europese Commissie haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (COM(2020)575) waarin strategische richtsnoeren zijn vastgesteld voor de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht. De publicatie van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei luidt de cyclus van het Europees semester van dit jaar in.


Europees Parlement

Op 11 maart 2021 nam het Europees Parlement twee resoluties aan over het Europees Semester. In een algemene resolutiePDF-document verzoekt het Europees Parlement de Commissie de nationale herstelplannen grondig te bestuderen om ervoor te zorgen dat het herstel Europese meerwaarde oplevert, het concurrentievermogen van de lidstaten verbetert en in overeenstemming is met de groene en de digitale transitie, de EU pijler van sociale rechten en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN. Daarnaast nam het Parlement een resolutiePDF-document aan over de sociale en werkgelegenheidsaspecten van het Europees Semester.

Op 9 november 2020 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een paperPDF-document waarin de institutionele interactie tussen de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) en het Europees semester wordt beoordeeld.


Raad

In de Ecofinraad van 8 en 9 november 2021 (21.501-07, DN) liggen Raadsconclusies over de toekomst van het Europees Semester in de context van de Recovery and Resilience Facility (RRF) ter besluitvorming voor. In de Raadsconclusies wordt onder andere opgeroepen tot de terugkeer van de kernelementen van het Europees Semester, waaronder de landenrapporten, landspecifieke aanbevelingen en de macro-economische onevenwichtighedenprocedure (MEOP).

Tijdens de Ecofinraad van 5 oktober 2021 (21.501-07, DM) is gesproken over de lessen uit de aanpassing van het Europees Semester in 2021 en over de toekomst van het Semester in het licht van de implementatie van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF).

De Ecofinraad van 13 juli 2021 (21.501-07, DD) heeft conclusies aanngenomen van de diepteonderzoeken van 2021

In het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021 (21.501-07, DA) informeert de regering over de implementatie Stabiliteits- en Groeipact en de aanbevelingen over de geactualiseerde stabiliteits- en convergentieprogramma’s.

Op 15 en 16 maart 2021 gaf de Europese Commissie tijdens de Eurogroep en Ecofinraad (21.501-07, CU) een toelichting op de ontsnappingsclausule van het Stabiliteits- en groeipact en het lentepakket van het Europees Semester. Het lentepakket wordt in mei verwacht.

Tijdens de informele Milieuraad van 18 maart 2021 (21.501-08, D; 21.501-08, 822) vond een debat plaats over de toekomst van het Europees Semester, in de context van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht en de groene transitie. De Commissie onderstreepte het belang dat herstelplannen bijdrage aan de groene transitie. Het merendeel van de EU-lidstaten gaf aan dit te steunen.

Op 18 en 19 januari 2021 besprak de Ecofinraad (21.501-07, CQ) het Europees Semester 2021. Er was brede steun voor de Raadsconclusies over het jaarlijkse waarschuwingsmechanismerapport (AMR) en voor de eurozone-aanbevelingen. Naar aanleiding van het AMR, dat macro-economische onevenwichtigheden opspoort, zal de Europese Commissie nader onderzoek doen in onder andere Nederland. Het onderzoek richt zich in Nederland op het overschot op de lopende rekening en de hoge private schulden.

Op 16 december 2020 besprak de Eurogroep de aanbevelingen van de Europese Commissie voor de Eurozone voor 2021. Er was brede steun onder de EU-lidstaten voor de aanbevelingen.

Op 1 december 2020 bespreekt de Ecofinraad het herfstpakket van het Europees Semester 2021

Het Duitse EU-voorzitterschap en het inkomend Portugese voorzitterschap presenteerden tijdens de Raad Algemene Zaken op 17 november 2020 een roadmap voor het Europees Semester 2021. Deze roadmap zet de bespreking van het Europees Semester in de relevante vakraden uiteen en licht toe op welke wijze het Europees Semester in 2021 zal worden aangepast, gegeven de overlap wat betreft inhoud en termijnen met de nieuw ingestelde Recovery and Recilience Facility (RRF).

Tijdens de Ecofinraad op 4 november 2020 heeft het voorzitterschap van de Raad de Ecofinraad geïnformeerd over de concept-Raadsconclusies ten aanzien van de evaluatie van de Europese Rekenkamer (ERK) over het Europees Semester en over concept-Raadsconclusies over de Jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021.


Alle bronnen